ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ
по български език - 6 клас
ЕЗИК И ОБЩУВАНЕ. ПРОСТО ИЗРЕЧЕНИЕ

 

1. Общуването е:
а) предаване на информация;
б) споделяне на мисли по вълнуващи въпроси от някого;
в) двустранен процес на предаване и приемане на информация.

2. Адресатът е:
а) главният участник в общуването;
б) този, за когото е предназначена информацията;
в) този, който предава информацията.

3. При официалното общуване е необходимо да се спазва:
а) речевият етикет;
б) да се използва умело разговорната реч;
в) да се говори с ирония.

4. Първото изискване при общуване на публично място е:
а) да бъдем център на вниманието;
б) да задаваме въпроси от личния живот на събеседника, за да предизвикаме интерес у останалите хора;
в) да не пречим на другите и да имаме добри маниери.

5. Основната задача на научните текстове е:
а) да се анализират явления от природата и живота и да се съобщават знания за тях;
б) да привличат вниманието на читателя с интересни факти и научни открития;
в) да представят научните знания в по-достъпна форма за читателя.

6. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно:
а) научнопопулярният текст не съобщава строго научна информация, а популяризира новостите в науката;
б) научнопопулярният текст разпространява знания ;
в) научнопопулярният текст доказва истини чрез откриване на закономерности и точно описание на факти, обекти, събития и обобщения.

7. Контекстът е:
а) съпътстващият текст;
б) темата на текста;
в) целта на текста.

8. Разликата между научния и художествения текст се състои в следното:
(посочете НЕВЕРНИЯ отговор)
а) в научния текст се поднася конкретна и точна информация, а в художествения текст творчески се интерпретира само тази информация, която отговаря на замислите на автора;
б) в художествения текст, за разлика от научния текст, се създава художествен образ, като обектът не се описва с всичките му особености, нито се дават изчерпателни сведения за разновидностите му;
в) и в научния, и в художествения текст се създават условия за творческо интерпретиране.

9. Чрез термините се постига точност и еднозначност на информацията. Подчертайте термините в текста:
„В края на XIX век други либерали изграждат Демократическата и Прогресивно-либералната партия. Те са русофилски настроени и също обединени от идеята за цялостен възход на Княжеството. Първата се ръководи от Петко Каравелов, а втората - от Драган Цанков. "(Учебник по история за 6. клас)

10. Прочетете текстовете. Определете вида им:
а) „Населението на Южна Америка е около 350 млн. души. Средната гъстота е към 18 д. на кв. км. Най-гъсто заселени са районите с плодородни почви и умерен климат, най-рядко заселени - Амазония и Патагония, където средната гъстота е едва 1 човек на кв. км. Южна Америка е един от континентите с висок прираст на населението. Средногодишно то нараства с 10 до 12 млн. души.“
(Учебник по география за 6. клас)

Текстът е ………………………………………………………………………….    
б) „Когато хората говорят за климат, те имат предвид обичайния вид време за дадено място.
Отдалечените от морето места често са сухи, тъй като морските ветрове не могат да пренасят влага дотам. В центъра на континента лятото е горещо, а зимата - студена. Близо до морето е по-хладно, а зимата - по-топла, отколкото във вътрешността. Климатът може да се влияе от топлите или студените океански течения, минаващи край бреговете.“ (Детска енциклопедия)

Текстът е ……………………………………………………………………………    
в) „Серафим се засмя тихо, беззвучно, като поклащаше глава, а влажните му очи светнаха повече. Без да бърза, той подпря на пейката тоягата си, сне и чувалчето, което носеше на рамото си. Всяка година, а понякога през година и през две, той се явяваше по тия места по Гергьовден или по Димитровден, когато слугите менят господарите си. Той беше от града, но търсеше работа по селата."(„Серафим"- Й. Йовков)
Текстът е……………………………………………………………………………..    

11. 3а научните описания не е характерна следната особеност:
а) употребата на научна терминология;
б) засилената употреба на изразни средства - епитети, сравнения, метафори;
в) използване на конкретни данни.

12. Резюмето е:
а) подробен преразказ на даден текст;
б) сбит преразказ, накратко предадено съдържание на някакъв текст;
в) коментар на даден текст.

13. Според целта на изказване различаваме:
а) прости и сложни изречения;
б) прости кратки и прости разширени изречения;
в) съобщителни, въпросителни, възклицателни и заповедни изречения.

14. Кой е определящият характерен белег за наличието на просто изречение в даден текст?
а) има само главни части;
б) има само едно сказуемо;
в) има едно сказуемо с поясняващи думи към него.

15. Кое от посочените изречения е просто кратко?
а) Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа. (Елин Пелин);
б) Тежко и душно. (Елин Пелин);
в) Гайдата писна. (Елин Пелин).

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 16. до 19.
(1.) Общо облекчение се почувствува. (2.) Съчувствен и одобрителен шум посрещна постъпката на Огнянова. (3.) В един миг той прикова всичките погледи, спечели всичките симпатии. (4.) Пуснатата от Хаджи Ровоама клетва падна.
(Из „Радини вълнения" - Иван Вазов)

16. Кои изречения от текста са прости:
а) първото, второто и четвъртото;
б) първото, второто и третото;
в) първото, третото и четвъртото.

17. Определете групата на подлога във второто изречение:
а) шум посрещна;
б) посрещна постъпката;
в) съчувствен и одобрителен шум.

18. В третото изречение от текста се съдържат:
а) две прости кратки изречения;
б) две прости разширени изречения;
в) едно просто кратко и едно просто раз-ширено изречение.

19. Откривате ли изречение в текста, в което има еднородни части?
а) няма изречение, съдържащо еднородни части;
б) второто изречение съдържа еднородни части;
в) в четвъртото изречение има еднородни части.

20. Прочетете следните изречения:
1. Не говори в час!
2. Температурата е минус 10 градуса.
3. Еднопосочното движение на електрични заряди по един проводник представлява електричен ток.
4. Не закъснявай!
5. Ще решиш ли поне една задача?
6. Действието изваждане е обратно на събирането.
Определете кои от изреченията са команди и кои - твърдения:
а) първото, четвъртото и петото са команди, а второто, третото и шестото - твърдения;
б) първото, второто и третото са команди, а четвъртото, петото и шестото - твърдения;
в) първото, третото и петото са команди, а второто, четвъртото и шестото - твърдения.

21. Поставете пропуснатите препинателни знаци:
а) Поклон скали води! Поклон ели гигантски! (Иван Вазов)
б) На вратата на едната кръчма куп офицери пътници и зачудени селяни зяпат любопитно на измокрените юнаци. (Иван Вазов)
в) Край златен сноп бе паднала възнак като с куршум ударена Пенка селско дете обичливо. (Елин Пелин)

 

 

 

ОТГОВОРИ
1. в); 2. б); 3. а); 4. в); 5. а); 6. в); 7. а); 8. в); 
9. Термините в текста са: либерали, Демократическа партия, Прогресивно-либерална партия, русофилски, Княжеството; 
10. а) научен; б) научнопопулярен; в) художествен; 
11. б); 12. б); 13. в); 14. б); 15. в); 16. а); 17. в); 18. б); 19. б); 20. а); 
21. а); Поклон, скали, води! Поклон, ели гигантски! (Иван Вазов); б) На вратата на една кръчма куп офицери, пътници и зачудени селяни зяпат любопитно на измокрените юнаци. (Иван Вазов); в) Край златен сноп бе паднала възнак, като с куршум ударена, Пенка - селско дете обичливо. (Елин Пелин)

@bgmateriali.com

Изтеглиsave