Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 1

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 7 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 

1. В кой от отговорите всички думи съдържат променливо Я?
      А) грешен, млечен, песъчлив
      Б) големина, колело, ветровит
      В) зеленчук, видели, смешка
      Г) снежен, череп, колена

2. В кое от изреченията е допусната грешка при членуването?
      А) Младежът следеше огъня, избухнал на тавана.
      Б) Преразказа беше предаден преди края на часа.
      В) Книгите са неговият пътеводител из миналото.
      Г) Тя счупи нокътя си с пръстена, с който си играеше.

3. В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка?
      А) очакване
      Б) очастък
      В) очуден
      Г) очтив

4. В кое от изреченията има сказуемо, изразено с форма за минало предварително време?
      А)  Знаете ли кой е изобретил компаса?         
      Б) Телефонът му беше повреден от два дни.
      В) Шампионатът щеше да се проведе през май.
      Г) Неусетно бяха навлезли в дълбоката джунгла.

5. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка:
      А) Разбирайки напълно ситуацията той започна да се смее от сърце, защото станалото беше много забавно.
      Б) Падайки и ставайки, тя най-после се изкатери по разкаляния хълм.
      В) Тя, излизайки от стаята, се блъсна в един непознат, идващ по коридора.
      Г) Малчуганите, крещящи от въодушевление, тичаха из парка след малкото кученце, което се забавляваше също като тях.

6. В коя от думите е допусната правописна грешка?
      А) софиянец
      Б) италиянец
      В) идеален
      Г) християнски

7. В коя от подчертаните думи в изреченията е допусната грешка?

      Приятелят (А), на който (Б) разказах какво съм преживял, се удиви (В) от издръжливостта (Г) и самообладанието (Д) ми.

8. Кое правило е нарушено в изречението: Господине, Вие не сте спазил предимството на велосипедиста.
      А) Личното местоимение в учтива форма се пише с главна буква.
      Б) Учтивата форма на личното местоимение е във 2. л., мн.ч.
      В) При учтивата форма миналите деятелни причастия се поставят в множествено число.
      Г) Отрицателната частица се пише отделно от глагола.

9. Кой ред съдържа само местоимения?
      А) нима, се, онази
      Б) някой, никого, нещо
      В) нечия, някой, тук
      Г) сме, си, своите

10. В кое от изреченията има сказуемо, изразено с форма за минало неопределено време?
      А) Ако беше поставил рекорд, щяха да съобщят по телевизията.
      Б) Няколко пъти му пращах покана за приятелство.
      В) Кой е дал имената на континентите?
      Г) За контролното Мартин беше научил само три урока.

11. Кое от изреченията е сложно съчинено?
      А) Прескачайки оградата, малкият палавник скъса панталона си.
      Б) Погледна нагоре, но не видя нищо и се успокои.
      В) Рисуването винаги му доставяше истинско удоволствие.
      Г) Ще почистя дъската, когато ми намериш гъба.

12. В кой от отговорите има само причастия?
      А) недопит, шеговит, схванал
      Б) засъхнал, пробит, шумящ
      В) свистящ, непокрит, кисел
      Г) квадратен, прегракнал, укрепващ

13. В кое от изреченията е използвано обобщително местоимение?
      А) Понякога, загледани в бъдещето, пропускаме малките неща, които изграждат света ни.
      Б) Шикоку е порода кучета, чийто произход може да се проследи чак до Китай.
      В) Защо на компютъра ми се отварят всякакви рекламни сайтове, без да натискам нищо?
      Г) През лятото отборът няма да продаде централния си нападател при никакви обстоятелства.

14. В кое изречение не е употребено притежателно местоимение:
      А) Скараха им се, че вдигат много шум, но те продължиха и ги наказаха.
      Б) Родителите ни ще се приберат късно и ще ни донесат подаръци.
      В) Котенцето ми е много игриво, но нямам време да играя с него.
      Г) Класната ви стая е много красиво подредена.

15. В коя от думите е допусната правописна грешка?
      А) охранявам
      Б) осмивам
      В) осигурявам
      Г) усуетявам

16. В кой от редовете има правописна грешка?
      А) зговор;                
      Б) здание;           
      В) снаха;                    
      Г) сбор.

17. Какво изразно средство са подчертаните думи и изрази? Срещу буквата запишете съответната цифра.

      А) Какво им даваш от разкоша си (...)                            1. Епитет    
      Б) Ти целия скован от злоба си (...)                                 2. Метафора   
      В) Съдбата рано ги излъгала, /                                        3. реторичен въпрос
          живота сграбчил ги отвред (...)
      Г) Че всяка вечер теменужена /                                    4. олицетворение
          ти виждаш бедните деца (...)

      А) ...............                Б) ...............                В) .................                Г) ...............

18. Мотивът за страданието на бедните деца е общ за:
      A) „Принцът и просякът“ и „Братчетата на Гаврош“
      Б) „Бъчва със знания“ и „География“
      B) „Хубава си, моя горо“ и „Художник“
      Г) „Косачи“ и „Серафим“

19. В кой художествен текст основната тема е за образованието?
      A) „Художник“
      Б) „Малкият принц“
      B) „Представлението“
      Г) „Радини вълнения“

20. Сходство между стихотворенията „Хубава си, моя горо“ на Любен Каравелов и „Отечество любезно“ на Иван Вазов е:
      А) възхищението от красотата на българската природа
      Б) непримиримостта към закърнялото родолюбие
      В) възмущението от пренебрежението към родината
      Г) носталгията по далечната родина

21. Кой от изброените мотиви се появява в края на стихотворението ,,Отечество любезно, как хубаво си ти!“?
      А) мотивът за бедността и несправедливото страдание
      Б) мотивът за лишените от сетива хора, които не оценяват хубостта на родината
      В) мотивът за живота в града, противопоставен на живота сред природата
      Г) мотивът за края на човешкия живот, сравнен с вечността на природата

22. Коя от изброените творби НЕ е стихотворение?
      А) ,,Серафим“
      Б) ,,Отечество любезно, как хубаво си ти!“
      В) ,,Братчетата на Гаврош“
      Г) ,,Художник“

23. Отбележете какъв вид характеристика на литературен герой НЕ съществува.
      А) портретна
      Б) речева
      В) изобразителна
      Г) чрез постъпки и действия

24. От коя от изучените творби е откъсът: „В двора се виждаше едно хубавичко момче, загоряло то игри и упражнения на открито, облечено в коприна и атлаз, блестящо от скъпи накити, малка сабя и меч със скъпоценни камъни висяха на бедрото му, обуто беше в изящни ботушки с червени токчета, а на главата му имаше весело алено кепе с пера, закрепени с голям блестящ елмаз“?
      А) „Серафим“
      Б) „Принцът и просякът“
      В) „Представлението“ („Под игото“)
      Г) „Бъчва със знания“ („Моето семейство и други животни“)

25. Какво за характера на Серафим разкрива художественият текст: „Две-три врабчета подскачаха към Серафим и той се пазеше да не мръдне, за да могат да си вземат някоя трохичка.”:
      А) страхлив
      Б) работлив, находчив
      В) добър, обича всяко живо същество, благороден
      Г) лукав и хитър

26. Кое твърдение за творбите „Художник“ и „Косачи“ е вярно?
      А) Представят магията на словото.
      Б) Представят реалността като по-красива дори от фантазията.
      В) Принадлежат към един и същ жанр.
      Г) Разкриват преобразяващата сила на изкуството.

27. Кой художествен текст НЕ е откъс от роман?
      A) „Бъчва със знания“
      Б) „Радини вълнения“
      B) „Серафим“
      Г) „Представлението“

28. В кой художествен текст отечеството е разкрито като висша ценност?
      A) „Отечество любезно, как хубаво си ти!“
      Б) „География“
      B) „Косачи“
      Г) „Серафим“

29. В стихотворението „Художник“ на Веселин Ханчев НЕ са противопоставени: 
      А) празно и пълно                   
      Б) шум и тишина
      В) бедност и богатство                           
      Г) грозно и красиво

30. Стихотворението „Братчетата на Гаврош“ е изградено като обръщение към:
      А) гаврошовците                                   
      Б) управниците
      В) живота                             
      Г) града

31. Кое от изброените твърдения НЕ е вярно за „Автобиография“ на Бранислав Нушич?
      А) Сред основните теми, по които Нушич разсъждава, е училищното образование.
      Б) За училището и за учителите Нушич разказва единствено със страхопочитание.
      В) Като всеки автобиографичен разказ повествованието изразява личната позиция на разказвача.
      Г) Събитията от детството на Бранислав Нушич са преосмислени и пресъздадени от 60-годишния автор.

32. От коя от изучените творби е откъсът: ,,Без да бърза, той подпря на пейката тоягата си, сне и чувалчето, което носеше на рамото си. Всяка година, а понякога през година и през две, той се явяваше по тия места по Гергьовден или по Димитровден, когато слугите менят господарите си. Той беше от града, но търсеше работа по селата“?
      А) "Косачи“
      Б) "Братчетата на Гаврош“
      В) "Радини вълнения“/,,Под игото“/
      Г) "Серафим“

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1 – А; 2 – Б; 3 – А; 4 – Г; 5 – А; 6 – Б; 7 – Б; 8 – Б; 9 – Б; 10 – В; 11 – Б; 12 – Б; 13 – В; 14 – А; 15 – Г; 16 – А; 17. А – 3; Б – 2; В – 4; Г – 1; 18 – А; 19 – Г; 20 – А; 21 – Б; 22 – А; 23 – В; 24 – Б; 25 – В; 26 – Г; 27 – В; 28 – А; 29 – Б; 30 – Г; 31 – Б; 32 – Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave