Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 2

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 9 клас  
ОБОБЩЕНИЕ
(ПРОСВЕЩЕНИЕ, РОМАНТИЗЪМ, РЕАЛИЗЪМ, МОДЕРНИЗЪМ)

 

1. Основната характеристика на просвещенския човек е:
      А) отговорността на гражданина към общността и установения космически ред;
      Б) възможността да се изградиш като човек, следвайки разума и правилата на цивилизацията;
      В) утвърждаване на индивидуалната ценност на личността;
      Г) вярата в боговете.

2. Как романът „Пътешествията на Гъливер“ иска да въздейства на своя читател?
      А) да задоволи жаждата му за приключения и екзотика;      
      Б) да внуши достоверност за случилото се;
      В) да го накара да подражава на героя;                                   
      Г) да го поучава, забавлявайки го.

3. Романтизмът се появява през:
      А) началото на 17. век;                                                           
      Б) средата на 18. век;
      В) края на 18. и началото на 19. век.                                     
      Г) края на 20. век.

4. Какво ни показва осма песен от поемата „Дон Жуан“?
      А) героят е станал жертва на лошата си съдба;   
      Б) ужасяващия образ на войната, водена заради егоистични интереси;
      В) приключенията на съблазнителя Дон Жуан;               
      Г) извършил е геройство.

5. Реализмът се появява през:
      А) началото на 20. Век;                                                       
      Б) началото на 19. век;
      В) края на 19. век;                                                                
      Г) средата на 19. век.

6. Реализмът се развива в/във:
      А) Франция и Германия;                                                    
      Б) Англия и Германия;
      В) почти всички европейски страни;                                
      Г) Русия и САЩ.

7. При изграждане на разказа писателят реалист използва:
      А) сюжети, които му позволяват да проникне в движещите сили на обществените отношения;
      Б) сюжети, които му позволяват да покаже разума като основа на човешкия живот;
      В) сюжети, които показват величието на човешкия дух, освободил се от принудите на обществото;
      Г) сюжети от митологията.

8. Разказвачът в „Мадам Бовари“:
      А) се намесва с коментари, изводи и съждения;           
      Б) се скрива напълно зад изобразената действителност;
      В) се проявява като непосредствен свидетел на действието;        
      Г) е активен герой.

9. Какво ни показва романът „Дядо Горио“?
      А) живота на стремящи се към обществен успех хора от всички слоеве;
      Б) сблъсъците между представителите на господстващите и потиснатите класи;
      В) любовната история на главния герой;                                  
      Г) страданието на студента.

10. Какво ни показва романът „Мадам Бовари“?
      А) желанието да се преодолее деспотизмът на обществото;    
      Б) пагубното влияние на фалшивите представи;
      В) падението на една жена със съмнителен морал;                   
      Г) споделената любов.

11. Основните мотиви на модернистичната поезия са:
      А) тъга по неживения живот, невъзможният диалог с другите и света, излишността на човека;
      Б) любовта, екзотичните пътешествия, природният живот;
      В) социалният успех, движещите сили на обществото, обществените борби;
      Г) красотата на природата.

12. В основата на внушението, реализирано от „Сплин“, е положено чувството за:
      А) радостта от природния живот;                                  
      Б) ужаса от задушаване в затворени пространства;
      В) тъгата от загубена любов;                                          
      Г) по-добър живот.

13. Основната идея на символистическата поезия е свързана с/със:
      А) смелостта да мислиш със собствената си глава;
      Б) желанието за разкрепоставяне на човека от закостенелите норми;
      В) трагичното несъответствие между желания и реалния свят;          
      Г) любовта към ближния.

14. Основната тема на „Есенна песен“ е:
      А) меланхолията на разочарования чувствителен човек;
      Б) пагубното влияние на фалшивите представи за живота; 
      В) стремежът към социален успех;                                                       
      Г) любов към природата.

15. Основният принцип на символистичната поезия е:
      А) възпяване на свободолюбивия човешки дух;
      Б) разкриването на движещите сили в обществото;
      В) отказ да се описва външният свят и съсредоточаване върху вътрешния свят на човека;
      Г) отразяване на реалната действителност.

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1 – Б; 2 – Г; 3 – В; 4 – Б; 5 – Г; 6 – В; 7 – А; 8 – Б; 9 – А; 10 – Б; 11 – А; 12 – Б; 13 – В; 14 – А; 15 – В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave