Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 3

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 9 клас  
ОБОБЩЕНИЕ
(ПРОСВЕЩЕНИЕ, РОМАНТИЗЪМ, РЕАЛИЗЪМ, МОДЕРНИЗЪМ)

 

1. Векът на Просвещението е:
      А) XVII;
      Б) XVI;
      В) XIX;
      Г) XVIII.

2. Основната характеристика на просвещенския човек е:
      А) отговорността на гражданина към общността и установения космически ред;
      Б) възможността да се изградиш като човек, следвайки разума и правилата на цивилизацията;
      В) утвърждаване на индивидуалната ценност на личността;
      Г) вярата в боговете.

3. Как романът „Пътешествията на Гъливер“ иска да въздейства на своя читател?
      А) да задоволи жаждата му за приключения и екзотика;
      Б) да внуши достоверност за случилото се;
      В) да го накара да подражава на героя;
      Г) да го поучава, забавлявайки го.

4. Какъв е жанрът на „Пътешествията на Гъливер"?
      А) пътепис
      Б) епистоларен роман
      В) авантюрен роман
      Г) повест

5. Романтизмът се появява през:
      А) началото на 17. век;
      Б) средата на 18. век;
      В) края на 18. и началото на 19. век.
      Г) края на 20. век.

6. Основната характеристика на романтическия човек е:
      А) чувствителен и свободолюбив;
      Б) разумен и отговорен;
      В) смирен и богопослушен;
      Г) самотен. 

7. Какво ни показва осма песен от поемата „Дон Жуан“?
      А) героят е станал жертва на лошата си съдба;
      Б) ужасяващия образ на войната, водена заради егоистични интереси;
      В) приключенията на съблазнителя Дон Жуан;
      Г) извършил е геройство.

8. Какво ни показват глава трета и глава осма от романа в стихове „Евгений Онегин“?
      А) погрешния избор на главния герой, дължащ се на неправилните ценности, към които се придържа;
      Б) скуката, която изпитва главният герой, дължаща се на разминаването между високия му човешки идеал и дребнавостта на обществения живот;
      В) трагичната съдба на героя, дължаща се на играта на слепия случай;
      Г) любовта му към природата.

9. Реализмът се появява през:
      А) началото на 20. Век;
      Б) началото на 19. век;
      В) края на 19. век;
      Г) средата на 19. век.

10. Реализмът се развива в/във:
      А) Франция и Германия;
      Б) Англия и Германия;
      В) почти всички европейски страни;
      Г) Русия и САЩ.

11. Типични жанрове на реалистичната литература са:
      А) ода и трагедия;
      Б) епопея, идилия, сатира;
      В) социален роман, повест, разказ;
      Г) лирика и драма.

12. При изграждане на разказа писателят реалист използва:
      А) сюжети, които му позволяват да проникне в движещите сили на обществените отношения;
      Б) сюжети, които му позволяват да покаже разума като основа на човешкия живот;
      В) сюжети, които показват величието на човешкия дух, освободил се от принудите на обществото;
      Г) сюжети от митологията.

13. Разказвачът в „Дядо Горио“:
      А) се скрива напълно зад изобразената действителност;
      Б) се намесва в действието с коментари, изводи и съждения;
      В) се опитва да разкрие собствените си преживявания;
      Г) няма разказвач.

14. Разказвачът в „Мадам Бовари“:
      А) се намесва с коментари, изводи и съждения;
      Б) се скрива напълно зад изобразената действителност;
      В) се проявява като непосредствен свидетел на действието;
      Г) е активен герой.

15. Какво ни показва романът „Дядо Горио“?
      А) живота на стремящи се към обществен успех хора от всички слоеве;
      Б) сблъсъците между представителите на господстващите и потиснатите класи;
      В) любовната история на главния герой;
      Г) страданието на студента.

16. Коя е най-страшната последица от властта на парите, изобразена в „Дядо Горио“?
      А) парите са причина за извършване на престъпления;
      Б) парите създават социално неравенство;
      В) парите унищожават истинските човешки стойности;
      Г) парите правят човека щастлив.

17. Какво ни показва романът „Мадам Бовари“?
      А) желанието да се преодолее деспотизмът на обществото;
      Б) пагубното влияние на фалшивите представи;
      В) падението на една жена със съмнителен морал;
      Г) споделената любов.

18. Основните мотиви на модернистичната поезия са:
      А) тъга по неживения живот, невъзможният диалог с другите и света, излишността на човека;
      Б) любовта, екзотичните пътешествия, природният живот;
      В) социалният успех, движещите сили на обществото, обществените борби;
      Г) красотата на природата.

19. Основната социална роля на писателя модернист е:
      А) гений, създател на нови художествени светове;
      Б) борец за социална справедливост;
      В) аутсайдер и бохем;
      Г) герой на своето време.

20. Лирическият мотив в „Сплин“ е свързан с/със:
      А) смъртта и отчаянието от липсата на надежда;
      Б) мечтите за по-добър живот;
      В) идеята за разума като основна характеристика на човека.
      Г) любовта.

21. В основата на внушението, реализирано от „Сплин“, е положено чувството за:
      А) радостта от природния живот;
      Б) ужаса от задушаване в затворени пространства;
      В) тъгата от загубена любов;
      Г) по-добър живот.

22. Основната идея на символистическата поезия е свързана с/със:
      А) смелостта да мислиш със собствената си глава;
      Б) желанието за разкрепоставяне на човека от закостенелите норми;
      В) трагичното несъответствие между желания и реалния свят;
      Г) любовта към ближния.

23. Основната тема на „Есенна песен“ е:
      А) меланхолията на разочарования чувствителен човек;
      Б) пагубното влияние на фалшивите представи за живота;
      В) стремежът към социален успех;
      Г) любов към природата.

24. Кой е основният конфликт в „Есенна песен“?
      А) противоборството между деспотизма и желанието на човека да бъде свободен;
      Б) несъвпадението между желанието на човека да има свое място в света и реалността, която го люшка насам-натам;
      В) противоречието между интересите на различните обществени класи;
      Г) противоречието между любов и омраза.

25. Основният принцип на символистичната поезия е:
      А) възпяване на свободолюбивия човешки дух;
      Б) разкриването на движещите сили в обществото;
      В) отказ да се описва външният свят и съсредоточаване върху вътрешния свят на човека;
      Г) отразяване на реалната действителност.

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1 – Г; 2 – Б; 3 – Г; 4 – В; 5 – В; 6 – А; 7 – Б; 8 – А; 9 – Г; 10 – В; 11 – В; 12 – А; 13 – Б; 14 – Б; 15 – В; 16 – В; 17 – Г; 18 – А; 19 – В; 20 – А; 21 – Б; 22 – В; 23 – А; 24 – Б; 25 – В;
 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave