ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
Текст. Изречение. Дума.
(входно ниво)

Прочетете текста и решете задачите.
Една вдовица имала едничък син. Подреждали къщата, хранели добитъка, орели, копаели, сеели, плевели, жънели. Стигало за тях. Имало и за продан. Месели бели погачи.


Ран Босилек

1. Темата на текста е: - 1 т.
а) Колко дълго се трудели майката и момчето
б) Какво продавали вдовицата и синът
в) Как живеели една вдовица и синът й
г) Как подреждали къщата вдовицата и синът

2. Ключови думи в текста са: - 1 т.
а) майката, къщата, погачи
б) вдовица, син, трудели
в) син, едничък, трудели
г) момчето, добитъка, копаели
 
3. В текста преобладават елементи на: - 1 т.
а) описание и повествование
б) разсъждение
в) повествование и разсъждение
г) повествование

4. Защо посоченото изречение е просто? - 1 т.
Една вдовица имала едничък син.
а) Състои се само от пет думи.
б) Съдържа само две съществителни имена.
в) По цел на изказване изречението е разказно.
г) Има само едно сказуемо.

5. Подлог в изречението: „Една вдовица имала едничък син“, е думата: - 1 т.
а) една
б) вдовица
в) едничък
г) син

6. В кое изречение има обстоятелствено пояснение? - 1 т.
а) Овършавали едро жито.
б) И майката, и момчето се трудели от зори, та чак до мръкване.
в) Една вдовица имала едничък син.
г) Печели зелници.

7. В кое изречение има определение? - 1 т.
а) Стигало за тях.
б) Имало и за продан.
в) Подреждали къщата, хранели добитъка, орели, копаели, сеели, плевели, жънели.
г) Месели бели погачи.

8. Колко сложни изречения има в текста? - 1 т.
а) едно
б) две
в) три
г) пет

9. Направете морфемен и морфологичен анализ на думата близката. - 6 т.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

10. Кое наречие е написано НЕПРАВИЛНО? - 1 т.
а) отляво
б) наоколо
в) по-далеч
г) из веднъж

11. Кое правило е нарушено в изречението: Господине, Вие не сте спазил предимството на велосипедиста. - 1 т.
а) При учтивата форма миналите деятелни причастия се поставят в множествено число.
б) Отрицателната частица се пише отделно от глагола.
в) Личното местоимение в учтива форма се пише с главна буква.
г) Учтивата форма на личното местоимение е във 2. л., мн.ч.

12. Кое минало деятелно причастие е написано НЕПРАВИЛНО? - 1 т.
а) изрекъл
б) донесъл
в) скъсъл
г) облякъл

13. В коя дума има непостоянно Ъ? - 1 т.
а) кръг
б) пясък
в) театър
г) връбница

14. Направете синтактичен анализ на изреченията: - 6 т.
Горите оголяха.

Първите снегове побелиха гребена на планината. 
       
15. В кое изречение е допусната грешка при членуване на имената от м.р., ед.ч.? - 1 т.
а) Миналогодишният сняг още се забелязваше на върха на планината.
б) Скоро Кунка откри къщичката на петела.
в) Пред селянинът се разкри страшна картина.
г) По-рано Кунка не беше вкусвала от месото на петел.
 

 

 

 


Максимален брой точки - 25
Примерна скала  за оценяване: 
0-7т. -Слаб
8-10т. – Среден
11-13т. – Добър
14-19т. – Мн.добър
20-25т. - Отличен

Отговори:
1-в; 2-б; 3-г; 4-г; 5-б; 6-б; 7-г; 8-а;
9-
морфемен – близ – корен, к – наставка, а – окончание, та – определителен член
морфологичен – прил. име, ж.р., ед.ч., членувано
10-г; 11-г; 12-в; 13-в; 
14-
Горите оголяха.
подлог  сказуемо

Първите снегове побелиха гребена на планината
определение, подлог, сказуемо, допълнение, определение
15-в;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave