Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 2

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 10 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 


      Прочетете текста и изпълнете задачи 1 – 3.

      Праисторическото общество на Балканите достига своя разцвет през късната каменно-медна епоха (4400 - 4200 г. пр.Хр.). Най-значимият паметник от това време е знаменитият Варненски енеолитен некропол. В резултат на проучванията досега са открити 294 гроба. В 57 от тях липсват човешки скелет или кости, като само в три е съсредоточена по-голямата част от златните предмети, както и най-представителните от тези гробове са жезлите или скиптрите – символ на висша светска или духовна власт. Други три гроба са съдържали триизмерно изображение на човешко лице от глина, като на особено характерните места от лицето – челото, очите, устата, ушите – са апликирани златни предмети.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            /интернет/

      1. Какъв извод може да бъде направен от съдържанието на текста?
          A) В края на каменно-медната епоха първобитното общество на Балканите започва да се разпада.
          Б) Откритият в гробовете голям брой метални изделия свидетелства, че те вече се използват предимно в бита с практическа цел.
          B) Гробовете от Варненския некропол показват социални различия по отношение на материалното положение на погребаните. 
          Г) По времето на варненската цивилизация започва силна миграция на човешки маси под натиска на степни племена.

      2. Как е осъществена смисловата свързаност между първите две изречения?
          А) с лично местоимение
          Б) с лексикално повторение
          В) с контекстов синоним
          Г) със сродни думи

      3. Кое НЕ е термин или терминологично словосъчетание?
          А) жезъл    
          Б) скиптър    
          В) енеолитен некропол
          Г) човешко лице

      4. Коя от сложните думи е написана правилно?
          А) заместник-директор
          Б) тенис-корт
          В) ски-писта
          Г) хлебо-пекарна

      5. В кой ред е нарушено правилото за употреба на главни и малки букви?
          А) Нов български университет
          Б) Съединени Американски щати
          В) Университет за национално и световно стопанство
          Г) Възраждане

      6. Коя от думите е написана НЕПРАВИЛНО?
          А) елин-пелиновски
          Б) немили-недраги
          В) жълто-черно
          Г) цял-целеничък

      7. При коя от двойките думи има същото смислово отношение, както при двойката симфония – композитор?
          А) стихотворение – поема 
          Б) роман – писател 
          В) училище – учител 
          Г) палка – диригент 

      8. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?
          А) Който говори много все ще каже нещо, което не е трябвало да каже.
          Б) Заслужава голямо уважение този, който може с твърдост да понесе нещастието.
          В) Искате ли да мислят добре за вас, не говорете само добро за себе си.
          Г) Учтивостта не струва нищо, а може да купи всичко.

      9. Кое НЕ е характерна черта на официално-деловия стил?
          A) употреба на езикови шаблони
          Б) употреба на подбудителни изречения
          B) индивидуална позиция на пишещия
          Г) стандартизирано изграждане на текстовете

      10. На кой ред всички думи са историзми?
          A) нога, възток, алтъни
          Б) двери, пища, бран
          B) заптие, болярин, харман
          Г) звон, обител, свише

      11. В кое изречение НЯМА лексикална грешка, резултат от паронимна замяна? 
          A) Това са си ваши пари, не мога да ги възприема.
          Б) В пещерата заснехме красиви скални образувания.
          B) Внезапно мъжът нахлу в стаята без предубеждение.
          Г) Баща ми няма да дойде на срещата, защото е много аранжиран.

      12. Кое твърдение е вярно? 
          A) Историзмите често имат синоними в съвременния език.
          Б) Изразът лето господне 1814 съдържа два архаизъма.
          B) Думата чадо е историзъм, защото съвременното й звучене е чедо.
          Г) Думата летопис е архаизъм, защото съдържа корен -лет-, който в съвременния език се използва само в значение свързан със сезона лято.

      13. Колко запетаи са пропуснати в изречението?
      След името на всекиго се казва името на баща му защото мнозина са с еднакви имена и човек с едно име е самичък а името на баща му го свързва с другите хора та се знае откъде е потекла кръвта му и какъв е коренът му.
          А) 2
          Б) 3
          В) 4
          Г) 5

      14. В изречението „Той поздрави хората, чакащи го търпеливо пред вратата“ запетаята отделя:
          А) просто изречение в състава на сложното
          Б) вметнат израз
          В) главно и подчинено изречение
          Г) обособена част

      15. В кой от редовете думите не са неизменяеми части на речта?
          А) предлози, съюзи
          Б) наречия, местоимения
          В) частици, междуметия
          Г) причастия, числителни редни

      16. Кое твърдение за „Пътешествията на Гъливер“ НЕ е вярно?         
          A) Човекът е представен без героичен ореол и идеализация.
          Б) Отличителни особености на творбата са пародията и иронията.
          B) В произведението присъстват сатиричното и алегоричното.
          Г) В художествения текст е изразена просветителската идея за прогреса.

      17. Свържете всеки цитат със съответната творба.          
          A) „Ще излезе стара майка / да посрещне мила сина...“
          Б) „Мечти мрачни, мисли бурни / са разпнали душа млада...“
          B) „Баща и сестра, и братя мили / аз да прегърна искам без злоба...“
          Г) „и гласът ми да премине / тихо като през пустиня!...“

          1) „Майце си“
          2) „Странник“
          3) „Моята молитва“
          4) „Към брата си“

          A) – ……              Б) – ……                В) – ……             Г) – ……

      18. Кое твърдение за „Дон Жуан“ е вярно?         
          A) В VIII песен са разкрити любовните приключения на Дон Жуан.
          Б) „Дон Жуан“ е представително произведение за литературата на Просвещението.
          B) Съществен елемент от композицията са лирическите отстъпления.
          Г) В VIII песен изпъкват негативните черти в образа на Дон Жуан

      19. Свържете всяко произведение с неговия жанр.           
          A) „Изворът на Белоногата“                      1) елегия
          Б) „Майце си“                                             2) сатира
          B) „Странник“                                             3) балада
          Г) „Хаджи Димитър“                                  4) поема

          A) – ……              Б) – ……                В) – ……             Г) – ……

      20. Коя особеност НЕ е характерна за „Евгений Онегин“?          
          A) Литературната творба се отличава с отворен финал.
          Б) В образа на Татяна се откриват чертите на романтическа героиня.
          B) Онегин е олицетворение на типа на излишния човек.
          Г) Текстът внушава идеята за хармонията в любовта.

      21. Кой от изброените творци е представител на Романтизма? 
          А) Даниел Дефо
          Б) Виктор Юго 
          В) Мигел де Сервантес 
          Г) Джонатан Суифт

      22. В кое произведение НЕ присъстват особености на Романтизма?
          A) „Евгений Онегин“
          Б) „Дон Жуан“
          B) „Парижката Света Богородица“
          Г) „Робинзон Крузо“

      23. Кое твърдение НЕ е вярно?
          A) Реализмът е литературно направление, което възниква във франция през 30- те години на XIX век.
          Б) Реалистичният роман представя човека в неговата социално-историческа обусловеност.
          B) Изкуството на реализма проявява интерес към изключителната личност в контекста на необикновени, разтърсващи събития.
          Г) Една от основните характеристики на реализма е интересът към ежедневието на човека от ниските обществени слоеве.

      24. Творчеството на кой писател НЕ се свързва с реализма?
          A) Джонатан Суифт
          Б) Гюстав Флобер
          B) Стендал
          Г) Оноре дьо Балзак

      25. С коя характеристика се свързва развитието на модернизма в изкуството през втората половина на XIX век?
          A) разгръщане на съвременни теми в литературата
          Б) сблъсък на различни естетически процеси в изкуството
          B) разкриване на нравствени и естетически кризи в обществото
          Г) бунт срещу традиционни естетически принципи в изкуството

      26. Кое твърдение разкрива характерни особености на литературното направление модернизъм?
          A) Основен обект на изображение са конфликтите в обществото.
          Б) Водещи са темите за града и за съдбата на обикновения човек.
          B) Детайлно се описват обективни сетивни картини.
          Г) Представят се традиционни значения на древни митове и християнски символи.

      27. Кое твърдение се отнася за творбата „Дядо Горно“?         
          A) Произведението е пародия на приключенските романи от епохата на Просвещението.
          Б) Представен е пътят на амбициозен младеж към висшето общество.
          B) Разкрита е разрушителната сила на безсмислената война.
          Г) Съпоставени са столичният и провинциалният дворянски бит.

      28. Кое твърдение за „Мадам Бовари“ е вярно?         
          A) Композиционна рамка е историята на Шарл – преди женитбата с Ема и след смъртта й.
          Б) Ема е щастлива, защото отъждествява съпруга си с героите от сантименталните романи.
          B) В „Мадам Бовари“ е разкрита романтическата изключителност на персонажите.
          Г) Повествователят изразява своята позиция и коментира поведението на Ема Бовари.

      29. В кой ред е посочена особеност на стихотворението „Есенна песен“?         
          A) В произведението се откроява мотивът за бунта срещу социалната несправедливост.
          Б) В лирическия текст е използван похватът „пейзаж на душата“.
          B) Лирическият герой търси спасение в света, сътворен от въображението.
          Г) На преден план е мотивът за душевния катарзис, изживян от самотника.

      30. Кое от изброените различава Българското възраждане от Европейския ренесанс?
          A) формирането на българската нация 
          Б) изграждането на новобългарския език
          B) утвърждаването на етноцентризма
          Г) появата на значими за епохата личности

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. В); 2. В); 3. Г); 4. А); 5. Б); 6. А); 7. Б); 8. А); 9. В); 10. В); 11. Б); 12. Б); 13. Б); 14. Г); 15. Г); 16. Г); 17. А – 2; Б – 4; В – 1; Г – 3. 
18. В); 19. А – 4; Б – 1; В – 2; Г – 3; 20. Г); 21. Б); 22. Г); 23. В); 24. А); 25. Г); 26. Б); 27. Б); 28. А); 29. Б); 30. В);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave