Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 9 клас  
РЕАЛИЗЪМ

 

1. Името на реализма идва от: 
      А) интереса към емоционалните състояния на човека;
      Б) изобразяването на света като божествено творение;
      В) реалното изображение на актуални за времето си обществени проблеми и сюжети.

2. Приносът на реализма в развитието на литературата се състои в това, че: 
      А) светът трябва да се анализира, за да се видят движещите сили на човешките общества;
      Б) светът се изобразява такъв, какъвто го виждаме;
      В) изображението трябва да показва света като борба на нравствени принципи.

3. Основната предпоставка за поява на реализма е: 
      А) провалът на романтическите идеи;
      Б) желанието да се разкрият механизмите за функциониране на човешките общества;
      В) преодоляването на феодалните обществени отношения.

4. Идентификацията на читателя с героя в реалистичната литература се извършва по принципа на: 
      А) катарзиса;
      Б) самопроверката при описаните обстоятелства;
      В) подражанието.

5. Основният принцип на реалистичната литература е: 
      А) изображението трябва да показва света като борба на нравствени принципи;
      Б) светът трябва да се изобразява такъв, какъвто го виждаме;
      В) светът трябва да се анализира, за да се видят движещите сили на човешките общества.

6. Основният проблем на реалистичното изображение е: 
      А) проблемът за типичното;
      Б) проблемът за индивидуалното;
      В) проблемът за образците.

7. Типични жанрове на реалистичната литература са: 
      А) ода и трагедия;
      Б) епопея, идилия, сатира;
      В) социален роман, повест, разказ.

8. При изграждане на разказа писателят реалист използва: 
      А) сюжети, които му позволяват да проникне в движещите сили на обществените отношения;
      Б) сюжети, които му позволяват да покаже разума като основа на човешкия живот;
      В) сюжети, които показват величието на човешкия дух, освободил се от принудите на обществото.

9. Разказвачът в „Дядо Горио“: 
      А) се скрива напълно зад изобразената действителност;
      Б) се намесва в действието с коментари, изводи и съждения;
      В) се опитва да разкрие собствените си преживявания.

10. Разказвачът в „Мадам Бовари“: 
      А) се намесва с коментари, изводи и съждения;
      Б) се скрива напълно зад изобразената действителност;
      В) се проявява като непосредствен свидетел на действието.

11. Какво ни показва романът „Дядо Горио“? 
      А) живота на стремящи се към обществен успех хора от всички слоеве;
      Б) сблъсъците между представителите на господстващите и потиснатите класи;
      В) любовната история на главния герой.

12. Коя е най-страшната последица от властта на парите, изобразена в „Дядо Горио“? 
      А) парите са причина за извършване на престъпления;
      Б) парите създават социално неравенство;
      В) парите унищожават истинските човешки стойности.

13. Какво ни показва романът „Мадам Бовари“
      А) желанието да се преодолее деспотизмът на обществото;
      Б) пагубното влияние на фалшивите представи;
      В) падението на една жена със съмнителен морал.

14. Как „Мадам Бовари“ иска да въздейства на своя читател? 
      А) да го накара да подражава на героинята;
      Б) да го поучава, забавлявайки го;
      В) да го накара сам да се ориентира и да отсъди в сложните нравствени конфликти.

15. Кой е най-сериозният принос на Гюстав Флобер в развитието на литературата?
      А) въвеждането на новаторски модел на разказване;
      Б) разкриването на недостатъците на буржоазното общество;
      В) въвеждането на необичайни сюжети и герои.

16. Посочете основните теми в романа „Дядо Горио“
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

17. Представете героите в романа „Дядо Горио“! 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

18. Кои са основните теми в романа „Мадам Бовари“
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

19. От колко части се състои романът „Мадам Бовари“? 
.......................................................................................................................................

20. Какво е особеното в композицията на седма глава „Мадам Бовари“
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1-В; 2-А; 3-Б; 4-Б; 5-В; 6-А; 7-В;8-А; 9-Б; 10-Б; 11-А; 12-В; 13-Б; 14-В; 15-А;
16. 
      – безграничната бащина любов, 
      – проблемът за човека като продукт на обществото, 
      – парите;
17. дядо Горио, Растиняк, Вотрен, мадам Воке, Анастази и Делфин
18. 
      – отношенията между индивида и средата, 
      – смисълът на човешкото щастие. 
      – любовта;
19. три части;
20. Седма глава има ясно изразени експозиция, кулминация и развръзка.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave