Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

КЛАСНА РАБОТА 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 7 клас

(първи срок)

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите към  него (1-7 )
          На нас ни правеше извънредно силно впечатление как едно дърво може да си е винаги зелено. През есента листата на дърветата окапваха и нашите гори потъваха до колене в шума. Нощем и тайно в шумата никнеха гъби. Нощем и тайно в шумата се окопаваха костенурки; те имаха огромни къщи, но пак се бояха от зимата. Червеникавата козина на вълка посивя – една сутрин ние едва можахме да  го различим на хълма сред блуждаещите изпарения на горите. Дърветата потъмняха, ветровете се лутаха между тях, нещо шушнеха, но никой не им обръщаше внимание, защото чакаха зимата.  А зимата вече клечеше върху покрива на планините. Ние си мислехме, че тя сигурно си вика сега:  „Да сляза ли, да не сляза ли?... Май че ще  трябва да сляза.” Щом дойде зимата, нашата е лесна – сядай на шейната и се спускай.  Но си мислехме и за зеленото дърво. Ами ако една сутрин видим в горите вместо зимата самото зелено дърво, слязло от планините нощем и тайно! Сигурно ще бъде хубаво като покойните приказки от студеното огнище на баба (Няма я баба) . Ако това зелено дърво изникне в горите, то наоколо всичко ще се изпълни с птици и ако няма къде да си свиват гнездата, в самото зелено дърво ще  ги свият – гнездо до гнездо (и птица до птица); какво мътене ще започне на птичета! Какво чудо ще бъде, кога птичетата надникнат и видят бялата пустош на зимата и лисицата, която върви и с опашка прикрива дирите си...  
                                                                                      (Й. Радичков – „Зеленото дърво”)

1. Към коя сфера на общуване принадлежи текстът?        1т. 
      а) битова; 
      б) естетическа; 
      в) медийна; 
      г) делова. 

2. Текстът е :         1т. 
      а) откъс от научен текст; 
      б) откъс от лирическа творба; 
      в) откъс от епическа творба; 
      г) част от медиен текст. 

3. Какво е основното предназначение на текста?       2т.
      а) да даде информация; 
      б)  да въздейства; 
      в) да коментира; 
      г) да подбуди към действие.

4. Какво означава подчертаният израз в текста?            2т.
      а) зимата вече си отива от планината; 
      б) върховете на планината са заснежени; 
      в) върховете на планината са   оголели; 
      г) покрив на планината е най-високата ѝ част. 

5. В кой от изразите няма думи с преносно значение?          2т. 
      а) „те имаха огромни къщи”;
      б) „блуждаещите изпарения”; 
      в) „ветровете се лутаха между тях”;
      г) „сядай на шейната и се спускай”.

6. През кой сезон се развива действието в откъса?        2т.
      а) през пролетта; 
      б) през лятото;
      в) през  есента; 
      г) през зимата.

7. Думите дърво и козина, употребени в текста, са:        1т. 
      а) експресивни;
      б) неутрални;
      в) чуждици;
      г) архаизми.

8. Коя от посочените особености  е характерна за информационната бележка?      1т. 
      а) актуалност; 
      б) призивност; 
      в) емоционалност; 
      г) образност.

9. В кой ред са посочени само думи от експресивната  лексика в българския език?       1т.
      а) мисля, листо, хиля се; 
      б) небеса, шляпам, пльосна; 
      в) речник, вода, учител;
      г) баница, молив, слуга.

10. Коя от думите е чужда със значение „възстановявам старинни произведения”?       1т.
      а) резервирам;
      б) опазвам; 
      в) реставрирам; 
      г) рестартирам.

11.  Напишете думата, с която се назовава речниковият състав на езика.           2т ………………………………………………………………………………………………….............................................

12. В кое изречение е допусната правописна грешка при употребата на остаряла дума?       1т.
      а) Тя му заръча да дойде идния ден.
      б) Свалям му шапка на тоя весникар.
      в) Да вземат да го забравят человека.
      г) Петелът беше кацнал на стобора. 

13. Дайте два примера за думи с подвижно Ъ: ………………………………………………………………….     2т.

14. В  кое изречение има глагол в повелително наклонение?       1т.
      а) Взех  дъждобран, защото  всеки момент ще завали.
      б) В планината трябва винаги да си добре екипиран.
      в) Може да отидем  на кино довечера.
      г) Който има прожектор, нека да освети пътя.

15. Редактирайте изречението така, че да употребите глагол в условно наклонение:       2т.
Няма  да се разсърдя, ако ми кажеш каква е причината.
………………………………………………………………………………………………….............................................

16. Запишете времето и наклонението на глагола в следното изречение:  С брат ми тъкмо щяхме да тръгваме за училище.      2т.
Време:....................................................... Наклонение: .....................................................

17. От глаголите сека и пътувам образувайте проста, сложна и отрицателна форма на повелително наклонение         6т.

Глагол Проста форма Сложна форма Отрицателна форма
сека      
пътувам      

18. Препишете текста, като поправите допуснатите правописни, граматични и пунктуационни грешки.        12т. 
      Имах едно ловно куче с образувание, завършило спецялни курсове в една софииска фирма. Хем яко хем умно и те гледа като човек. Кучето и човека се познават по очите. Някой път седна до него и го гледам а то накланя глава насам натам. Смятаи  колко се беше прочуло че чак в Хасково знаеха за него. А хасковлийте са мераклий, лофци и диви прасета имат много, обаче кучета нямат.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

19. Кой е родният град на Христо Ботев?             1т.
      а) Калофер;
      б) Сопот; 
      в) Карлово; 
      г) Сливен. 

20. В  стихотворението „Вятър ечи, Балкан  стене” въстанието  е представено чрез символния образ на:          1т.
      а) халата;
      б) бурята; 
      в) Балкана;
      г) юнака.

21. По кой от изброените мотиви, типични за българската възрожденска литература „Стани, стани, юнак балкански” се отличава от „Вятър ечи, Балкан  стене”?         2т. 
      а) за дълга към отечеството; 
      б) за робския сън и пробуждането;
      в) за славянското единство;
      г) за мисията на водача.

22. Кое от следните твърдения е вярно продължение на изречението  Стихотворението „На прощаване в 1868г.” е ... ?         2т
      а) призив за бунт към страдащия народ;
      б) изповед пред най-близкия човек – майката;
      в) оплакване на изгнаническата участ на бунтовника;
      г) признание в любов, отправено към либето.

23. Кой говори в стихотворението „Стани, стани, юнак балкански”?         2т.
      а) поробеният народ;
      б) балканският юнак;
      в) поробителят;
      г) лирическият говорител.

24. Свържете цитата със съответния литературен термин.         4т.
      а) „жив и здрав... / жив и здрав...                1. Етимологична фигура
      б) ”бесней”                                                     2. Епитет
      в) „черни чернеят”                                       3. Метафора
      г) „тиха (усмивка)”                                       4. Анафора

25. Запишете с две – три изречения какво внушават думите „Който носи мъжко сърце / и българско име, да препаше тънка сабя, / знаме да развие!”.         6т.    
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

Максимален брой точки: 60
Отличен /5,50-6/ – Ученикът постига напълно очакваните резултати от учебното съдържание, изучено до момента. В знанията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва успешно.
Много добър/4,50-5,49/ – Ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебното съдържание, изучено до момента. Усвоени са новите понятия и повечето от тях се използват правилно.
Добър/3,50-4,49/ – Ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебното съдържание, изучено до момента. Демонстрира добри знания и умения на познавателно равнище .Усвоени са преобладаващата част от новите понятия. Действията му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до добър краен резултат.
Среден/3,00-3,49/ – Ученикът постига само основните очаквани резултати от учебното съдържание, изучено до момента. В знанията си има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от основните понятия. Притежава малка част от компетентностите в съответствие с учебното съдържание.
Слаб/2,00-2,99/ – Ученикът не постига очакваните резултати от учебното съдържание, изучено до момента , заложени като прагова стойност за успешност .

 

 

 

Отговори:
1-б; 2-в; 3-б; 4-г; 5-а; 6-в; 7-б; 8-а; 9-б; 10-в; 
11 – лексикология; 
12-б; 
13 – дължа/длъжник, зърно-зрънце; 
14-г; 
15 – Не бих се разсърдил, ако ми кажеш каква е причината.; 
16 – бъдеще време в миналото, условно наклонение; 
17– сечи/сечете, би ли сякъл/бихте ли секли, не сечи/не сечете, недей да сечеш/недейте да сечете; пътувай/пътувайте, би ли пътувал/бихте ли пътували, не пътувай/не пътувайте, недей да пътуваш/недейте да пътувате; 
18. – Имах едно ловно куче с образование, завършило специални курсове в една софийска фирма. Хем яко, хем умно и те гледа като човек. Кучето и човекът се познават по очите. Някой път седна до него и го гледам, а то накланя глава насам-натам. Смятай  колко се беше прочуло, че чак в Хасково знаеха за него. А хасковлиите са мераклии, ловци и диви прасета имат много, обаче кучета нямат. 
19-а; 20-в; 21-в; 22-б; 23-г; 24. а-4, б-3, в-1, г-2; 
25 – С тези думи юнакът водач призовава всички, които носят „мъжко сърце и българско име“ да поемат по пътя на борбата за премахване на робството. Лирическият говорител в стихотворението „Вятър ечи, Балкан стене“ е изразител на въжделенията на българските патриоти от епохата на националноосвободителните борби. Словото му звучи призивно и е пропито с патриотично вълнение. Вниманието му е насочено да призове и да поведе българите по пътя на свободата, за да се отърси народът от робския сън и да откликне на зова за борба.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave