Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
ЕДНА БЪЛГАРКА (Пета и шеста част)

 

1. Шеста част е:    1 т.
      A) завръзка на „Една българка"
      Б) кулминация на „Една българка"
      B) развръзка на „Една българка"
      Г) епиграф на „Една българка"

2. Къде протичат събитията в шеста част на „Една българка"?    1 т.
      A) в Челопек 
      Б) в гората
      B) в манастира 
      Г) в Лютиброд

3. Посочете две качества на бунтовника, които проявява при втората си среща с Илийца.        2 т.
     Първо: .............................................................................................................    
     Второ: .............................................................................................................

4. Посочете две причини, поради които бунтовникът целува ръка на непознатата селянка.      2 т.
      Първа: .............................................................................................................    
      Втора: .............................................................................................................

5. Посочете две функции, които изпълнява пейзажът в шеста част.        2 т.
      Първа: .............................................................................................................    
     Втора: .............................................................................................................

6. Основният конфликт в шеста част на разказа „Една българка" е между:    1 т.
      A) Илийца и турците
      Б) Илийца и страхуващите се българи
      B) бунтовника и турската потеря
      Г) Илийца и калугера

7. Кой момент е кулминация в шеста част на разказа?       1 т.
      A) Турската потеря навлиза в гората. 
      Б) Момъкът се самоубива.
      B) Бунтовникът убива турския предводител.
      Г) Турците изгарят кошарата.

8. Какви изразни средства са използвани в подчертаните изрази?       1 т.
Разкошната длъгнеста долина, която се отваря от Шишмановата скала, имаше омайна хубост, пременена в пролетна зеленина..."
      A) повторение, епитети 
      Б) сравнение, повторение 
      B) епитети, олицетворение
      Г) епитет, сравнение

9. Кое твърдение е НЕВЯРНО?       2 т.
      A) Илийца не може да изостави в беда свой сънародник, макар че не споделя напълно идеите му за бунт срещу турската власт.
      Б) Възрастната жена е убедена, че неин човешки, християнски и патриотичен дълг е да помогне на преследвания четник.
      B) Баба Илийца донася хляб и дреха на момчето, защото знае, че ще й се отблагодари за стореното.
      Г) Илийца обективно преценява обстановката и знае, че рискува живота си, като обещава на бунтовника да го скрие в дома си.

10. Кое е вярното твърдение за функцията на пейзажа в началото на шеста част?       2 т.
      А) Описва местността, където се развива действието.
      Б) Създава тягостно, мрачно настроение..
      В) Внушава чувства, които са в унисон с душевното състояние на героите.
      Г) Поражда тревожни предчувствия за трагичния сблъсък между бунтовника и турската войска.

11. Каква е ролята на историческите факти в шеста част на разказа?      10 т.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 


Отговори:
1-В; 2-Б; 
3-Например: Първо – благодарност. Второ – състрадателност.; 
4-Например: Първа – да благодари за грижите. Втора – трогнат е от жертвоготовността на непознатата жена.; 
5-Например: Първа – изобразява околността. Втора – в контраст е със събитията, които следват.; 
6-В; 7-В; 8-В; 9-В; 10-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave