Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 2

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 7 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 

1. Кое от изреченията е сложно съчинено?
      А) Когато влезе в хижата, бурята вече вилнееше.
      Б) В клас обсъдиха всички възможни варианти за подарък.
      В) Умори се от тичането и седна на пейката.
      Г) Вървейки през парка, Жана видя катерички.

2. В кое от изреченията има сказуемо, изразено с форма за минало предварително време?
      А) Знаете ли кой е изобретил компаса?
      Б) Телефонът му беше повреден от два дни.
      В) Шампионатът щеше да се проведе през май.
      Г) Неусетно бяха навлезли в дълбоката джунгла.

3. В кой от отговорите всички думи съдържат променливо Я?
      А) грешен, млечен, песъчлив
      Б) големина, колело, ветровит
      В) зеленчук, видели, смешка
      Г) снежен, череп, колена

4. В кой от отговорите има само причастия?
      А) закупен, изтеглен, изчистен
      Б) ненаситен, кулинарен, опростен
      В) преплетен, нахален, предплатен
      Г) сребърен, затревен, неукрепен

5. В кое изречение е използвано деепричастие:
      А) Детето викаше весело, плувайки из басейна.
      Б) В този плувен басейн има много деца, които изглеждат доволни.
      В) Плуването е страст на много хора, обичащи водата.
      Г) Тя се измори, защото плуваше вече повече от час в морето.

6. Кое изречение е в страдателен залог:
      А) Прекопаната градинка изглеждаше приветлива.
      Б) Гальовната котка размахваше доволно опашка.
      В) Детето беше успокоено от майката.
      Г) Набитото дете плачеше от обида и болка.

7. В коя от думите е допусната правописна грешка?
      А) рекъл
      Б) камак
      В) неприязън
      Г) казал

8. Коя от думите не е числително име?
      А) шестица
      Б) двама
      В) пет
      Г) третият

9. В кой от редовете има правописна грешка?
      А) заграждение;
      Б) задалжение;
      В) възмущение;             
      Г) изстъпление.

10. Кое минало деятелно причастие е написано НЕПРАВИЛНО?
      А) скъсъл
      Б) облякъл
      В) изрекъл
      Г) донесъл

11. Частицата не НЕ се пише слято с:
      А) причастия
      Б) глаголи
      В) наречия
      Г) прилагателни имена

12. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      А) Заек минал наблизо, е оставил накъдрена дантелена следа.
      Б) Катерицата подскачаше с продълговатите си крака, прилични на лапи.
      В) Дивото животно се беше движило непрестанно дирейки храна.
      Г) Дошла отдолу лисицата беше наредила отпечатъци от лапите си.

13.  В коя от двойките думи е допусната правописна грешка?
      А) пълня – плънка
      Б) дълг – дължник
      В) млъкна – мълчание
      Г) плъзна – пълзене

14. Попълнете празното място в изречението с правилната дума.
      Според характера на изобразеното ………. могат да бъдат планински, равнинни, морски и пр.
      А) повествователите
      Б) характеристиките
      В) мотивите
      Г) пейзажите

15. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      А) почтено, законно, фино
      Б) същностен, съучасник, отделям
      В) критерийте, майонеза, йерархия
      Г) техен, запъхтени, кафяви

16. В кое от изреченията има еднородни допълнения?
      А) Ураганни ледени ветрове заплашваха да ударят острова.
      Б) Докато бях на село, редовно се обаждах на мама.
      В) По площада се разхождаха майки с деца, ученици и възрастни хора.
      Г) В топлата стая тя съблече сакото и пуловера си.

17. В коя творба повествователят е и герой в текста?
      А) „Автобиография“ на Бранислав Нушич
      Б) „Принцът и просякът“ на Марк Твен
      В) „Серафим“ на Йордан Йовков
      Г) „Косачи“ на Елин Пелин

18. В кой художествен текст основната тема е за ролята на изкуството в живота на човека?
      A) „Художник“
      Б) „Малкият принц“
      B) „География“
      Г) „Радини вълнения“

19. Мотивът за красотата на природата е общ за:
      A) „Принцът и просякът“ и „Малкият принц“
      Б) „Бъчва със знания“ и „География“
      B) „Хубава си, моя горо“ и „Отечество любезно, как хубаво си ти!“
      Г) „Косачи“ и „Серафим“

20. Гръцкият остров Корфу е място на действието в:
      А) „Малкият принц“                      
      Б) „Моето семейство и други животни“
      В) „Принцът и просякът“                        
      Г) „Автобиография“

21. В „Малкият принц“ опитомявам означава:
      А) да се сприятеляваш с животни                        
      Б) да укротяваш най-буйните
      В) да покоряваш с хитрост
      Г) да изграждаш връзки

22. В „Принцът и просякът“ на Марк Твен отсъства мотивът за:
      А) значението на човешкото потекло
      Б) пътуването в далечни страни
      В) нерадостната участ на бедните деца
      Г) смяната на мястото в обществото

23. Кой български революционер запява песента ,,Къде си, вярна ти любов народна“ в края на представлението на ,,Многострадална Геновева“?
      А) Каблешков
      Б) Бенковски
      В) Левски
      Г) Ботев

24. За кое от изучените произведения се отнася изречението: В центъра на творбата е майсторството на народния разказвач и певец, чието изкуство е в състояние да завладее душите на хората, да ги накара да мислят за живота си, да променят решенията си?
      А) ,,Косачи“          
      Б) ,,Бъчва със знания“/,,Моето семейство и други животни“/
      В) ,,Представлението“ /,,Под игото“/         
      Г) ,,Художник“   

25. Срещу всяка от творбите запишете нейния жанр.
      А) „Хубава си, моя горо“ – ..........................................................................................
      Б) „Серафим“ – ...........................................................................................................
      В) „Под игото“ – ...........................................................................................................

26. Коя от изброените творби е стихотворение?
      А) „Серафим“
      Б) „Малкият принц“
      В) „Братчетата на Гаврош“
      Г) „Принцът и просякът“

27. В кой от редовете произведение и автор са свързани правилно?
      А) „Моето семейство и други животни“ – Бранислав Нушич
      Б) „Художник“ – Христо Смирненски
      В) „Принцът и просякът“ – Марк Твен
      Г) „Серафим“ – Елин Пелин

28. Кой е водещият мотив в откъса от „Отечество любезно, как хубаво си ти!“?
          Рогачът в планините по-много те обича, 
          по-харно те познават крилатите певци, 
          но ний не видим нищо, нам нищо не ни тряба, 
          доволно е, че даваш покривката и хляба, 
          и ние в тебе, майко, ще умрем чужденци! 

      А) за отчуждаването от родината и недооценяването
      Б) за избора да се напусне родината в търсене на лично щастие
      В) за райската красота на родината
      Г) за носталгията по изгубеното отечество

29. В кой художествен текст родната природа е разкрита като ценност?
      A) „Художник“
      Б) „Отечество любезно, как хубаво си ти!“
      B) „Бъчва със знания“
      Г) „Братчетата на Гаврош“

30. Свържете правилно заглавие на художествен текст и герой.

      A) „География“                                            1. Том
      Б) „Бъчва със знания“                                2. Сретен
      B) „Принцът и просякът“                           3. Джери

      А) ...............                Б) ...............                В) .................

31. В стихотворението „Братчетата на Гаврош“ светлината се свързва с:
      А) красивото бъдеще                        
      Б) щастливото детство
      В) разкоша на града                         
      Г) началото на деня

32. Кое от изброените твърдения НЕ е вярно за главата „Представлението“ от романа „Под игото“ на Иван Вазов?
      А) В представлението участват само мъже, които изпълняват и женските роли.
      Б) Декорът и реквизитът за представлението са взети от домовете на гражданите.
      В) В Бяла черква за първи път се представя пиесата „Многострадална Геновева“.
      Г) Публиката очаква представлението с огромно вълнение и с нетърпение.

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1 – В; 2 – Г; 3 – А; 4 – А; 5 – А; 6 – В; 7 – Б; 8 – А; 9 – Б; 10 – А; 11 – Б; 12 – Б; 13 – Б; 14 – Г; 15 – А; 16 – Г; 17 – А; 18 – А; 19 – В; 20 – Б; 21 – Г; 22 – Б; 23 – А; 24 – А;
25. А) – стихотворение/елегия, Б) – разказ, В) – роман;
26 – В; 27 – В; 28 – А; 29 – Б; 30. А - 2; Б – 3; В – 1; 31 – В; 32 – В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave