Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
ОБЩЕСТВОТО И ВЛАСТТА

 

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      A) Основната идея в „Борба“ е, че хората трябва да се борят е опитите на властниците да ги държат в подчинение, прикривайки се зад уж вечни морални принципи.
      Б) В „Борба“ Ботев изобличава слепите водачи на народа си, водещи го по грешни пътища уж към спасението.
      B) Мотивът за непрестанната борба на човечеството за справедливост е водещ в „Борба“.
      Г) В „Борба“ е показана неизменността на принципите, върху които се крепи властта.

2. Кой от героите в „Борба“ е основният идеолог на манипулативната стратегия за сляпо подчинение чрез страх и почит към силните?
      A) слепите водачи
      Б) богатият
      B) Соломон
      Г) народът

3. Жанрът на „Борба“ може да се определи като:
      A) гражданска елегия
      Б) стихотворение
      B) ода
      Г) послание

4. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      A) Основният обект на изобличение в „ Андрешко“ е хитруването на нежелаещите да изпълняват гражданските си задължения недобросъвестни хора.
      Б) Главният проблем, въведен от разказа „Андрешко“, но неразрешен и до днес, е свързан с невъзможният диалог между народ и държава.
      B) Едно от важните послания на „Андрешко“ е, че трябва да се отнасяме към другите като към човешки същества, а не да следваме предразсъдъците си спрямо тях.
      Г) В „Андрешко“ мотивът за хищническата природа на държавата е един от водещите.

5. Кой от героите в „Андрешко“ излиза КРАЕН победител в разразилия се сблъсък между държава и народ?
      A) Андрешко
      Б) съдията
      B) никой, защото проблемът остава нерешен
      Г) Станоя

6. Жанрът на „Андрешко“ може да се определи като:
      A) притча
      Б) повест
      B) анекдот
      Г) разказ

7. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      A) В „Приказка за стълбата“ основният проблем е свързан с мотива за властта като изкушение.
      Б) „Приказка за стълбата“ утвърждава идеята, че властта трябва да се завоюва на всяка цена.
      B) „Приказка за стълбата“ изобличава подмяната на истинските стойности с фалшиви.
      Г) В символичния свят на „Приказка за стълбата“ Дяволът е изразител на негативните страни от човешката природа.

8. Кой от героите на „Приказка за стълбата“ изразява идеята за справедливостта като върховна ценност?
      A) никой, защото справедливостта остава непостигната
      Б) момъкът
      B) дяволът
      Г) пируващите на върха на мраморната стълба князе и принцове

9. Жанрът на „Приказка за стълбата“ може да се определи като:
      A) приказка
      Б) разказ
      B) анекдот
      Г) притча

10. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в „Борба“?
      A) реторическо убеждаване
      Б) полемика
      B) възпяване
      Г) символично внушение

11. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в „Андрешко“?
      A) иносказателно нравоучение
      Б) подтикване на читателя към свободно морално съждение
      B) симпатизираща идентификация с някой от героите
      Г) подклаждане на интереса какво ще се случи на финала 

12. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в „Приказка за стълбата“?
      A) тълкуване на иносказателно изразена поука 
      Б) представяне на типични герои в типични обстоятелства
      B) изобличение на фалшивия герой
      Г) подтикване на читателя към свободно морално съждение

13. Какво изразно средство е използвано в следния стих от „Борба“: "лъжливи уста слуша със вяра“?
      A) оксиморон 
      Б) хипербола
      B) епитет
      Г) сравнение 

14. Какво изразно средство е използвано в репликата на Андрешко: „После ги впрягаме, влизат, значи, в канцеларията, и толкоз.“?
      A) сравнение
      Б) ирония
      B) олицетворение
      Г) антитеза

15. Какво изразно средство е използвано при изграждане образа на високата стълба от бял мрамор с розови жилки в „Приказка за стълбата“?
      A) символ
      Б) метонимия
      B) метафора
      Г) алегория

16. И в трите произведения нещо пречи да се постигне обществена справедливост. Допълни изреченията, за да определиш коя е пречката, представена в съответната творба.

      А) В „Борба“ справедливостта не може да възтържествува, защото 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

      Б) В „Андрешко“ справедливостта не може да възтържествува, защото
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

      В) В „Приказка за стълбата“ справедливостта не може да възтържествува, защото
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

17. И в „Борба“, и в „Приказка за стълбата“ се води борба, но пътищата, по които са тръгнали борците, са различни. Коментирай с няколко изречения в какво се състои разликата, както и това кой от предложените пътища ти се струва по-правилен.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

18. Напиши с няколко изречения какъв е смисълът на израза от „Приказка за стълбата“: „А вместо кървави рани те са обкичени с чудно алени рози!“.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1-Г; 2-В; 3-Б; 4-А; 5-В; 6-Г; 7-Б; 8-А; 9-Г; 10-В; 11-А; 12-Б; 13-А; 14-Б; 15-Г;
16. А) В „Борба“ справедливостта не може да възтържествува, защото религията и идеологията са се поставили в служба на богатите и силните, манипулирайки народа, а той от своя страна е навикнал „хомот да влачи“ и не се съпротивлява.
      Б) В „Андрешко“ справедливостта не може да възтържествува, защото диалогът между народа и властта се оказва невъзможен заради натрупани предразсъдъци, недоверие и откровено подтисничество.
      В) В „Приказка за стълбата“ справедливостта не може да възтържествува, защото този, който трябва да я наложи, се поддава на изкушението на властта и забравя мисията си.
17. В „Борба“ е показано, че въпреки манипулациите, пасивността и апатията, народите все пак осъзнават, че животът се развива и трябва не-прекъснато да се преследват нови цели, отхвърлящи лъжливите пътища към спасението. В „Приказка за стълбата“ е показано, че пътят, по който тръгва обновителят, е изцяло сгрешен – не изкачването до върховете на властта ще донесе справедливост, не пролетарският гняв е това, което трябва да ни води, не пазарлъкът, а борбата ще доведе до резултат.
18. Хората гледат с очите, но виждат с ума, т.е. с ценностите, които ги ръководят. Подмяната води до съвсем различен образ на света и до различни морални оценки.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave