ТЕСТ 
Текстът в научното общуване № 2
по български език - 6 клас

 

1. В кое от изреченията думата звезда е термин?
а) На тъмното небе трепна първата звезда.
б) Двойните звезди се сливат в една голяма звезда, наречена неутронна.
в) На концерта ще пее и една истинска звезда.
г) Медальонът ми е с форма на звезда.

2. В кое от изреченията е употребено обобщено сегашно време?
а) След падането на България под османска власт Созопол запазва християнския си характер.
б) Крум създава първите български закони.
в) Земята се върти около Слънцето.
г) По времето на Симеон настъпва разцвет на българската култура.

3. В кое от изреченията е употребено сегашно историческо време?
а) Накитите от платина са най-скъпи.
б) Фотосинтезата протича в зелените части на растенията.
в) През XVII в. Галилео Галилей наблюдава небесните тела с изготвена от него зрителна тръба.
г) Добрите математици се справят успешно с тестовете за интелигентност.

4. Каква е основната цел на научния текст?
а) да забавлява 
б) да подтиква към действие 
в) да дава информация 
г) да поражда емоционална реакция

5. Кратко формулиране на становище по темата се нарича:
а) аргумент 
б) теза
в) разсъждение 
г) доказателство

6. Кое твърдение е вярно?
а) Научният текст задължително е текст разсъждение.
б) В научния текст може да се съчетават повествование, описание и разсъждение.
в) В научния текст обикновено преобладава описанието. 
г) В научния текст най-често се съчетават описание и повествование.

7. В кое от изреченията повтарящата се дума е термин?
а) В краката му лежеше огромна котка.
б) Елена има една много палава котка.
в) Домашната котка има тегло от 2,5 до 8 kg.
г) В двора видяхме две кучета и една котка.

8. Термините континент, паралели, меридиани, градусна мрежа, Екватор са най-вероятно от урочна статия по:
а) география 
б) история
в) математика
г) български език

9. Кой от термините е от една обща тематична област с термините корен, представка, наставка, определителен член?
а) окончание
б) съществително име
в) сказуемо
г) речева ситуация

10. В кой ред са изброени термини, които може да се срещ¬ната урочни статии по всички учебни предмети?
а) система, структура, строеж, значение 
б) сбор, разлика, произведение, частно 
в) води, релеф, суша, полезни изкопаеми 
г) тоналност, оркестър, композитор, тон

Прочетете текста и изпълнете задачи 11. - 15.
Когато Кирил и Методий създават писменост за славяните, те написват църковните книги на езика, на който говорят славяните в българските земи. Така езикът на българските славяни се превръща в общ език на цялото славянство, а българските духовници от времето на цар Симеон стават просветители на всички славянски народи. И до днес в съвременния български език са запазени множество думи, които се срещат само в старите славянски книги. Съхранени са някои думи от езика на древните българи и хиляди славянски думи.

П. Добрев

11. Текстът е откъс от:
а) разговор между познати
б) научно изследване
в) анализ на разказ
г) делови текст (покана)

12. Чрез текста авторът:
а) Отправя покана към читателите за тържество по случай празника 24 май. 
б) Дава подробна информация за дейността на българските духовници като славянски просветители.
в) Представя своето емоционално отношение към делото на Кирил и Ме¬тодий.
г) Доказва научна теза, свързана с езика на българските славяни.

13. Кое глаголно време преобладава в текста?
а) бъдеще време
б) минало свършено време
в) минало несвършено време 
г) сегашно време

14. Термини, назоваващи понятия от науките за езика, са:
а) цар, църковни книги
б) славяни, славянство
в) думи, съвременен български език 
г) древни българи, духовници

15. Текстът може да бъде използван като:
а) тестова задача за проверка и оценка на знания по история
б) допълнителен източник на информация към урочна статия
в) определение на понятието „славянски език“
г) урочна статия по български език 

 

 

 

Отговори:
1-а; 2-в; 3-в; 4-в; 5-б; 6-б; 7-в; 8-а; 9-а; 10-а; 11-б; 12-г; 13-г; 14-в; 15-б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave