Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 1

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 

1. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?
      А) търся игла в купа сено – търся си белята
      Б) тъка на два стана – тъка си чергата
      В) тегля чертата – тегля ушите
      Г) бие ме парата – нямам пукната пара

2. В кой от отговорите има само причастия?
      А) недопит, шеговит, схванал
      Б) засъхнал, пробит, шумящ
      В) свистящ, непокрит, кисел
      Г) квадратен, прегракнал, укрепващ

3. В кой от отговорите е допусната правописна грешка?
      А) ухапвам
      Б) ухладнявам
      В) уточнявам
      Г) утешавам

4. В кое от изреченията е допусната грешка при членуването?
      А) Романът не съм чел, но съм гледал филма.
      Б) Учителите ни – математикът и историкът – бях с нас на лагера.
      В) Аз бях единственият ученик, спечелил място на втория кръг на олимпиадата.
      Г) Лакътят ме болеше и затова отидох при лекаря си.

5. Кое от изреченията е сложно съчинено?
      А) Прескачайки оградата, малкият палавник скъса панталона си.
      Б) Погледна нагоре, но не видя нищо и се успокои.
      В) Рисуването винаги му доставяше истинско удоволствие.
      Г) Ще почистя дъската, когато ми намериш гъба.

6. В кое изречение е употребено притежателно местоимение:
      А) На брат ти поръчах да ти предаде книгата.
      Б) Занесоха й великолепни цветя и тя ги натопи в красива ваза.
      В) Поръчах ви да дойдете в училище и да ми донесете рисунките.
      Г) Казаха му да не закъснява, но той пак се забави.

7. В коя от думите е допусната правописна грешка?
      А) иследовател
      Б) изслушвам
      В) изтощен
      Г) изстинал

8. В кое изречение НЕ е допусната грешка при членуване?
      А) Най-големият виновник се оказах самия аз.
      Б) Овчарът поведе стадото към зелената ливада.
      В) Приятелят ми беше отличникът на класа.
      Г) Конярът поведе малкия жребец към селото.

9. Кое наречие е написано НЕПРАВИЛНО?
      А) по-далеч
      Б) из веднъж
      В) отляво
      Г) наоколо

10. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?
      А) Грижа се за кучето, чиито стопани са на почивка.
      Б) Дочух нечий тихи стъпки да се прокрадват по стълбите.
      В) Купих си билети за концерта на певеца, който много обичам.
      Г) Затръшвайки вратата, тя притисна пръста ми.

11. Частицата не НЕ се пише слято с:
      А) причастия
      Б) глаголи
      В) наречия
      Г) прилагателни имена

12. Какъв е видът на подчертания израз?
      Ние, буйните хлапета от квартала, участвахме активно в акцията за почистване и озеленяване на района.
      А) обособена част
      Б) приложение
      В) вметнат израз
      Г) просто изречение

13. В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка?
      А) очакване
      Б) очастък
      В) очуден
      Г) очтив

14. В кое от изреченията е използвано обобщително местоимение?
      А) Понякога, загледани в бъдещето, пропускаме малките неща, които изграждат света ни.
      Б) Шикоку е порода кучета, чийто произход може да се проследи до Китай.
      В) Защо на компютъра ми се отварят всякакви рекламни сайтове, без да натискам нищо?
      Г) През лятото отборът няма да продаде централния си нападател при никакви обстоятелства.

15. В кое от изреченията е използвано показателно местоимение?
      А) Никой не ми каза, че филмът е толкова дълъг.
      Б) Прочетох на един дъх книгата, която Иван ми препоръча.
      В) Не получих никаква информация и затова бях подготвен.
      Г) За благотворителната акция събираме всякакви пластмасови капачки.

16. В кое от изреченията има еднородни допълнения?
      А) Фирмата участваше в поръчки за поддържане на първокласни и второкласни пътища.
      Б) Лицата на Валя и Петя засияха от радост.
      В) Взе учебниците и тетрадките си и се премести на последния чин.
      Г) Жената бавно и внимателно увиваше подаръка.

17. В изречението: „Всяко кученце може да бъде твой домашен любимец, но всяка една порода има различна специфика.” са употребени следните местоимения:
      А) две лични и едно обобщително
      Б) две притежателни и едно лично
      В) две обобщителни и едно лично
      Г) две обобщителни и едно притежателно

18. В коя от думите е допусната правописна грешка?
      А) лунни
      Б) военни
      В) финни
      Г) обикновени

19. В кой ред НЯМА грешка?
      А) потеглям
      Б) потготвям
      В) потнасям
      Г) потпитвам

20. В кой ред има грешка?
      А) безметежен;             
      Б) беззвучен.              
      В) въззелен;            
      Г) безъб;    

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1 – Г; 2 – Б; 3 – Б; 4 – А; 5 – Б; 6 – А; 7 – А; 8 – В; 9 – Б; 10 – А; 11 – Б; 12 – А; 13 – А; 14 – В; 15 – А; 16 – В; 17 – Г; 18 – В; 19 – А; 20 – Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave