Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
НИКОЛА ВАПЦАРОВ, „ИСТОРИЯ“

 

1. Кое НЕ е вярно за творческата история на „История“?
      A) Намира се в „Кафявата тетрадка“ от архива на поета, съдържаща текстове от 1939 – 1940 г.
      Б) Стихотворението „История“ е публикувано в единствената стихосбирка на Вапцаров „Моторни песни“.
      B) Редакции на някои строфи са запазени в „Карирания бележник“ на Вапцаров.
      Г) В последния – „Синия бележник „Байер“, има нови три строфи от стихотворението.

2. Каква е позицията на лирическия говорител в „История“?
      A) Той е третоличен, обективно представящ човешката история през вековете.
      Б) Изразява възхищението си от историята, като дава оценка на обективност й.
      B) Говори от името на всички, които страдат от социално несправедливия свят.
      Г) Лирическият говорител използва аз-форма и изразява вярата си в бъдещето.

3. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. Какви изразни средства разпознавате в двустишието?
          Живот ли бе – да го опишеш? 
          Живот ли бе – да го разровиш? 

      А) градация
      Б) реторични въпроси
      В) синтактичен паралелизъм
      Г) анафора

4. Последното четиристишие на „История“:
      A) изразява огорчението на „безименните“ от незавидното им място в историята
      Б) отправя чрез историята молба – послание към поколенията
      B) внушава високото самочувствие на тези, които са захранили със събития историята
      Г) изразява съмнение, че започнатото дело ще има последователи

5. Кои образи НЕ присъстват в стихотворението „История“?
      А) селяните    
      Б) бащите    
      В) майките    
      Г) братята

6. В стихотворението присъстват почти всички ключови мотиви и образи, характерни за Вапцаровата поезия. Посочете кои от изброените се откриват в „История“.
      A) противопоставянето между илюзии и разочарование, безизходица и борба 
      Б) любовта към българската природа, към непознатите национални богатства
      B) участта на обикновения човек, „простата му драма“ и ограбващият животински труд 
      Г) ролята на киното в настоящето за въздействието върху човека и неговите ценности 
      Д) борбата като начин за отстояване на достойнството и промяна на действителността 
      Е) тежката социалната участ на селяните, представена чрез натуралистични картини 
      Ж) интересът към великата ни история и възкресяването на националните ценности 
      3) задачата и мисията на изкуството за осмислянето и промяната на живота

7. Кой от следните факти НЕ е верен?
      A) Четвъртата строфа внася промяна в стихотворната стъпка и в ритъма.
      Б) Първите пет строфи са директно обръщение – разговор с Историята.
      B) Лирическият герой в стихотворението говори от 1 л. ед. ч.
      Г) В стихотворението се редуват глаголни времена – бъдеще, минало и сегашно.

8. Канцеларии, агитки, темпове, комюникета са:
      A) лексика от административно-публицистичните регистри
      Б) термини от научната сфера
      B) жаргон, характерен за 30-те и 40-те години на миналия век
      Г) диалектни думи от родния на Вапцаров македонски край

9. Строфата „И стиховете, дето пишем, / когато краднем от съня си, / парфюмен аромат не дишат, / а са навъсени и къси“ внушава:
      A) че стиховете са пропити с песимистични настроения и мрачни образи
      Б) че се предпочитат кратките поетически форми
      B) че са написани с творческо усилие
      Г) че са отражение на тежкия и задъхан ритъм на живот

10. С кого води цялостната полемика лирическият говорител в „История“?
      A) с Живота, който е учител на онеправданите 
      Б) с поетите, които са заети с пропаганда
      B) с официалната политическа история
      Г) с хората, които са забравили миналото си

11. Какъв е културният контекст, в който е създадена творбата „История“?
      A) Появява се през 20-те години на 20. век и се свързва със стремежа към експериментаторство в литературата. 
      Б) Появява се в началото на 30-те години на 20. век, когато възторгът от машините е водеща тема в литературата.
      B) Появява се в средата на 20. век и противопоставя на урбанизацията връщането към миналото.
      Г) Появява се в края на 30-те години на 20. век – период, за който са характерни естетически и идеологически противопоставения в литературата.

12. В рамките на 3 – 4 изречения коментирайте ролята на стиховете „и нашта мъка / в пространството ще скита“.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

13. Отговорете с 1 – 2 изречения на въпросите: „Защо лирическият герой пита историята какво ще им даде, а не какво те ще ѝ дадат? Израз на какво е според вас тази обърната гледна точка?“.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

14. Под всеки от метафоричните изрази напишете с кратък израз или с една дума какво означава.
      А) „защото би ни безпощадно / живота с тежките си лапи“
.......................................................................................................................................
      Б) „онез, които сме оставали / се потехме и под езика“
.......................................................................................................................................
      В) „ще хванеш контурите само, / а вътре, знам, ще бъде празно“
.......................................................................................................................................
      Г) „и нашта мъка ненаписана / сама в пространството ще скита“ 
.......................................................................................................................................

15. Напишете теза в 3 – 4 изречения на тема: Каква представа за историята се изгражда в „История“?.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1-Б; 2-В; 3-А; 4-Б; 5-Г; 
6. А, В, Д, Е, 3  
7-В; 8-А; 9-Г; 10-В; 11-Г;
12. Примерни отговори:
Историята не е диалогичен събеседник на лирическия говорител - до края на творбата тя мълчи и не изпитва съчувствие към драмата на обикновените хора.
Историята не е единствената, която не се вълнува от безименните, които я създават – и поетите, и народната песен не могат да предадат човешкото страдание на обикновения човек. Затова и мъката е ненаписана, а страданието заговаря само, без посредници – то „крещи“ и има грапав език. Според лирическия говорител няма кой да опише страданието, защото езикът на историята е официален и институционален. Въпреки това тежкият живот е изговорен и описан в самото стихотворение чрез речника от всекидневния пласт на речта, изобилстващ от разговорни думи.
13. Примерен отговор: Същината на въпроса, който лирическият герой задава от името на колективното ние, всъщност е дали техните усилия и жертви ще бъдат забелязани и отразени от историята за поколенията, ще им осигури ли тя памет. Но във въпроса се съдържа и примирение с факта, че ще останат едни от хилядите анонимни, отдали живота си в борбата за по-добро бъдеще;
14. А) – труден живот; Б) – тежко, мъчително битие; В) – ще липсва същината: какво им е коствало; Г) – мъката ще остане несподелена;
15. Възможни ключови изрази в отговора:
      • Различните значения на думата „история“ изграждат посланията на творбата. Още в началото историята е представена като текст с пожълтели от времето страници. Тя е и институцията, която има власт над човешките представи за всичко случило се.
      • В третата строфа тя е жесток идол, който се храни с кръвта на пожертваните. Така историята придобива черти и на богата библиотека, и на чудовищно божество – тя носи знание, което идва от миналото, но изисква страдание и смърт, с които „се захранва“.
      • Историята сама избира хората и събитията за своя разказ, дава известност или неизвестност, определя важното и маловажното.
      • Най-страшното е, че историята не предава истината на съществуването.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave