Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 2

КОНТРОЛНА РАБОТА
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

 

1. Главната особеност на духовната ситуация в България в периода след Втората световна война се състои в:
      A) идеологически монопол върху духовния живот; 
      Б) утвърждаване на националното самосъзнание;
      B) утвърждаване на „моралния закон в мене“.

2. Основният художествен метод на литературата след Втората световна война е:
      A) Социалният реализъм.
      Б) Социалистическият реализъм.
      B) Романтизмът.

3. Типични жанрове на българската литература след Втората световна войни са:
      A) житие, похвално слово, приказка;
      Б) повест, песен, гражданска елегия, сатира;
      B) роман, поема, стихотворение, разказ, драма.

4. Понятието за типичното в литературата след Втората световна война се свързва с:
      A) определен характер;
      Б) онова, което е най-широко разпространено;
      B) марксистката идея за историческите процеси.

5. Понятието „отечество“ в периода след Втората световна война е:
      A) устойчива ценност;
      Б) тема на разнопосочни тълкувания;
      B) без значение за духовния живот.

6. Методът на социалистическия реализъм се основава на идеята за:
      A) неминуемата победа на работническата класа;
      Б) правдивото изобразяване на живота;
      B) анализ на социалните проблеми на нацията.

7. Ценностите на социалистическия морал са:
      A) любов към ближния;
      Б) вярност към класата и Партията;
      B) отговорност и търпимост.

8. Основната цел на литературата след Втората световна война е?
      A) да утвърди класовата борба;
      Б) да утвърди националното единство;
      B) да преобразува заварените морални ценности.

9. Основната задача на литературната критика след Втората световна война е:
      A) да утвърждава произведенията с висока художествена стойност;
      Б) да тълкува цялата литература от гледна точка на марксистката идеология;
      B) да отхвърля бездарните писатели.

10. В романа „Тютюн“ се наслагват следните два жанрови модела:
      A) исторически роман и хроника;
      Б) трагедия и балада;
      B) епос и вълшебна приказка.

11. Идентификацията на читателя с героите на Д. Димов се основава на:
      A) катарзис;
      Б) симпатия;
      B) ирония.

12. С образа на тютюна Д. Димов изразява идеята за:
      A) неминуемата победа на социалистическата революция;
      Б) невъзможната любов;
      B) гибелта на всичко човешко.

13. В разказа „Дърво без корен“ се представя:
      A) конфликтът между смисления човешки живот и консуматорството;
      Б) конфликтът между града и селото;
      B) конфликтът между традиционно и модерно.

14. В разказа „Дърво без корен“ разказвачът е:
      A) второстепенен герой;
      Б) главен герой;
      B) всевиждащ.

15. Героят в „Дърво без корен“:
      A) търси възможност да се нагоди с изискванията на средата;
      Б) е неразвит духовно човек;
      B) не се примирява с изискванията на средата.

16. Основният конфликт в разказа „Нежната спирала“ е:
      A) сблъсъкът между два възгледа за отношението човек – природа;
      Б) сблъсъкът между човека и природата;
      B) сблъсъкът на разказвача с неговите спътници.

17. Идеалът за човек, представен в „Нежната спирала“, е:
      A) господарят на природата;
      Б) разбиращият световната хармония;
      B) угодникът.

18. Разказът „Нежната спирала“ е изграден по модела на:
      A) анекдота;
      Б) приказката;
      B) притчата.

 

 

 

 

 

Отговори:
1-А; 2-А; 3-В; 4-В; 5-Б; 6-А; 7-Б; 8-А; 9-Б; 10-В; 
11-Б; 12-В; 13-А; 14-Б; 15-В; 16-А; 17-Б; 18-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave