Разказът на Иван Вазов „Една българка” утвърждава достойнствата на една истинс­ка българка, имаща смелостта да ги прояви в условията на робското време. Доброде­телите на баба Илийца - родолюбив, чувс­тво за дълг, състрадание и искрено христи­янско милосърдие, я открояват сред масата на изпоплашените й съселяни.

Действието на разказа се развива на фо­на на достоверна историческа обстановка. Обрисувани са герои с различно поведение в страшните дни на изпитания след разгрома на Ботевата чета. Това са групата селянки на брега на Искъра, борците за народна свобода в лицето на бунтовника - Ботев четник, ладиярът и накрая калугерът отец Евтимий от манастира, който би трябвало да дава упование и спасение за страдащите, а не да срами духовното си звание. Баба Илийца е обикновена жена, която с желанието си да помогне на един от народните герои се приобщава към тяхното достойнство и величие. С характе­ра и поведението си тя се противопоставя най-вече на недостойното, страхливо и его­истично поведение на божия служител в манастира. Контрастната изява на тези двама Вазови герои при срещата им в ма­настира изтъква по-категорично достойнс­твата на баба Илийца като истинска и ро­долюбива българка.

Тя тръгва за манастира с надеждата да намери там спасение за болното си внуче. Срещнала преди това в гората Ботевия чет­ник, баба Илийца е още по-мотивирана на всяка цена да премине на отвъдния бряг на Искъра и да стигне до манастира, за да изпълни решението си да му помогне. Сло­весният й двубой със заптиетата, преди да премине реката с ладията, се оказва първото, но най-малко препятствие при изпълнението на трудната задача, с която се нагърбва. По-силни от всички трудности са обаче желанието и усилията й да извър­ши замисленото добро дело. Начертала своя план, баба Илийца действа решител­но и целеустремено. Състоянието на бун­товника, изтощен, изгладнял и застрашен от предателство, я карат да му се притече на помощ. За нея той е не само човек, изпаднал в беда, но е и българин, „тръгнал за християнска вяра курбан да става". Затова баба Илийца бърза да стигне в манастира с надеждата да получи съвет и помощ в светата обител. Познавайки игу­мена като „старец милостив" и „добър бъл­гарин", старата жена се надява да вземе от него „хляб и селски дрехи" за бунтовника. А след като изпълни майчинския си дълг към детето, на което тя държи да му бъде прочетена молитва за здраве, да се върне и да помогне на очакващия я бунтовник. С тази мисъл, с надеждата да спаси, „ако да­де Бог два живота", челопеченката бърза през гората към манастира.

Описаната в началото на III глава при­родна картина вещае трудностите, които предстоят на баба Илийца по пътя й към доброто. Нощта е прикритие и спасение за опасното й дело, обвързало я с бунтов­ника. Но всичко в тази нощ, когато старата жена се движи сама с болното дете на ръце към Черепишкия манастир, само засилва нейната тревога: „Тъмното небе", „жаловитото шумтене" на реката, глухият й „тъ­тен", надвесените скали, тъмнеещите канаристи стени - „мрачни и намусени", „зад­рямалите орли" по тях - всеки детайл от тази мрачна нощна картина създава нап­режение и тягостно усещане. Още по-навяваща безнадеждност е констатацията на разказвача за мястото, към което баба Илийца се е запътила: „Спеше и манасти­рът, глух и пустинен."Манастирът като че ли живее в друг свят, а глаголът „спеше", ярко контрастира на състоянието, в което би било логично да бъде един божи храм в такова безпокойно време. Традиционно в съзнанието на българина манастирът се свързва с пробудата, със съхранението на духовните ценности и човешкия морал. Сякаш още преди да е стъпила в него описанието му подсказва, че грижата и бол­ката на баба Илийца ще се окажат там глас в пустинята.

Ненадейно" и изненадващо е в тази нощ­на пустош някой да обезпокои заспалия манастир. Хлопането на селянката по залостената порта е настоятелно - „дваж", „триж". Нощната тишина се разсейва и това обезпокоява манастирските обитатели. Ми­сълта, че в такова страшно и опасно време може идващият да е някой от „ония", изда­ва безотговорното отношение и липсата на съпричастност към живота извън стените на манастира. Най-страшното за страхливия отец Евтимий, който замества отсъстващия игумен, е, ако някой от ония, дето заптиетата търсят, е стигнал до светата обител. Опасно е, и ако това са турците, които събуждат у него животински страх, проличаващ от думите му: „ще ни изколят". Паниката и чув­ството за самосъхранение изключват у ка­лугера мисълта, че в такова време на това място може да е дошла жена. Дори обик­новеният ратай Иван, макар и предпазлив, е по-склонен да отвори вратата, след като се уверява, че е старата жена, докато отец Евтимий не вярва, че е „самичка с унучето", страхувайки се от измама.

Трудностите за баба Илийца не свърш­ват с влизането й в храма, посрещната не­дружелюбно, дори непристойно от божия служител, който си позволява да богохулс­тва: „Да те вземат рогатите! "Страхлив и груб до цинизъм е отец Евтимий в нежела­нието си да изпълни дори задължението си на духовник. Разбрала, че добрият дядо игумен го няма, тревожещата се за внучето си баба Илийца отправя към калугера мол­бата си да бъде прочетена молитва за здраве на детето. Той обаче безотговорно й заявява:„Какво ще му направя аз, ако е болно?" Сърдитото му бърборене издава нехайство и незаинтересованост към бол­ката на жената, потърсила помощ и спасе­ние в манастира. Отговорът, който баба Илийца дава на небрежния божи служител, е достоен за една искрено вярваща добро­детелна жена като нея: „Ти няма нищо да направиш, но Господ може всичко. "Своеоб­разната борба между представителите на два неравностойни в ценностно отношение свята е изпълнена с драмати­зъм. Срещу егоистичния и с робски дух ка­лугер се изправя една смела, решителна и благородна жена. Настойчивите й молби са отправени в началото за спасяването на живота на невръстното й внуче. Думите й, че е готова да плати, имат за цел да повлияят на користолюбивия калугер. За него при­съствието на баба Илийца посреднощ в манастира и още повече - в такова размирно време, е лудост. За да се осво­боди по-скоро от нея, той се съгласява да изпълни набързо това, което му е всъщност задължение - да прочете молитва за здраве на болното дете. Виждайки обаче пожъл­тялото „като восък" личице на болното, той коравосърдечно отбелязва, че то е умряло. Толкова е силно нежеланието му да зани­мава в този момент с чуждата болка! Свет­налите „очици" на детето опровергават жес­токите му думи. Калугерът показва неува­жение и към самия себе си с безразличие­то, с което чете молитвата на детето. Това обаче не му пречи да прибере двата гроша на селянката. Важното за него е, че всичко е свършило и може веднага да отпрати неканената гостенка да спи на чардака.

Пред баба Илийца обаче стои най-трудната част от нейната мисия в манастира. За спасението на единия живот тя вече е направила, каквото е могла. Нейната цел е да спаси още един човешки живот. След като побеждава с майчиното си чувство и с искрената си вяра безверието на калугера, на нея й предстои да го убеди да помогне като българин и като духовник на изпадналия в беда Ботев четник. Тя осъзна­ва колко ще е трудно да приобщи точно него към грижата си и затова с „нерешите­лен вид"започва да му говори. Разчита на това, че всички са българи по вяра и кръв: „Нали сме христиени." Страхът и егоизмът обаче са отнели човешкия облик на калуге­ра, на когото явно винаги му е бил чужд християнският морал. Нервният му отговор: „какви христиени", издава липсата на всякаква съпричастност към българското, разкрива неговото безразличие и неприя­зънта към тези, които се мъчат да разбият оковите на робството. Той мисли само за себе си и за собственото си спокойствие. Баба Илийца разбира колко безмилостен в егоизма си е този човек, но се чувства длъж­на да стори всичко възможно, за да си осигури помощ. Тя е угрижена, неуверена, развълнувана, „гласът й затреперва", когато с „още по-тайнствен вид" се опитва да спо­дели грижата си за четника, надяващ се на нейната помощ. Баба Илийца успокоява ка­лугера, че няма от какво да се страхува, че няма кой да дойде по това време в манас­тира, но в същото време само споменава­нето на „нашата гора" кара калугера да пос­рещне със„страх и гняв" това, което тя иска да му каже. За него е опасно дори само да чуе нещо за бунтовника, камо ли да се ангажира да помогне.

Според егоистичните схващания на калугера, които той напразно се опитва да прикрие зад загрижеността си за манастира, старата жена се превръща в някакво страшно зло. От вълнение, безпомощност и безнадеждност, баба Илийца дори загубва дар слово: „думата се задъни. в гърлото й". Ясно е, че няма да намери други българи и истински християни, които да й помогнат. Това я прави още по-реши­телна и мотивирана да се справи сама, уверила се, че на никого повече не може да разчита. Бунтовникът я чака и тя трябва поне хляб да измоли с лъжата, че е за нея: „Дайте ми хляб, гладна съм. "Но нито лъжа­та, нито взетата скришом дреха, са грях, както баба Илийца по-късно се упреква, в сравнение с недостойното и несъвместимо с духовния сан поведение на калугера.

Ако за него е лудост, че в такова време сама жена е дошла в манастира, то още по-голяма лудост е, че тя иска веднага да се върне обратно. За баба Илийца е нормал­но да изпълни плана си, докато е още тъмно, и да занесе на чакащия я момък хляб и дреха. Жертвоготовността, смелостта и чувството й за дълг са лудост за калугера, което ясно проличава от гневните му думи: „Ти си луда."

Остава да бъде преодолян страхът, за да се отвори отново манастирската врата и баба Илийца да прекрачи към неизвест­ността. За настоятелната жена това се оказ­ва поредната трудност. Калугерът е катего­ричен в нежеланието си да отвори вратата. В този случай тя се превръща в своеобразна преграда между безопасното място - ма­настира, и изпълненото с опасности прост­ранство извън него. Всяко отваряне на ма­настирската врата е своеобразно пре­одоляване на преградата между без­опасното място в манастира и дебнещите опасности извън него. За калугера отваря­нето на вратата е реална възможност да нахлуят злото и опасността. А той се тревожи и трепери единствено за себе си. Накрая отец Евтимий стига до извода, че самата баба Илийца е достатъчно голяма опасност и затова предпочита да се отърве от нея. Пренебрежителното и изпълнено с досада подканяне: „Хай, върви си", е последен из­раз на егоизма и страха на този недостоен българин. Бързо хлопнатата и веднага зак­лючена отново врата връща манастира към изолацията на споменатото в началото пус­тинно място, оставащо незаинтересовано за истинския живот навън.

Краткото присъствие на баба Илийца в светата обител като че ли облагородява и пречиства това място. Такива като нея би трябвало да бъдат и хората там - отзивчи­ви към човешката болка, милосърдни, дос­тойни и самоотвержени. Ненамерила раз­биране, баба Илийца уверено продължава своя път към доброто, изпълнявайки дълга си на истинска родолюбива българка.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave