ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЕРОИТЕ ОТ „СЕРАфИМ“

 

          Припомнете си съдържанието и героите на разказа „Серафим“.

          Задача 1: Направете писмена характеристика на Серафим, като се опрете на следния план:

          1. Увод – представяне на героя – кой е той и каква е ролята му в сюжета. Какво е мястото му в случката?

          2. Изложение – характеристика на героя, като се разсъждава върху онези от елементите й, които се откриват в съответния текст:
          а) портретна характеристика:
          • Как изглежда този „чудноват“ човек?
          • Как е облечен? Какво представлява палтото му?
          • Какво говори облеклото за социалното положение на героя? Богат или беден е?
          • Какво научаваме за лицето, за очите, за усмивката му?
          б) значение на името:
          • Как е представен героят още в заглавието чрез името си? Отразява ли името Серафим същността на този герой?
          в) елементи от биографията на героя:
          • Къде и какво е работил през лятото? Как се характеризира чрез труда?
          • Каква е историята на палтото му? Защо все не успява да си купи ново? За какво са отивали спечелените пари, докато е бил млад, и „сега“? За какви качества свидетелства тази история на палтото на героя?
          г) характеристика на героя чрез постъпките и действията му:
          • Какви качества проявява, когато не смее да помръдне, за да могат врабчетата спокойно да се нахранят?
          • Как се разкрива чрез труда пред кафенето?
          • Как се разкрива чрез отказа си да нощува в кафенето? Защо си прави легло на открито, в средата на мегдана?
          • Какви качества проявява, когато дава припечелените пари на непознатата жена? Какъв е мотивът (причината) на Серафим да даде парите си и като какъв човек го разкрива този мотив?
          • На какво Серафим учи Еньо?
          д) речева характеристика на героя:
          • Кои изрази правят речта му чудновата?
          • Какви свои качества разкрива в диалога с Еньо?

          3. Заключение – извод за същността на героя и за неговите качества. Серафим – материално беден, но духовно богат човек, милосърден, добър, щедър, обичащ ближния.
          Разсъждавайте върху нравствените качества на Серафим, като използвате думите: състрадание, съчувствие, милосърдие, великодушие, благородство, човечност, човещина, благост, щедрост, съпричастност, доброто, духовна красота.

          Задача 2: Направете писмен план и на основата на него – устна характеристика на Еньо.
          Опрете се на следните въпроси:
          Какво притежава Еньо? Какво е социалното му положение? Склонен ли е да даде част от това, което притежава, за да помогне на изпадналото в беда семейство на Павлина?
          Какво разбираме за Еньо от разговора му с Павлина?
          Какво разбираме за Еньо от разговора му със Серафим?
          Какво е въздействието на Серафим върху Еньо?

          Задача 3: Направете писмена характеристика на Павлина, като следвате посочените етапи и стъпки.

          За да направите оценка или самооценка на характеристиката на герой в художествен текст, преценете дали текстът отговаря на следните въпроси:

          1. Отговаря ли характеристиката на герой в художествен текст на поставената задача?
          – Характеризиран ли е посоченият в задачата герой?
          – Коментирани ли са всички от елементите на характеристиката на герой в конкретния художествен текст?
          – Направени ли са изводи за значенията на името, биографията, портрета, речевата характеристика?
          – Направени ли са изводи за постъпките и действията на героя и качествата, които те разкриват?
          – Направени ли са изводи за отношението на другите герои?
          2. Използвани ли са в характеристиката подходящи глаголни времена.
          3. Използвани ли са неуместни изрази и повторения?
          4. Допуснати ли са правописни и пунктуационни грешки?

@bgmateriali.com

Изтеглиsave