Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

КЛАСНА РАБОТА 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 7 клас

(първи срок)


Прочетете текста и отговорете на въпросите към  него (1-7.)
          Иван Белин не се съмнява също, че вълчицата има и малки.
          На няколко пъти той можа да я види съвсем отблизо. Беше я виждал, когато тя, неусетена от кучетата, незабелязана и от него самия, току се появеше всичко на всичко на някакви петдесет-шейсет крачки, сякаш изскочила изпод земята. Овцете се урваха на една страна и се събираха накуп, като че грабнати от вихър, кучетата, останали назад, се носеха вече към нея с бързината на куршуми. А в разчистеното пред нея пространство тя стоеше тъй, както се беше спряла, още с подигнат преден крак, неподвижна и колеблива, сякаш ѝ беше мъка да се повърне назад. Забравяше да бяга, забравяше да мисли за спасението си. Стиснатите ѝ челюсти се разтварят, червеният ѝ език провисва и се люлее в ускореното дишане, очите ѝ примигват и се полузатварят. И това, което Иван Белин никога не можеше да забрави, беше тоя поглед и тия очи, на които липсваха само думи. В тях нямаше страх, нямаше грижа за себе си, нито за нищо, което беше наоколо. В тях гореше само огънят на друга болка, дълбока и скръбна. Някой сякаш с ръка стисна сърцето на Иван Белин и той разбра всичко: тия очи и тая мъка в тях му бяха познати. Това бяха очите на всяка майка, все едно дали тя е човек, или звяр...
          ( ... )  "И тя е живина, и тя е създадена от бога - мисли си той, искрено благ и добър. - И майка е,  и деца храни..."
                                                                                (Й. Йовков  – „Грехът на Иван Белин”)

1. Към коя сфера на общуване принадлежи текстът?     1т.
      а) медийна;
      б) естетическа;
      в) битова;
      г) делова.

2. Текстът е :       1т. 
      а) част от репортаж;
      б) откъс от лирическа творба;
      в) откъс от разказ;
      г) част от интервю.

3. Кое  твърдение се отнася за текста?       2т.
      а) не се изразява отношение, не се внушават емоции;
      б) употребени са много числителни имена;
      в) употребена е само неутрална лексика;
      г) изразява разбиране и поражда съчувствие към вълчицата.

4. В кой от изразите има думи с преносно значение?        2т.
      а) стиснатите ѝ челюсти;
      б) ускореното дишане;
      в) в тях гореше огънят на друга болка;
      г) червеният ѝ език провисва.

5. Какво означава подчертаният израз в текста?   2т.
      а) заболя го сърцето;
      б) силно се развълнува;
      в) много се ядоса;
      г) уплаши се.

6. Как Иван Белин разбира, че вълчицата е майка? Посочете грешния отговор.        2т.
      а) от поведението на  кучетата;
      б) чрез сърцето си;
      в) погледът  ѝ му е познат;
      г) разпознава в погледа на вълчицата очите на всяка майка.

7. Думите колеблива и скръбна, употребени в текста, са:      1т.
      а) експресивни;
      б) неутрални;
      в) чуждици;
      г) архаизми.

8. Коя от посочените особености НЕ е характерна за репортажа?     1т.
      а) краткост;
      б) актуалност;
      в) емоционалност;
      г) образност.

9. В кой ред са посочени само думи от неутралната лексика в българския език?     1т.
      а) легло, листо, хиля се;
      б) раздрънкан, шляпам, пердах;
      в) речник, вода, учител;
      г) конче, девойче, слуга.

10. Коя от думите е чужда със значение „запазвам място”?     1т.
      а) опазвам;
      б) резервирам;
      в) реставрирам;
      г) окупирам.

11.  Напишете названието на науката, изучаваща речниковия състав на езика.    2т.………………………………………………………………………………………………….............................................

12. В кое изречение е допусната грешка при употребата на остаряла дума?     1т.
      а) Изкачихме се по един  байр.
      б) „Екзарх Йосиф” е централна улица в София.
      в) Това не струва и една жълтица.
      г) Обичам старите калдъръмени улици.

13. Дайте два примера за думи с непостоянно Ъ: ......................................................................................    2т.

14. В  кое изречение НЯМА глагол в повелително наклонение?      1т.
      а) Вземи този дъждобран – всеки момент ще завали.
      б) В планината трябва винаги да си добре екипиран.
      в) Този маршрут е опасен, да се откажем от него.
      г) Който има прожектор, нека да освети пътя.

15. Редактирайте изречението така, че да употребите глагол в условно наклонение:    2т.
Ако не бях видяла с очите си какво се случи, нямаше да повярвам.
………………………………………………………………………………………………….............................................

16.Запишете времето и наклонението на глагола в следното изречение: Наистина ли някакво момче би намерило съкровището?       2т.
Време:............................................................... Наклонение: .....................................................................

17.  От глаголите кова и приемам образувайте проста, сложна и отрицателна форма на повелително наклонение      6т.

Глагол Проста форма Сложна форма Отрицателна форма
Кова      
Приемам      

18. Препишете текста, като поправите допуснатите правописни, граматични и пунктуационни грешки.         12т.       
      Странжата е един от онези чисти като ангели герой за които Захари Стоянов казва, че измиват лицето на България пред света. Неговия образ е разскрит чрез портрета чрез диалога чрез въздействието му върху останалите хъшове, както и чрез описанието на смърта му. Особенно важен е момента на речта на героят, която може да се определи като философия на робството и свободата, на човешкото достоинство.   
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

19. Кой е родният град на Добри Чинтулов?     1т.
      а) Калофер
      б) Сопот;
      в) Карлово;
      г) Сливен.

20. В стихотворението „Стани, стани, юнак балкански” врагът е представен чрез символния образ на:      1т.
      а) халата;
      б) бурята;
      в) змията;
      г) дявола.

21. Към кого юнакът НЕ отправя призив във „Вятър ечи, Балкан  стене”?     2т.
      а) към онези, които носят „мъжко сърце”;
      б) към онези, които се чувстват българи;
      в) към вятъра като природна стихия;
      г) към всички братя по съдба.

22. Кои стихове от „Стани, стани, юнак балкански”  носят смисъла на призива „Свобода или смърт”?       2т.
      а) „...срещу народа отомански / ти българите поведи.”
      б) ”... да бъдем пак каквито бяхме,/ил‘  всинца да се изтребим.”
      в) „Че сълзи кървави пролива / във робство милий наш народ...”
      г) „Я вижте, братя, погледнете / на ближните нам племена!”

23. Кое твърдение НЕ е вярно?      2т.
      а) Стихотворението „На прощаване в 1868г” е публикувано през 1871г;
      б) Ботев пише „На прощаване в 1868г”, вдъхновен от намерението да премине Дунав с четата на Жельо войвода;
      в) „На прощаване в 1868г” е първото Ботево стихотворение;
      г) Първата публикация на стихотворението е във в. „Дума на българските емигранти.”

24. Свържете образа от „Вятър ечи, Балкан стане” с неговото значение в стихотворението.     4т.
      а) Балкан                              1. Робски застой
      б) сън                                    2. Храброст  и висок дух
      в) сабя                                  3. Родна земя
      г) мъжко сърце                    4. Борба на живот и смърт

25. Запишете с две – три изречения какво внушават думите „Пътят е страшен, но славен”.      6т.                    
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

Максимален брой точки: 60
Отличен /5,50-6/ –Ученикът постига напълно очакваните резултати от учебното съдържание, изучено до момента. В знанията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва успешно.
Много добър/4,50-5,49/ –Ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебното съдържание, изучено до момента. Усвоени са новите понятия и повечето от тях се използват правилно.
Добър/3,50-4,49/ –Ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебното съдържание, изучено до момента. Демонстрира добри знания и умения на познавателно равнище .Усвоени са преобладаващата част от новите понятия. Действията му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до добър краен резултат.
Среден/3,00-3,49/ –Ученикът постига само основните очаквани резултати от учебното съдържание, изучено до момента. В знанията си има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от основните понятия. Притежава малка част от компетентностите в съответствие с учебното съдържание.
Слаб/2,00-2,99/ –Ученикът не постига очакваните резултати от учебното съдържание, изучено до момента , заложени като прагова стойност за успешност .

 

 

 

Отговори:
1-б; 2-в; 3-г; 4-в; 5-а; 6-б; 7-а; 8-в; 9-в; 10-б; 
11-лексикология;
12-в; 
13- тигър - тигри, театър - театри; 
14-б; 
15-Ако не бях видяла с очите си какво се случи, не бих повярвал/а.; 
16-минало неопределено време, условно наклонение; 
17-кови/ковете, нека да кова/нека да ковем, не кови/не ковете, недей да ковеш/недейте да ковете; -приеми/приемете, би ли приел/бихте ли приели, не приемай/не приемайте, недей да приемаш/недейте да приемате; 
18.- Странджата е един от онези чисти като ангели герои, за които Захари Стоянов казва, че измиват лицето на България пред света. Неговият образ е разкрит чрез портрета, чрез диалога, чрез въздействието му върху останалите хъшове, както и чрез описанието на смъртта му. Особено важен е моментът на речта на героя, която може да се определи като философия на робството и свободата, на човешкото достойнство.  
19-г; 20-в; 21-в; 22-б; 23-в; 24. а-3;б-1;в-4;г-2 
25. Пътят в поемата „На прощаване“ е път на саможертвената борба за освобождение на родината. И бунтовникът, и близките му съзнават, че този път е “страшен, но славен“, защото той неизбежно води към смъртта, но също така и към безсмъртната слава. Обичта му към дома го извежда на пътя на борбата, а от своя страна достойно извървеният път неминуемо ще го отведе до безсмъртието и до народната признателност:
Но…стига ми тая награда –
Да каже нявга народът:
умря сиромах за правда,
за правда и за свобода…

@bgmateriali.com

Изтеглиsave