Име ............................................................. Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 12 клас
ТРУДЪТ И ТВОРЧЕСТВОТО

 

1. Жанровото своеобразие на „Ветрената мелница“ се определя от взаимодействието на следните жанрови модели:
      А) предание и приказка
      Б) легенда и похвално слово
      В) заклинание и молитва
      Г) притча и анекдот

2. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в разказа „Ветрената мелница“?
      А) свободна морална преценка
      Б) символично внушение
      В) подтикване към подражание на героичен пример
      Г) въздействие чрез описание на природна картина

3. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      А) Сюжетното действие на „Балада за Георг Хених“ се развива в София през 1910 година, когато чешкият лютиер идва в България.
      Б) Първата публикация на Йовковия разказ „Песента на колелетата“ е в списание „Златорог“ през 1925 година.
      В) Много от детайлите при изобразяването на селото във „Ветрената мелница“ напомнят за родното село на Елин Пелин – Байлово.
      Г) И трите твърдения не са верни.

4. Израз на какво НЕ са закачките и провокациите на Христина към Лазар Дъбака в разказа „Ветрената мелница“?
      А) на младежкия й порив към играта
      Б) на общата веселост, обзела селото
      В) на женско коварство, целящо да уязви мъжа
      Г) на подсъзнателното й желание за флирт

5. Кой мотив НЕ се открива в разказа „Песента на колелетата“?
      А) за добротворчеството
      Б) за труда и творчеството
      В) за любовта и хубостта
      Г) за социалното неравенство

6. Кое НЕ е вярно за началото на „Баладата за Георг Хених“?
      А) Повествователят извиква спомена за Георг Хених.
      Б) Георг Хених си е отишъл от този свят високо оценен.
      В) Повествованието започва с ретроспекция.
      Г) Началото на творбата е силно експресивно.

7. Разказът „Ветрената мелница“ на Елин Пелин се характеризира с:
      А) пряко изразена авторова позиция
      Б) завръзка преди експозицията
      В) романтично повествование
      Г) фолклорно-митологични мотиви

8. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      А) Във „Ветрената мелница“ е опровергана поуката на народната поговорка „Залудо работи, залудо не стой“.
      Б) Във „Ветрената мелница“ фолклорните образи и представи играят важна роля за художественото въздействие на разказа.
      В) Във „Ветрената мелница“ трудът е показан като израз на активното отношение към живота.
      Г) Мотивът за жизнеутвърждаващата сила на любовта присъства отчетливо в разказа „Ветрената мелница“.

9. Кое от посочените НЕ се открива в „Балада за Георг Хених“?
      А) предназначението на изкуството
      Б) въздействието на красотата
      В) духовното израстване на детето
      Г) трудната съдба на майстора творец

10. Чрез образа на майстора Сали Яшар от „Песента на колелетата“ Йордан Йовков иска да изрази:
      А) убеждението си, че майсторството е най-важната характеристика на човека
      Б) представата си за смисъла на човешкия живот
      В) разбирането, че трудът е единственото условие за житейски успех
      Г) вярата, че всеки човек е длъжен да направи някакво благодеяние

11. В коя от следните двойки творби са изобразени селото и традиционната предмодерна общност?
      А) „Ветрената мелница“ и „Песента на колелетата“
      Б) „Ветрената мелница“ и „Балада за Георг Хених“
      В) „Балада за Георг Хених“ и „Песента на колелетата“
      Г) и в трите

12. Какъв е основният урок, който Георг Хених иска да предаде на учениците си в „Балада за Георг Хених“?
      А) Материалът не е важен, важна е сръчността на ръцете.
      Б) В творението майсторът трябва да влага цялата си любов.
      В) Човек може да успее и далече от родината си.
      Г) Броят на клиентите е показател за успеха на майстора.

13. За какво „пеят“ каруците на Сали Яшар по пътищата в разказа „Песента на колелетата“?
      А) за това, че човек може да е богат, но злочест
      Б) за това, че животът не е еднакво щедър към всички
      В) за майсторлъка на своя създател
      Г) за нуждата от любов между хората

14. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в „Балада за Георг Хених“?
      А) представяне на типични герои в типични обстоятелства
      Б) иносказателно нравоучение
      В) въвличане на читателя в размисъл по най-важните въпроси на човешкото битие
      Г) удивление от разказването на невероятни истории

15. Коя е според дядо Корчан основната причина за сушата в разказа „Ветрената мелница“?
      А) климатичните промени на планетата
      Б) същества, плод на народните суеверия
      В) непредвидимите капризи на природата
      Г) отвращението на хората от Бога

16. В кой от следните изрази, описващи ветрената мелница в едноименния разказ на Елин Пелин, откриваме метонимия? 
      А) „Ветрената мелница от ден на ден сѐ по-лично оформяваше тънката си висока снага.“
      Б) „тя стърчи на голото баирче над селото като някое зъбато чудовище “
      В) „единствен спомен за сухата година, оставен от сръчната и майсторска ръка на Лазар Дъбака“
      Г) в нито един от посочените

17. Какво изразно средство е използвано в следния израз от „Песента на колелетата“: 
     
„той сякаш като насън видя хиляди и хиляди каруци“?
      А) сравнение
      Б) ирония
      В) хипербола
      Г) епитет

18. Кой момент изпълнява ролята на завръзка в разказа „Песента на колелетата“ на Йордан Йовков?
      А) желанието на Сали Яшар да направи себап
      Б) разговорът между Сали Яшар и Джапар
      В) описанието на майстора творец
      Г) пристигането на дъщерята на Шакире

19. Жанровото своеобразие на книгата „Балада за Георг Хених“ се определя от взаимодействието на следните основни модели:
      А) автобиография, хроника, историческо предание, повест
      Б) утопия, роман, автобиография, балада
      В) роман, притча, поучителен пример, фолклорно предание
      Г) мемоар, балада, повест, пасион

20. С 4 – 5 изречения формулирайте теза за интерпретативно съчинение на тема „Любовта между хората – ценността, която стои над всичко друго (прозренията на Сали Яшар)“.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1 – Г; 2 – В; 3 – А; 4 – В; 5 – Г; 6 – Б; 7 – Г; 8 – А; 9 – Б; 10 – Б; 11 – А; 12 – Б; 13 – А; 14 – А; 15 – Г; 16 – В; 17 – А; 18 – А; 19 – Г; 
20. Свободен отговор.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave