КЛАСНА РАБОТА № 1

1. Кой от следните признаци не е характерен за съвременния български книжовен език?

а) богатство и обработеност на езиковите средства;

б) използване във всички сфери на дейност;

в) система от езикови стилове;

         г)  разнообразие от диалектни  употреби.

2. В кой ред не е допусната лексикална грешка?

а) Двете момичета, приятелки от детинство, се поздравиха.

б) Приятелят ми беше се отбил за малко на банкета.

в) В никакъв случей не допускай да те изпреварят.

         г)  Неговата работа е много ефектна.

3. Кое твърдение е невярно?

В художествената литература с диалектни изрази се постига:

а) емоционално въздействие върху читателя;

б) тържественост и патетичност на изказа;

в) образност и експресивност на изказа;

      г) комичен ефект.

4. При коя от двойките думи има отношение както при двойката общонароден език – книжовен език?

а) езикова норма - кодификация;

б) съществително име - глагол;

в) изречение – просто изречение;

      г) фонетика - морфология..  

5.   В кой ред няма правописна грешка?

      а)  искрен;

б) испит;

в) ископ;

      г) испитание.  

 6.   В кой ред има правописна грешка?

а) разходка;

б) разстение;

в) разтупка;

      г) разхлада.

7.   Посочете вярното твърдение?

      В аргументативния текст:

а) преобладава описанието на предмети и явления от действителността;

б) чрез разсъждения се защитава лична позиция по дискутиран проблем;

в) акцент се поставя върху разказването на случки и събития;

      г)  равностойно се използват описания, преразкази и разсъждения.

8.  Посочете невярното твърдение!

а) В научния стил има честа употреба на глаголни форми в страдателен залог.

б) С термини и терминологични словосъчетания в научния стил се постига еднозначност при представяне на факти.

в) За да се означат постоянни действия, в научния стил се предпочитат глаголи в сегашно време.

      г) В научния стил с термини и терминологични словосъчетания се постига образност и се изразява отношение и оценка.

   9.  Посочете вярното твърдение! Литературноинтерпретативното съчинение е вид ученически текст, в който:

а) се тълкуват  смисли, вложени в художествения текст;     

 б) се изразява становище по житейски проблеми, значими за учениците;

в) се възпроизвежда пълно и цялостно смисълът на художествения текст;

      г) преобладава възпроизвеждането на художествения текст, а разсъжденията имат допълнителен характер.

10.  Кое твърдение е невярно? За да се подготвим за писане на ЛИС, е необходимо:

а) да анализираме заглавието, за да открием основните смисли в художествения текст;

б) да уточним тезата,която представя индивидуалната ни оценка по проблемите в литературния текст;

в) да извлечем информация от различни източници, предлагащи модели на тълкуване на художествения текст;

      г) да предадем основното от смисъла на художествения текст.

 

11.  Кой от изразите е употребен с преносното си значение?

              а/ златно украшение;

              б/ златни обици;

              в/ златен съд;

              г/ златно сърце.

12.  В кой ред думите не са синоними?

             а/ накит, гердан, огърлица;

             б/ трепвам, сепвам се, потрепвам;

             в/ солиден, стабилен, самостоятелен;

             г/ унес, захлас, транс.

13. Коя дума е излишна?

             а/ новела;

             б/ ода;

             в/ поема;

             г/ сонет.

14.  В кой ред има антоними?

            а/ слаб - строен;

            б/ красив - хубав;

            в/ успешен - безутешен;

            г/ бърз - бавен.

15. Посочете вярното твърдение!  В коя от двойките изрази отношението е както в двойката езикова култура – успешно речево общуване?    

  а/ пунктуация - интонация;

  б/ словообразуване – морфемен строеж;

  в/ владеене на правописни норми – правописна култура;

   г/ книжовен език – общонароден език. 

  16. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
а) Колко думи, молитвени и чисти, се изтръгнаха от ободрените селски души!
б) След дълго и мъчително мълчание той, без да мръдне проговори като на себе си.
в) Чужденецът се изправи и като се подпря на тоягата си, почна внимателно да оглежда хората.
г) Ще дойде едва когато привърши работата си вкъщи.
 

 

17.Коя част от изречението е написана неправилно?

Възторгът му заразяваше младежът.

      а/ подлогът;

      б/ сказуемото;

      в/ допълнението;

               г/ няма грешка.   

18.Колко запетаи са пропуснати в изречението?

И лошите и добрите живееха както можеха и не така както искаха.

            а/ четири;

            б/ пет;

            в/ три;

               г/ две. 

19.  В кое от изреченията няма пунктуационна грешка?
а) От двете страни на тясна калдъръмена пътека, която водеше към къщата личаха следи.
б) Тези късни, юнски дни бяха непоносимо горещи.
в) Наизлезли бяха много хора в това ведро ноемврийско утро.
г) Никой не се радваше като наблюдаваше случилото се.

 

20. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
а) Надъхан от жестоката идея за доброто, той не знаеше какво е милост.
б) Веднъж, като туряше последните плитки на един кош, нему се представи съблазнителна картина, която го накара да избоде очите си.
в) Той си спомни чак, когато отчето му разказа подробно кой е бил покойният й мъж.
г) Тя се разтрепери от въпроса му, какво е направила с жълтиците.

21. Коя творба отразява Ранния ренесанс?

а) „Хамлет”;

б) „Декамерон”;

в) „Дон Кихот”;

      г) „Тартюф”.

22. Коя е долната граница на Ренесанса?

а) началото на XIV век;

б) началото на ХV век;

в) втората половина на ХIV век;

      г) краят на ХV век.

23. Кое  е новото, което се внушава сред хората по време на Ренесанса?

Посочете неточния отговор!

а) утвърждаване ролята на църквата;

б) необходимостта от образование;

в) борба за разкрепостяване на човешката личност;

      г) развитие на науката.

24. Коя творба показва прехода от Средновековие към Ренесанс?

а) „Дон Кихот”;

б) „Декамерон”;

в) „Хамлет”;

         г) „Божествена комедия”.

25. Кой е авторът на „Декамерон”?

а) Данте Алигиери;

б) Жан-Батист Молиер;.

в) Мигел де Сервантес;

      г) Джовани Бокачо;

26. Къде се развива действието в „Декамерон”?

а) Италия;

б) Испания;

в) Англия;

         г) няма точна информация.

27. Каква творба е „Декамерон”?

а) новела;

б) сборник с новели;

в) повест;

      г) роман.

28. Каква е целта на автора за написването  на „Дон Кихот”?

а) да се отрази испанската действителност;

б)  да се внуши, че хората трябва да се борят,за да постигнат целите си;

в) да се осмее идеалът на Дон Кихот, тъй като той е неосъществим;

         г) да се пародират известните по това време рицарски романи.

29. Кой е авторът на „Дон Кихот”?

а) Джовани Бокачо;

б) Данте Алигиери;

в) Мигел де Сервантес;

      г) Уилям Шекспир.

30. Кое от следните качества не притежава Дон Кихот?

а) смелост;

б) великодушие;

в) решителност;

         г) доброта.

31. Кое от следните изразни средства е използвано при изграждането на образа на Дон Кихот?

а) ирония;

б) сарказъм;

в) хумор;

      г) пародия.

32. Каква е промяната в Санчо Панса?

а) забогатява;

б) вече не е материалист;

в) става по-честен;

         г) забравя откъде е тръгнал.

33. Кой е авторът на „Хамлет”?

а) Уилям Шекспир;

б) Жан-Батист Молиер;

в) Данте Алигиери;

      г) Мигел де Сервантес.

34. Какъв не е конфликтът в „Хамлет”?

а) идеен;

 б) вътрешен;

 в) външен;

          г) личностен.

35. Защо Хамлет отлага толкова дълго възложеното му отмъщение?

а) защото се страхува;

б) търси най-зловещия начин;

в) колебае се;

      г) защото сам води борба срещу злото.

36. Кое е водещото по време на Класицизма?

     а) църквата;

б) да се отрази животът такъв, какъвто е;

в) разумът;

         г) стремежът за сближаване с Бог.

37.  Кой е авторът на „Тартюф”?

а) Жан-Батист Молиер ;

б) Мигел де Сервантес;

в) Уилям Шекспир;

      г) Данте Алигиери.

38. Кое от следните качества не притежава Оргон?

      а) доверчивост;

б) лицемерие;

в) наивност;

       г) заслепеност.

 39.  На кого са думите: „Не бивай слабо ти – мълчи, сърце човешко!”

а) Тартюф;

б) Елмира;

в) Оргон;

      г) г-жа Пернел.

40. В кой от следните редове е допусната грешка?

а) Клавдий – „Хамлет”;

б) Джовани Бокачо – „Декамерон”;

 в) Оргон – „Тартюф”;

          г) Санчо Панса – „Дон Кихот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точки

Оценка

Точки

Оценка

1 - 10

2,00

30

4,50

11-15

3,00

31

4,65

16-18

3,15

32

4,80

19-21

3,30

33

4,95

22-23

3,45

34

5,10

24

3,60

35

5,25

25

3,75

36

5,40

26

3,90

37

5,55

27

4,05

38

5,70

28

4,20

39

5,85

29

4.35

40

6.00

 

Отговори:

1.г; 2.а; 3.б; 4.в; 5.а; 6.б; 7.б; 8.г; 9.а; 10.г; 11.г; 12.в; 13.а; 14.г; 15.в; 16.б; 17.в; 18.а; 19.в; 20.в;

 21.б; 22.в; 23.а; 24.г; 25.г; 26.а; 27.б; 28.г; 29.в; 30.б; 31.г; 32.б; 33.а; 34.в; 35.г; 36.в; 37.а; 38.б; 39.в; 40.б

@bgmateriali.com

Изтеглиsave