Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 4

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
РОДНОТО И ЧУЖДОТО

 

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      A) В романа „Железният светилник“ най-важната задача пред българите е да докажат на себе си и на другите, че са силна и достойна общност.
      Б) В романа „Железният светилник“ е показан процесът по утвърждаване и модернизиране на българската национална общност.
      B) Турците са онези представители на чуждите, които са изобразени като най-сериозния проблем за българската кауза в романа „Железният светилник“.
      Г) Основната идея на романа „Железният светилник“ е нуждата българите да се самоосъзнаят и развият като национална общност, за да заемат достойно място в света.

2. Основният двигател на процеса по самоосъзнаване и развитие на българите като силна и достойна нация е:
      A) Климент Венков
      Б) Лазар Глаушев
      B) Султана Глаушева
      Г) Рилският монах

3. Жанровото своеобразие на романа „Железният светилник“ се определя от взаимодействието на следните три основни модела:
      A) сага, епос, роман
      Б) роман, новела, житие
      B) хроника, повест, роман
      Г) приказка, мит, легенда

4. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      A) В „Бай Ганю журналист“ отношението и на разказвача, и на Бай Ганьо и компания към турското време е положително.
      Б) Отношението на Бай Ганьо към основните европейски сили не почива на трайни принципи, а е подчинено само на моментната изгода.
      B) В книгата „Бай Ганю“ се утвърждава идеята, че българите трябва да възприемат от европейците достиженията на модерната култура, политика и обществен живот.
      Г) В „Бай Ганю журналист“ чуждите са показани като основна заплаха за българската национална кауза. 

5. Като литературен герой Бай Ганьо изразява:
      A) тенденцията да се възприема само „опакото“ на модерността и да се действа само в името на моментния егоистичен интерес
      Б) българския национален характер
      B) лошите страни на българския национален характер
      Г) типична социална роля от времето на първоначалното натрупване на капитала

6. Жанрът на „Бай Ганю журналист" може да се определи като:
      A) глава от роман
      Б) разказ
      B) част от сложно организирана цялостна книга, събираща устни разкази с анекдотично-притчов нравоучителен характер
      Г) фейлетон

7. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      A) В пиесата „Балкански синдром“ гледната точка на абсолютното Друго, присъща на извънземните, е въведена, за да се осмеят абсурдите на нашия живот.
      Б) В пиесата „Балкански синдром“ се критикува лошото отношение на българите към чужденците.
      B) В обърканите реплики на Цонка от пиесата „Балкански синдром“ за това, че нашето се купува с чужди пари, е осмян основният парадокс на социалистическата икономика.
      Г) Посланието на пиесата „Балкански синдром“ изцяло е подчинено на противопоставянето между човешкия свят и Другото.

8. Кои от героите в пиесата „Балкански синдром“ са показани не като изразители на типична обществена роля, а като пълноценни личности?
      A) Цонка и Георги
      Б) Кумът и Директорът
      B) Бай Цончо и Сватанакът
      Г) Печо и Йовчо

9. Жанрът на пиесата „Балкански синдром“ е:
      A) комедия на характерите (нравите)
      Б) моралистична комедия
      B) комедия на ситуациите (интригата)
      Г) комедия на маските

10. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в романа „Железният светилник“?
      A) пряко поучение
      Б) символично внушение
      B) представяне на типични герои в типични обстоятелства
      Г) симпатизираща идентификация на читателя с положителните герои

11. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в „Бай Ганю журналист“?
      A) иносказателно нравоучение
      Б) реторическо убеждаване
      B) изобличаване на героите чрез техните постъпки
      Г) отхвърляне на злото чрез осмиването му

12. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в „Балкански синдром“?
      A) „театър в театъра“
      Б) довеждане до абсурд
      B) пряко поучение
      Г) представяне на типични герои в типични обстоятелства

13. Какво изразно средство е използвано при изграждане образа на калугера, затискащ с шиник българския народ, за който говори Лазар Глаушев в речта си в читалището?
      A) метафора
      Б) алегория
      B) символ
      Г) метонимия

14. Какво изразно средство е използвано за самокритика на разказвачите от „Бай Ганю журналист“ и за заклеймяване поведението на Бай Ганьо и компания?
      A) ирония
      Б) сарказъм
      B) хумор
      Г) патос

15. Какво изразно средство е използвано в репликата на Баба Кера от пиесата „Балкански синдром“, че са закрили Пенчо Славейков:
      A) метонимия
      Б) алегория
      B) метафора
      Г) символ

16. Убеждението в превъзходството на „нашето“ е изразено и в трите изучени произведения, но с различна мотивировка. Допълни следващите изречения, като определиш какви са мотивите за това убеждение.

      A) В романа „Железният светилник“ „нашето“ е показано като по-добро, защото така се утвърждава …………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
      Б) В „Бай Ганю журналист“ убеждението на Бай Ганьо и компания, че „нашето“ е най-важно, се диктува от …………………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................    
      B) В пиесата „Балкански синдром“ убеждението, че ние сме по-висши същества, личи от подигравките към извънземните, че не разбират елементарни работи. Това убеждение е породено от…………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

17. И в „Бай Ганю журналист“, и в „Балкански синдром“ срещаме две много сходни изречения: „Нека те я измътят, па ний ще си проврем гагите“ и „Чакаме някой друг да свърши работата, а ние да се присъединим към исканията“. Коментирай с няколко изречения какво обществено поведение се осмива с тези реплики.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

18. Напиши с няколко изречения какъв е смисълът на израза от комедията „Балкански синдром“ „Ушите чуват едно, а очите виждат друго“.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-В; 2-Б; 3-А; 4-Г; 5-А; 6-В; 7-Б; 8-А; 9-В; 10-А; 11-Б; 12-Г; 13-Б; 14-А; 15-В;
16. А) В романа „Железният светилник“ „нашето“ е показано като по-добро, защото така се утвърждават достойнството на българската нация, както и нейните качества, с които тя се нарежда сред другите европейски народи.
      Б) В „Бай Ганю журналист“ убеждението на Бай Ганьо и компания, че „нашето“ е най-важно, се диктува от егоистичния интерес.
      В) В пиесата „Балкански синдром“ убеждението, че ние сме по-висши същества, личи от подигравките към извънземните, че не разбират елементарни работи. Това убеждение е породено от затвореността на тоталитарното общество, което не е виждало друго и затова не може да оцени кое е добро и кое – не.
17. Осмива се поведението на онези, които искат да се ползват наготово от постиженията на другите – без усилия и поемане на риск
18. Разминаването между лозунгите и реалната обществена практика.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave