Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 3

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 10 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 


          Прочетете текста и изпълнете задачи 1 – 4.

          От години познаваше Сивия – особено свиреп единак, който правеше страшни поразии. Имаше си своя територия, различна от тази на глутниците. Нагоре към Голи рид и после към Ранин дол – дерето на съседната река, все Сивия се разпореждаше. На няколко пъти се срещаха зимно време, но вълкът беше умен и не се решаваше сам да нападне човек. Като дете Страхил беше чувал от старите овчари как може да се убие вълк с голи ръце. Когато оня, Гьока Цветнио, се пъчеше и крещеше в кръчмата, Чобанина си спомни и реши да опита. Той не ламтеше нито за имот, нито за пари, но му беше дотегнало да пасе чуждите стада. Поостаря, планините още не му се опираха, но и не беше вече в първа младост. Щеше му се да си седи в село, а не по кошарите, да си има добра булчица, която вечер да му пази топла постелята. И челяд му се искаше да завъди. Къде ти с тия жалки грошове от чобанлъка  да мечтае къща да струпа, семейство да храни?! Не иде така, без пари, да се оглежда за мома! Връстниците му се задомиха отдавна, кой търговийка подхвана, кой по града се запиля, но все имаха от тате и от майка по нещо настрана турнато. Страхил не завиждаше на никого, но никога не се вясна по хора́та и сгледите, защото знаеше, че няма кой да му даде дъщеря си.

Петър Делчев, 
„Трънски разкази“

      1. Към коя сфера на общуване принадлежи текстът?
          А) институционална
          Б) естетическа
          В) битова
          Г) медийна

      2. Кое твърдение е вярно според съдържанието на текста?
          A) Чобанина иска да се откаже от овчарския занаят, защото мечтае за много пари и имот.
          Б) Сивия е умен и свиреп вълк единак, който прави страшни поразии и често сам напада хора.
          B) Страхил не си търси жена, защото знае, че никой няма да даде дъщеря си на бедняк като него.
          Г) Чобанина вече не е в първа младост и не може да пасе чужди стада, защото му е трудно да изкачва планините.

      3. На кой ред всички думи принадлежат към пасивната лексика?
          A) глутница, турнато, хората
          Б) челяд, сгледа, чобанлък
          B) постеля, задомиха, единак
          Г) грошове, кошарите, дерето

      4. Думата грош е:
          А) архаизъм    
          Б) историзъм    
          В) неологизъм
          Г) чуждица

      5. Кой жанр НЕ принадлежи към официално-деловия стил?
          А) заявление    
          Б) статия 
          В) правилник    
          Г) договор

      6. В кой пример има авторски неологизъм?
          A) Завърнал се вкъщи – безхлебен, / пиян пак – бащата ругай... (Христо Смирненски)
          Б) За старий свят настават сетни дни... (Димчо Дебелянов)
          B) По коледни пости ще ми дръннат седемдесет лазарника, що ме гледаш така? (Иван Вазов)
          Г) ... и плачът ми за пристан умира / низ велика пустиня развян. (Димчо Дебелянов)

      7. Кой жанр е характерен за друг функционален стил в сравнение с останалите три?
          А) информационна бележка
          Б) статия
          В) постановление
          Г) репортаж

     8. В кой откъс НЕ е използван синтактичен паралелизъм като средство за осъществяване на езикова свързаност?
          A) A3 станах. – Небето бе празно и глухо...
               A3 плачех. – Тълпата бе ледно-бездушна... (Димчо Дебелянов)
          Б) О, Българийо, никога не си тъй мила, както кога сме вън от тебе! Никога не си ни тъй необходима, както когато те изгубим безнадеждно...! (Иван Вазов)
          B) ... нека ни отрича исторьята, века,
              нека е трагично името ни; нека... (Иван Вазов)
          Г) С враг врагувам – мяра според мяра,
              с благ благувам – вяра зарад вяра... (Пейо Яворов)

      9. В кой от редовете двойката думи не са пароними?
          А)  мир – пир;
          Б)  маг – магьосник;
          В)  маса – каса;
          Г)  мога – тога.

      10. В кой от редовете думите са антоними?
          А)  експлицитен – скрит;
          Б)  имплицитен – вплетен;
          В)  експулсиран – изгонен;
          Г)  импозантен – внушителен.

      11. Кой от изразите не е синоним на останалите?
          А)  Много ми влиза в джоба.
          Б)  Много ми влиза в кесията.
          В)  Много искам да зная.
          Г)  Много искам да получа.

      12. В кой от редовете е допусната грешка в пунктуацията?
          А) Разбира се, той никога не мислеше за утрешния ден.
          Б) Той, разбира се, никога не мислеше за утрешния ден.
          В) Всъщност никой не се съобразяваше с нещо.
          Г) Никой, всъщност, не се съобразяваше с него.

      13. В коя дума има правописна грешка?
          А) възкръснал
          Б) превърженици
          В) спазъм
          Г) двумилионен

      14. Колко препинателни знака са пропуснати в изречението?
          Ако тръгне из дола мястото е глухо затулено да му се случи нещо никой няма да го види да вика никой не ще го чуе.
          А) три
          Б) четири
          В) пет
          Г) шест

      15. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
          Даже Кристиан Лакроа предпочита да скъси (1) до придизвикателност (2) тоалетите (3) за пролетта (4) и лятото, нищо че е известен с кринолините си.
          А) (1)
          Б) (2)
          В) (3)
          Г) (4)

      16. В кой ред НЕПРАВИЛНО са свързани герой от „Дядо Горио“ и негова характерна черта?       
          А) дядо Горио – мономан, чиято единствена страст е обичта към дъщерите му
          Б) Растиняк – кариерист, който иска да стане част от светския елит 
          В) Вотрен – олицетворение на любовта, честността и благородството
          Г) Делфин – неблагодарна дъщеря, пренебрегнала дълга към своя баща

      17. Кой мотив НЕ се среща в стихотворението „Сплин“?         
          A) примирението на човека с драматичната му съдба
          Б) душевната потиснатост на самотната личност
          B) безнадеждността и безизходицата на лирическия герой
          Г) бягството на духовно извисената личност от обществото

      18. В кой ред НЕ е допусната грешка при изброяването на автор, негова творба, жанра й и герой от произведението?
          A) Джонатан Суифт, „Пътешествията на Гъливер“, новела, кралят на Бробдингнаг
          Б) Джордж Байрон, „Сплин“, поема, Дон Жуан
          B) Гюстав Флобер, „Мадам Бовари“, роман, Леон
          Г) Александър Пушкин, „Евгений Онегин“, роман в стихове, Анастази

      19. Коя опозиция НЕ е основна през епохата на Романтизма?
          A) толерантност – фанатизъм 
          Б) природа – общество
          B) чувства – разум
          Г) мечта – реалност

      20. В кой ред правилно е посочен жанрът и на „Дон Жуан", и на „Евгений Онегин"?
          A) поема и повест 
          Б) новела и трагедия
          B) балада и елегия 
          Г) поема и роман в стихове

      21. За сюжета и героите на романа „Дядо Горио“ НЕ е вярно, че:
          A) младият Йожен дьо Растиняк е беден аристократ от провинцията, който е студент в Париж и живее в пансиона „Воке"
          Б) по съвет на своята братовчедка - виконтеса Дьо Босеан, Йожен става любовник на Делфин дьо Нюсенжан, дъщеря на дядо Горио
          B) Вотрен предлага на Растиняк план за лесно забогатяване, в който студентът отказва да участва
          Г) финалната сцена в романа е погребението на дядо Горио, на което присъстват само Йожен и двете му дъщери

      22. Кой от героите в романа „Дядо Горио“ произнася следните думи?
          Искам да ви дам още един съвет: не дръжте нито на убежденията си, нито на думата си. Ако някой ви ги поиска, продайте му ги!
          A) Вотрен
          Б) мадам Дьо Босеан
          B) Йожен дьо Растиняк 
          Г) дядо Горио

      23. Кое от твърденията за романа „Мадам Бовари“ е вярно?
          A) Две ключови събития са композиционна рамка на романа - сватбата и смъртта на Ема Бовари.
          Б) Едно от основните противопоставяния в текста е между „романтическите" очаквания на героинята и ненастъпилите събития.
          B) След брака си Шарл Бовари изпитва отчуждение от своята съпруга и досада от еднообразието на провинциалния живот. 
          Г) Героинята изневерява на съпруга си, защото търси разнообразие и удоволствие, а Шарл е погълнат от работата си.

      24. Коя от посочените идеи НЕ се свързва с художествените послания на стихотворението „Сплин“ от сборника „Цветя на злото" на Бодлер?
          А) Човешкият живот е свързан със самотата и безнадеждността.
          Б) Трагическото светоусещане е резултат от безволието на човека.
          В) Човешката душа е примирена с фалшивите наслади.
          Г) Единствено надеждата изгражда духовния хоризонт на човека.

      25. Кое от твърденията НЕ е вярно за „История славянобългарска"?
          A) Историята на Паисий Хилендарски е първата българска история.
          Б) „История славянобългарска" е първата програма на Българското възраждане.
          B) Трудът на Паисий е създаден в атонските манастири „Хилендар“ и „Зограф“.
          Г) Първият препис на „История славянобългарска" е направен в Котел.

      26. Кое от твърденията за „Изворът на Белоногата“ съдържа ГРЕШКА?
          A) В поемата „Изворът на Белоногата“ има епилог, изграден върху основата на мотива за вграждането на сянката на човек, за да е устойчив новият градеж.
          Б) В експозицията на поемата „Изворът на Белоногата“ са представени мястото на действието и героите - Гергана, либето й Никола и везирът.
          B) В спора между Гергана и везира девойката изразява своята привързаност към родното, като най-силният й аргумент е волята й Никола да е нейното първо венчило.
          Г) Поемата „Изворът на Белоногата" има мото, в което става дума за старо предание, послужило на Петко Славейков за изграждането на сюжета на творбата.

      27. В Ботевото стихотворение „Майце си“ НЕ присъстват:
          A) образи и представи, характерни за фолклора
          Б) метафори, свързани с огъня и горенето
          B) мотивите за майчиния плач и за бащината клетва
          Г) страданието и усещането за самота на лирическия Аз

      28. Коя от изброените тропи и фигури НЕ се съдържа в стиховете: „И певци песни за него пеят...“?
          A) етимологична фигура 
          Б) хипербола
          B) алитерация 
          Г) асонанс

       29. Кой от посочените образи и мотиви е общ за стихотворенията на Ботев „Хаджи Димитър“ и „Обесването на Васил Левски“?
          A) пеенето и песента 
          Б) Балканът и полето
          B) самодивите и вълците 
          Г) жътвата и зимата

      30. Коя от изброените теми НЕ се отнася към съдържанието на сборника „Цветя на злото“ на Бодлер?
          А) Спасението за човека е в търсенето на хармонията.
          Б) Не само доброто, но и злото съществува в душата на човека.
          В) Характерните чувства в душата на човека са тъга, отегчение, унилост.
          Г) Страданието на човека се свързва с образа на грешния град.

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. Б); 2. В); 3. Б); 4. Б); 5. Б); 6. А); 7. В); 8. В); 9. Б); 10. А); 11. В); 12. В); 13. Б); 14. Г); 15. Б); 16. В); 17. Г); 18. В); 19. А); 20. Г); 21. Г); 22. А); 23. Б); 24. Г); 25. А); 26. Б); 27. В); 28. Б); 29. А); 30. А);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave