Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 12 клас
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ И ГЕО МИЛЕВ

 


1. От кое стихотворение са стиховете?
      Братя мои, бедни мои братя -
      пленници на орис вечна, зла -
      ледно тегне и души мъглата -
      на живота сивата мъгла...

      A) „Да бъде ден!“
      Б) „Зимни вечери“
      B) „Стария музикант“
      Г) „Юноша“

2. Кое от посочените произведения НЕ е поема?
      A) „Цветарка“
      Б) „Йохан“
      B) „Септември“
      Г) „Градушка“

3. Кое от посочените произведения е елегия?
      A) „Ний“
      Б) „Миг“
      B) „Песента на човека“
      Г) „Стария музикант“

4. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      A) В стихотворението „Ний“ звучи гласът на онеправданите „деца на майката земя“.
      Б) В стихотворението „Юноша“ лирическият герой се наслаждава на младостта.
      B) Художественото пространство в „Зимни вечери“ са крайните градски квартали.
      Г) В „Септември“ основна е темата за възхода и погрома на бунта на масите.

5. „Цветарка“, „Зимни вечери“ и „Стария музикант“ са обединени от темата за:
      A) устрема и екзалтацията на разбунтуваните тълпи.
      Б) страданието на беззащитните, отхвърлени от живота „деца на града“.
      B) вярата на потиснатите хора в справедливото бъдеще.
      Г) спасителната мисия на онеправданите творци на живота. 

6. В кой ред всички от посочените произведения интерпретират темата за бунта на човека срещу несправедливо устроения свят?
      A) „Ний“, „Зимни вечери“, „Да бъде ден!“
      Б) „Йохан“, „Цветарка“, „Септември“
      B) „Юноша“, „Септември“, „Йохан“
      Г) „Да бъде ден!“ „Стария музикант“, „Ний“

7. Заглавието на стихотворението „Да бъде ден!“ разкрива идеята за:
      A) очарованието от красотата на настъпващото утро.
      Б) приобщаването към хармонията на богосъздадения свят.
      B) пътуването на онеправданите към светлината на бъдещето.
      Г) радостта от настъпващия нов ден на удовлетворяващ труд.

8. Коя от посочените теми НЕ е интерпретирана в „Септември“?
      A) за отечеството като свръхценност, достойна за преклонение.
      Б) за рухването на стария свят и пътя към бъдещето.
      B) за „варварството“ на „цивилизацията“.
      Г) за бунта на „варварство“ срещу „цивилизацията“.

9. Емблематични за естетиката на експресионизма са понятията:
      A) бунт, фрагмент, интуиция, асоциация
      Б) европеизация, личност, творец, духовна извисеност
      B) съответствия, нюанси, изящество, мелодика
      Г) реализъм, обективност, изчерпателност, цялостност

10. Експресионизмът като литературно направление се утвърждава в страната ни:
      A) през първото десетилетие на XX век.
      Б) в края на XIX век.
      B) в средата на XX век.
      Г) през 20-те години на XX век.

11. Името на кого от поетите можем да поставим на мястото на многоточието?
      Представителна за…... е проблематиката за бунта срещу традицията, за „варварството“срещу „цивилизацията“, за развенчаните богове и авторитети, за метежния устрем на масите, за истинската същност на отечеството.
      A) Христо Смирненски
      Б) Христо Ботев
      B) Гео Милев
      Г) Пенчо Славейков 

12. Идеята за обречеността на невинността и красотата в един свят на разпаднали се ценности е разкрита в:
      A) „Стария музикант“
      Б) „Цветарка“
      B) „Йохан“
      Г) „Да бъде ден!“

13.Финалната строфа на „Зимни вечери“ (,,А бликат снежинки сребристи, / прелитат, блестят кат кристал, / поронват се бели и чисти / и в локвите стават на кал“) НЕ внушава усещането за:
      A) обречеността на красотата в несправедливо устроения свят.
      Б) смъртта на надеждите за светло и хармонично бъдеще.
      B) обезсмислянето на плахия копнеж по спасение.
      Г) хармонията на човешкия и природния свят.

14. Стихът „Септември ще бъде май“ НЕ означава, че:
      A) човекът ще възкръсне от мрака на неправдата и ще извоюва светлото си бъдеще.
      Б) човекът ще се радва и благославя красотата и пролетното обновление на природата.
      B) човекът ще бъде реабилитиран като творец на живота и съзидател на своето бъдеще.
      Г) човекът ще бъде повелител на съдбата и на историята, а не тяхна жертва.

15. Какво е подчертаното изразно средство?
      Нощта ражда из мъртва утроба
      вековната злоба на роба...

      A) градация
      Б) оксиморон
      B) хипербола
      Г) метонимия

16. Какво е подчертаното изразно средство?
      Бурна край него животът кипи
      в грижи и горести вечни...

      A) метафора
      Б) метонимия
      B) епитет
      Г) символ 

17. Какво е подчертаното изразно средство?
      Десет трупа
      от брега
      пльоснаха тежко
      в мъртвите мътни води на Марица.

      A) хипербола
      Б) литота
      B) алегория
      Г) епитет

18. Какво е подчертаното изразно средство?
      Аз познах свойте братя във робски керван,
      угнетени от Златний телец;
      и човешкия Дух - обруган, окован -
      аз го зърнах под трънен венец.

      A) метафора
      Б) хипербола
      B) символ
      Г) метонимия

19. Прочетете стихотворението „Юноша“ и изпълнете задачите към него.

      Аз не зная защо съм на тоз свят роден,
      не попитах защо ще умра,
      тук дойдох запленен и от сивия ден,
      и от цветната майска зора.

      Поздравих пролетта, поздравих младостта
      и възторжен разтворих очи,
      за да срещна Живота по друм от цветя
      в колесница от лунни лъчи.

      Но не пролет и химн покрай мен позвъни,
      не поръси ме ябълков цвят:
      пред раззинали бездни до черни стени
      окова ме злодей непознат.

      И през облаци злоба и демонска стръв
      черна сянка съзрях да пълзи -
      златолюспест гигант се изправи сред кръв,
      сред морета от кръв и сълзи.

      В полумрака видях изтерзани лица,
      вред зачух плачове като в сън
      и жестока закана на гневни сърца
      се преплете с оковния звън.

      Аз познах свойте братя във робски керван,
      угнетени от Златний телец;
      и човешкия Дух - обруган, окован,
      аз го зърнах под трънен венец.

      И настръхнал от мрака на тази земя,
      закопнях, запламтях и зова:
      -Ах, блеснете, пожари, сред ледна тъма!
      Загърмете, железни слова!

      Нека пламне земята за пир непознат,
      нека гръм да трещи, да руши!
      Барикаден пожар върху робския свят!
      Ураган, ураган от души!...

      И тогава - залюбен в тълпите, пленен
      от лъчите на нова зора, -
      без да питам защо съм на тоз свят роден,
      аз ще знам за какво да умра.

      А) Лирическият герой на стихотворението извървява пътя от илюзията през отрезвяването до просветлението. Илюстрирайте с ДВА примера от текста това развитие на поетическата идея.
      Б) В богатата художествена образност на творбата се открояват разнообразни изразни средства. Посочете ДВЕ от тях.

20. Прочетете откъса от „Септември“ на Гео Милев. Напишете аргументативен текст в обем до четири страници на тема Божието низвергване и човешкото възкресение. Преди текста отбележете жанра му - интерпретативно съчинение или есе.

      Септември

      ...
      Едничка остава
      – стои и пребъдва
      през вековете -
      Касандра-пророчица:
      тя вещае възмездие
      – и всичко се сбъдва. 
      Безсменна прищявка, игра и забава
       на боговете.

      Вековечен разцвет на божествена стръв.
      Всяка смърт е за тях развлечение,
      всеки вопъл - шега.
      Смърт, убийство и кръв!
      Докога, докога?
      Вседържителю Зевс
                          Юпитере
                          Ахурамазда
                          Индра
                          Тот
                          Ра
                     Йехова
                     Саваот:
      – отговаряй!

      Кръз дима на пожарите
      се издига и бие ушите ти
      вика на убитите,
      рева
      на мъченици безброй
      върху клади горящи дърва:
      – Кой
      излъга нашата вяра? -

      Отговаряй!
      Ти мълчиш?
                           Не знаеш?
                           – Ний знаем!
                           Ето виж:
                           с един скок
                           ний скачаме право в небето:
      ДОЛУ БОГ!

      – хвърляме бомба в сърцето ти,
      превземаме с щурм небето:

      ДОЛУ БОГ!

      и от твоя престол
      те запращаме мъртъв надолу
      вдън вселенските бездни
      беззвездни,
      железни -

      ДОЛУ БОГ!

      По небесните мостове
      високи без край
      с въжета и лостове
      ще снемем блажения рай
      долу
      върху печалния
      в кърви обляния
      земен шар.
      Всичко писано от философи, поети
      ще се сбъдне!
      – Без бог! без господар!
      Септември ще бъде май.
      Човешкия живот
      ще бъде един безконечен възход
      – нагоре! нагоре!
      Земята ще бъде рай -
      ще бъде! 

 

 

 

 


Отговори на теста - Христо Смирненски и Гео Милев
1. Б); 2. А); 3. Г); 4. Б); 5. Б); 6. В); 7. В); 8. А); 9. А); 10. Г); 11. В); 12. Б); 13. Г); 14. Б); 15. Б); 16. А); 17. Г); 18. В); 
19. Възможни отговори: А) В началото на творбата доминират светлите надежди и розовите блянове, наивно-романтичната, по детски чиста визия за живота. Юношата вижда себе си като повелител на света, тържествено поел по широкия и прав път на Живота („цветната майска зора“, „пролетта“, „друм от цветя“, „колесница от лунни лъчи“). Скоро обаче младият човек се сблъсква с истинското - грозно и отблъскващо - лице на живота и разпознава неправдата, разпознава трагичната орис на своите събратя („облаци злоба“, „демонска стръв“, „робски керван“, „морета от кръв и сълзи“...). Във финала на стихотворението обаче пулсира оптимизмът на намерения път, на прозрението, че колективната енергия на разбунтувалите се маси ще разруши света на злото и върху руините му ще изгради един нов свят на хармонията и справедливостта („барикаден пожар“, „гръм“, „ураган от души“, „лъчите на нова зора“), а саможертвата е изборът на героя, неговото просветлено прозрение за смисъла на съществуването („аз ще знам за какво да умра“). 
Б) Стихотворението въздейства чрез многобройни и разнообразни символи („майска зора“, „пролет“, „ябълков цвят“, „друм от цветя“, „Златний Телец“, „трънен венец“, „гръм“, „ураган от души“, „нова зора“...), сравнения („вред зачух плачове като в сън“), антитези („аз не зная“ - „аз ще знам“, „роден“ - „умра“, „мрака на тази земя“ - „лъчите на нова зора“).
20. Интерпретативно съчинение или есе.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave