РАЗКАЗ ПО ПРЕЖИВЯНО

 

          КАКВО Е РАЗКАЗ ПО ПРЕЖИВЯНО

          Устен или писмен авторски текст, в който се разкриват действителни преживявания, накарали разказвача да ги съхрани и сподели, предавайки и някакво послание.
          Текст, в който повествованието, описанието и разсъждението могат да присъстват в различни съотношения.
          Текст, който няма строга композиция, но е структуриран така, че разказаното да въздейства. Освен това да има начало, същинска част и край.
          Текст, изпълнен в различни стилове, подбрани според темата и целта на разказа, предпочитанията на разказвача или аудиторията.
          Текст, който съчетава информативна, експресивна и апелативна функция и използва най-разнообразни езикови средства.
          Текст, в който са спазени правописните, граматическите и пунктуационните правила, ако е писмен, и правоговорните, ако е устен.

          КАК ДА СЪЗДАДЕТЕ РАЗКАЗ ПО ПРЕЖИВЯНО

          Преди да започнете работа, е добре да сте си отговорили на следните въпроси:
          Кое преживяване е оставило трайни спомени у вас? Защо?
          С кого искате да го споделите и защо?
          Устно или писмено ще го направите?
          При какви обстоятелства слушателят/читателят ще възприема вашия разказ?
          В какъв обем ще работите?
          С колко време разполагате?
          Преживяването, което ви е развълнувало, е лично, свързано с вашия собствен живот и нагласи. Преценете каква предварителна информация е нужна на слушателя или читателя, за да може да разбере и да съпреживее разказаното.
          Субективният характер на преживяването крие опасност вашият разказ да не е интригуващ за аудиторията. Преценете ситуацията и подберете от историята онова, което е най-подходящо за споделяне и има най-голяма вероятност да въздейства.
          Вашият разказ не може да е абсолютно достоверен. Изяснете си върху какво ще акцентирате и защо. И не е страшно, ако нещо доизмислите, премълчите, поукрасите.
          Решете какво ще поставите в центъра на вашия разказ – случката, участниците в нея, мястото... Това ще ви помогне особено ако обемът, в който трябва да работите, е по-кратък.
          Понеже преживяването е водещо във ва-шия разказ, не сте длъжни да разказвате последователно. Имате пълна свобода да си служите с ретроспекции, провокативни обрати, лирически отстъпления... Но е много важно те да бъдат логически обосновани и подчинени на цялостен замисъл.
          Подберете стилистични и езикови средства, които най-добре ще изразят онова, което искате да споделите. В разказа ще проличат вашите умения да си служите с езика – да описвате картини, да пресъздавате действия, да разкривате чувства. Използвайте богатите възможности на езика, но не прекалявайте.
           Съобразете композицията и стила на текста си с целите, които си поставяте. Можете да провокирате чрез ярко начало или да оставите същинското послание за финал, да превърнете някое внушение в лайтмотив, да противопоставяте и да редувате тези. Можете да си служите с всички фигури и тропи, да използвате диалог, да питате, да възклицавате, да премълчавате.
          Според уменията, които притежавате, и времето, с което разполагате, преценете дали да правите план или чернова, колко и как да редактирате текста (ако пишете). Дори да сте напълно уверени в своите способности да пишете или говорите, обмислете текста си. Това със сигурност ще окаже благотворно влияние върху крайния резултат.
          За да изпълни всичките си функции максимално добре, разказът по преживяно трябва да е съобразен с книжовните норми. Ако текстът е писмен, важно е и графичното му оформление. Ако е устен, обърнете внимание на темпото, на интонациите, на силата на говорене, на ясната дикция.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave