Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 1

КОНТРОЛНА РАБОТА
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

 

   1. В XV глава (I част) на „Тютюн“ на преден план е:
      A) невъзможното щастие в живота на Ирина и Борис
      Б) желанието на Ирина да напусне еснафската среда 
      B) борбата на тютюноработниците със света на капитала
      Г) стремежът на Борис да се издигне в йерархията на „Никотиана“

   2. Кое от твърденията е вярно за тютюневия концерн „Никотиана“ в романа „Тютюн“ на Димитър Димов?
      A) Тютюневият концерн е въплъщение на злото, с което героите в романа се борят, защото са разбрали пагубната му роля в съдбите им.
      Б) От една страна, концернът е демонична сила, която унищожава човека, но от друга, той е единствено средство за препитание на работниците.
      B) Името на тютюневия концерн насочва към ролята му в живота на героите – „Никотиана“ постепенно ги отравя и ги обрича на смърт.
      Г) От една страна, името на концерна се свързва символно с обречеността на героите, но от друга, им осигурява щастлив охолен живот.

   3. Кое е характерното в изграждането на образите на Димитър-Димовите герои?
      A) представяне на героите предимно чрез действията им
      Б) едноплановост на характерите на героите
      B) преобладаваща авторова характеристика
      Г) сложна психологическа характеристика

   4. Кой от мотивите НЕ присъства в началния пейзаж на романа „Тютюн“ от Димитър Димов?
      A) за греха
      Б) за надеждата
      B) за обречеността
      Г) за смъртта

   5. Кое голямо историческо събитие присъства в романа „Тютюн“ на Димитър Димов?
      A) Втората световна война
      Б) Септемврийското въстание от 1923 г.
      B) Първата световна война
      Г) стачка на тютюноработниците от 30-те години на XX век

   6. Коя е причината Димитър Димов да преработи своя роман „Тютюн“?
      А) представянето на българските индустриалци в негативна светлина
      Б) отклонение от нормите на възприетата по това време естетика
      В) прекомерният психологизъм, който намалява стойността на текста
      Г) използването на модерни европейски образци в жанра на романа

   7. В кой сборник е отпечатан разказът „Дърво без корен“?
      А) „Шумки от габър“ 
      Б) „Диви разкази“
      В) „Мъжки времена“  
      Г) „Родопски легенди“

   8. Къде правилно са изброени особености на повествованието в „Дърво без корен“ на Николай Хайтов?
      A) сюжет и фабула не съвпадат; използва се ретардация; първоличен изказ
      Б) асоциативна връзка между отделните теми; линеен сюжет; третоличен изказ
      B) мозаечен принцип в изграждането на сюжета; монологичност; сказов изказ
      Г) сюжет и фабула съвпадат; ретроспективност; присъствие на диалектни думи

   9. Кой проблем НЕ се отнася за съдържанието на разказа „Дърво без корен“?
      A) душевната самота на човека в големия град
      Б) социалните конфликти между хората
      B) отчуждението между хората
      Г) подмяната на традиционната ценностна система

   10. Кой е излишният ред, който НЕ посочва в какво се изразява своеобразието на разказа „Дърво без корен“?
      A) асоциативен ход на повествованието
      Б) изразителна диалектна реч на героите
      B) хронологично подредени сюжетни епизоди
      Г) мозаечно изграждане на сюжета

   11. Кой проблем НЕ се отнася до съдържанието на разказа „Нежната спирала“?
      A) човешката агресивност и невежество
      Б) незнанието в човешката цивилизация
      B) отчуждението на човека от природата
      Г) въздействието на красотата на природата

   12. Посочете специфичния принцип на повествование в разказите на Йордан Радичков.
      A) пренасяне на сюжета от настоящето в миналото чрез спомена
      Б) причинно-следствена връзка между сюжетните елементи
      B) еднопосочно развитие на основната сюжетна история
      Г) едновременно разгръщане на няколко сюжетни линии

   13. Коя от посочените особености НЕ е характерна за разказа „Нежната спирала“?
      A) ретроспекция, кръгова композиция и отворен финал
      Б) развитие на повествованието само в настоящето
      B) използване на композиционния похват „разказ в разказа“
      Г) преплитане на художествена условност и документален пласт

   14. Кое изразно средство НЕ присъства в изречението: „Дивата шипка трепна, трепнаха заедно с нея и лъскавите червени плодове, заиграха те като живи очи, сякаш не измръзнал храст бе пернат, а живо същество бе ударено с камшика през лицето“, от разказа „Нежната спирала“ на Йордан Радичков?
      A) хипербола
      Б) епитет
      B) олицетворение 
      Г) сравнение

   15. Режисьорът Методи Андонов и шипковият храст в „Нежната спирала“ на Йордан Радичков са свързани чрез:
      A) мотивите за снега и студа 
      Б) смъртта на дивия гълъб
      B) мотива за дивото, неопитоменото 
      Г) историята за предишен лов

   16. Коя особеност НЕ е обща за „Дърво без корен“ и „Нежната спирала“?
      A) Поставен е проблемът за отчуждението от природата.
      Б) Един от ключовите мотиви в творбите е за пътя на човека.
      B) Противопоставени са природното пространство и светът на вещите.
      Г) Изпъква словото на разказвача, който е участник в сюжетното действие.

   17. Кой от проблемите е общ за „Дърво без корен“ на Николай Хайтов и „Нежната спирала“ на Йордан Радичков?
      A) за силата на изкуството 
      Б) за родното
      B) за отношението човек – природа 
      Г) за смисъла на човешкия живот

   18. Кои особености НЕ са характерни за българската проза през 60-те години на XX век?
      A) комичен план, гротеска, пародия
      Б) панорамни исторически картини, лиризъм
      B) аз-форма на повествование, разговорен стил
      Г) монологично слово, субективна оценъчна позиция

   19. Посочете романите, които представят голямата епическа вълна в българската литература през 50-те години на XX век.
      A) „Осъдени души“, „Иван Кондарев“, „Физика на тъгата“
      Б) „Тютюн“, „Железният светилник“, „Гласовете ви чувам“
      B) „Време разделно“, Хайка за вълци“, „Възвишение“
      Г) „Лавина“, „Бариерата“, „Отклонение“

   20. Кой е определящият фактор за развитието на българската литература след Втората световна война?
      A) установяването на комунистически режим и строгата цензура в литературата
      Б) преобладаването на жанра на романа в европейската литература от периода
      B) свободното взаимодействие между българската и европейската литература
      Г) създадената след Освобождението от османска власт литературна традиция

 

 

 

 

 


Отговори:
1. А; 2. В; 3. Г; 4. Б; 5. А; 6. Б; 7. Б; 8. В; 9. Б; 10. В; 11. Г; 12. А; 13. Б; 14. А; 15. В; 16. В; 17. В; 18. Б; 19. Б; 20. А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave