Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 3

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
РОДНОТО И ЧУЖДОТО


1. Кой сюжетен момент изпълнява функцията на завръзка в „Железният светилник“?        
      A) срещата на Стоян и Султана и последвалата сватба
      Б) сватбата на Лазар Глаушев и Ния
      B) бягството на Стоян Глаушев от родното село Гранче
      Г) посещението на рилския монах в Глаушевия дом

2. От коя творба е посоченият откъс?
          – Не одобрявам! – извика тържествено Аочоолу. – Не одобрявам! Ако е работата да ударим келепир от вятъра, дето е повял, то най-добре ще бъде да отворим една фабрика за квас...
          – Ударихме кьоравото! – изсмя се Данко Харсъзина. – Ти фурна ли искаш да отваряш?
          – Не бе, брате – за руски квас ми е думата. То е едно таквоз... като туйнака, крушевица го кажи, боза го кажи...
          – Хубава работа! Бозаджии ще ставаме сега – обижда се Харсъзина.

      A) „Балкански синдром“ 
      Б) „Бай Ганьо журналист“
      B) „Железният светилник“  
      Г) „Бай Ганьо се върна от Европа“ 

3. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за междутекстовия диалог на „Железният светилник“ „Бай Ганьо журналист“ и „Балкански синдром“?
      A) Народностното самоопределяне е основен мотив в „Железният светилник“, но понятието „народ“ се опошлява в другите текстове чрез езика и поведението на героите.
      Б) Това са творби, които участват в един и същ диалог за родното и чуждото, но в различни културно-исторически ситуации.
      B) Темата за родното и чуждото е интерпретирана и в трите текста, като е съхранено и противопоставянето в опозицията.
      Г) Темата за града и селото липсва в „Бай Ганьо“, а в другите два текста е интерпретирана по съвсем различен начин.

4. В коя от посочените двойки творби се открива мотивът за самотата, уязвимостта и безсилието на почтените хора?
      A) „Бай Ганьо“ и „Железният светилник“
      Б) „Бай Ганьо“ и „Балкански синдром“
      B) „Балкански синдром“ и „Железният светилник“
      Г) в нито една от двойките

5. Кое от посочените твърдения за езика в трите творби НЕ е вярно?
      A) И в трите творби присъства простонародната реч, но с различни функции.
      Б) В Бай-Ганьовата журналистика високопарните изрази се преплитат с разговорни.
      B) „Балкански синдром“ изобилства от езикови игри, които насочват към преобърнатите ценности.
      Г) В „Железният светилник“ стиловите сблъсъци между диалект и книжовен език са най-отчетливи.

6. Типични особености на кое от посочените литературни направления може да се открият във всички текстове?
      A) експресионизъм
      Б) постмодернизъм
      B) реализъм
      Г) символизъм

7. В кой от посочените текстове иронията НЕ присъства като водещ инструмент за изразяване на оценка?
      A) „Железният светилник“
      Б) „Бай Ганьо журналист“
      B) „Балкански синдром“
      Г) Иронията е водеща и в трите произведения.

8. Конфликтът между родовите норми и нравствените ценности на личността е представен в:           
      А) „Балкански синдром“  
      Б) „Дърво без корен“
      В)  „Бай Ганьо журналист“    
      Г) „Железният светилник“

9. За кой герой от „Железният светилник“ се говори в откъса от творбата?   
      Особен човек беше той – висок и мършав, с бяло, сухо лице и румени бузи, а още по-румени бяха устните му под дълги, провиснали мустаки; челото му беше изпъкнало, възлесто, а главата му отзад беше сплесната, очите му бяха много хубави, големи, тъмни, с дебели, чупнати в ъгъл черни вежди. Беше малко приведен напред, с много дълги, силни ръце, не можеше да се заседи спокойно на едно място и току мотаеше по всички посоки дългите си ръце.
      А) Аврам Немтур
      Б) Климент Бенков
      В) Рафе Клинче 
      Г) Стоян Глаушев

10. Свържете името на героя с литературното произведение, от което е съответният герой.       
      A) Йовчо                                       1) „Бай Ганьо“
      Б) Данко Харсъзина                   2) „Балкански синдром“
      B) поп Андрей                             3) „Железният светилник“
      Г) Катерина                                   4) „Септември“

      А) –                    Б) –                   В) –                   Г)

      Прочетете откъсите от творбите „Бай Ганьо“ и „Балкански синдром“ и изпълнете задачите от 11. до 14. включително.

          „Бай Ганьо журналист“
          – Гуньо бе, ти какво ще речеш? – обръща се приятелски бай Ганю. – Ний искаме да издаваме един вестник, а?
          – Защо не, да издаваме. Кьораво има ли? – пита Гуньо с подмигване и с бързо шаване на пръстите си.
          – Ти си гледай кефа.
          – Ама има ли?
          – Има, има, гледай си кефа.
          – Добре. Какъв вестник да издаваме за правителството ли, или опозиция? Казвай скоро, че ме чакат клиенти.
          – Сега там е цаката – дали правителствен, дали опозиция? Не знам, дяволът да го земе, колко ще изтраят днешните.
          – Казвай скоро, че ме чакат клиенти.
          – Знаеш ли какво, Гуньо? – съображава бай Ганю, без да обръща внимание на думите на адвокатина. – Аз мисля сега-засега да я караме с правителството...
          – Тъй, тъй, най-добре правителството – бързат да заявят Гочоолу и Дочоолу.
          Бай Ганю ги изглежда сърдито, задето му пресичат думата, и продължава:
          – ...Па сетне, като подушим (1), че им се разклатят краката, да им ритнем едно текме и с новите пак на власт, а?

          „Балкански синдром“
          ПЕЧО (нахлува). Кара, ела си оправи хората, станахме за смях... Залитат, пият, пеят, като че ли са в хоремаг (2). Изпонаоблякоха се като за Заговезни... театърът е пълен с графове и графини... Абе що тръгнах аз с тези консуматори, с тези кокошкари и нафтаджии... То диво, диво, не можеш да го измислиш по-диво!...
          ЙОВЧО. Печо, недей така, рода сме!...
          ПЕЧО. Кой бе? С тебе ли съм рода, консуматор с консуматорите!!! Перушинен цар!... Двайсет хиляди пилета гледа в двора си! Четири хиляди левчета на седмица само от яйца!...
          БАЙ ЦОНЧО. Печо!...
          ПЕЧО. И какво?... Как не купи една книга бе, как не помисли за нещо духовно... Събира, трупа, къщата му пълна, ама главата му празна!... Къде ще вървим ние с тези консуматори бе, бай Цончо?
          БАЙ ЦОНЧО. Печо, спри се малко бе!...
          ЙОВЧО. Този не е от нашия род! Този е сменен! В родилното е сменен!
          ПЕЧО. Тъпкан е с пари!... А ние, духовните водачи на нацията, нямаме пукнат лев!... Къде отиваме бе, бай Цончо?

11. Запишете ТРИ общи мотива, които присъстват и в двата откъса.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

12. Със СВОИ ДУМИ посочете ДВА примера, които подкрепят твърдението, че естетическите решения в творбите се основават на комичното и сатиричното.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

13. С ЦИТАТИ от откъсите докажете чрез ТРИ примера със свободни или устойчиви словосъчетания, че за езика на творбите е характерна смесица от различни стилове.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

14. Какви са подчертаните изразни средства в откъсите?
      А) …………………………………………………………….    
      Б) …………………………………………………………….

15. Напишете теза в 3 – 4 изречения на тема: Каква представа за изкуството (театъра) изгражда „Балкански синдром“    
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-А; 2-Б; 3-В; 4-Б; 5-Г; 6-В; 7-А; 8-Г; 
9-В; 
10. А - 2, Б - 1, В - 4, Г - 3;
11. Възможни отговори:
      • Бездуховност
      • Културата и изкуството се създават от байганьовци.
      • Просташко поведение
      • Грешни самооценки
      • Интерес само към това, което носи келепир
      • За изкуството няма нужда от особени умения.
      • Безотговорно отношение към изкуството
      • Материалното като висша ценност
      • Липса на уважение към събеседника
      • Търсене на лична изгода 
12. Смешни са езикът на героите, тяхната самооценка, начинът, по който общуват с другите, жестовете им и величието, което си придават.
      Сатиричното е в погледа на разказвача и на драматурга – към изкуството са посегнали хора без всякакви умения, смесват бита и творчеството, но по-страшното е, че нямат и никакъв морал.
13. Възможни отговори:
      • Сега там е цаката – дали правителствен, дали опозиция?
      • А ние, духовните водачи на нацията, нямаме пукнат лев!...
      • разклатят краката
      • перушинен цар
      • пукнат лев
      • гледай си кефа
      • да им ритнем едно текме
      • тъпкан е с пари
      • кокошкари
14.  А) метафора; Б) сравнение
15. Примерен отговор:
      Комедията на Стратиев представя различни гледни точки за отношенията между театъра и живота – изкуството и животът, от една страна, се разминават. Който търси в реалността красотата и хуманността на литературата (големите страсти и силната любов), разбива живота си. От друга страна, в сюжета на „Балкански синдром“ се изказва и тезата, че само изкуството показва скритите лица, ценности, страсти на хората, които в ежедневието не забелязваме. Така се внушава разбирането, че изкуството не е и не бива да бъде елементарно отражение на живота.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave