Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
ЗАТОЧЕНИЦИ

 

1. Авторът на „Заточеници“ е:             1 т.
      A) Иван Вазов
      Б) Добри Чинтулов
      B) Пенчо Славейков
      Г) Пейо Яворов

2. Посочете две доказателства за изгубения смисъл на съществуването на изгнаниците.        2 т.
      Първо: …………………………………………………………………………………………………………………
      Второ: …………………………………………………………………………………………………………………

3. Кой от стиховете е от „Заточеници“?         1 т.
      A) и на глас тичам народен
      Б) България цяла сега нази гледа
      B) служители на дълг синовен
      Г) да бъдем пак, каквито бяхме

4. Стихотворението „Заточеници“ е посветено на Тодор Александров, защото:       1 т.
      A) Тодор Александров е модерен поет, високо ценен от Яворов.
      Б) Тодор Александров е близък роднина на поета Яворов.
      B) Тодор Александров е известен литературен критик.
      Г) Тодор Александров е виден деец на македонското освободително движение.

5. Посочете два израза от „Заточеници“, употребени в преносно значение.          2 т.
      Първи: …………………………………………………………………………………………………………………
      Втори: ………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Посочете два образа от „Заточеници“, свързани с посветеността на родината.          2 т.
      Първи: …………………………………………………………………………………………………………………    
      Втори: …………………………………………………………………………………………………………………

7. С кое твърдение НЕ може да се продължи изречението?           1 т.
      Елегия е стихотворна творба, в която...
      A) героите са обект на поетическа прослава
      Б) героите страдат
      B) се откроява усещането за безнадеждност
      Г) съдбата на героите е трагична

8. Кой от посочените конфликти НЕ откривате в „Заточеници“?         1 т.
      A) активно действие – принудително бездействие
      Б) героизъм в миналото – отчаяние в бъдещето
      B) желание за свобода – невъзможност за борба
      Г) национална свобода – съмнение в необходимостта й

9. Кое твърдение е вярно за „Заточеници“?           2 т.
      A) „Заточеници“ е ода за прокудените от родината герои.
      Б) „Заточеници“ е балада за изгубената родина.
      B) „Заточеници“ е елегия за вечната раздяла с отечеството.
      Г) „Заточеници“ е повествование за страданието на изгнаниците 

10. Кое твърдение е НЕВЯРНО според „Заточеници“?         2 т.
      А) Стихотворението е създадено по конкретен повод и се опира на действителен факт – заточаването на 40 македонски революционери в Мала Азия.
      Б) Стихотворението е оформено като изповед, като своеобразен разговор с родината. 
      В) Последните две строфи насочват вниманието към героичното минало на заточениците.
      Г) Лирическият говорител се слива с героите изгнаници и дава израз на тъжните им размисли в първо лице множествено число.

11. Кое твърдение е НЕВЯРНОТО според „Заточеници“?        1 т.
      A) Пейзажните изображения разкриват душевните преживявания на изгнаниците.
      Б) Стихотворението е посветено на поета и бореца за свобода Христо Ботев.
      B) В двете финални строфи чувството на безнадеждност и обреченост е най-силно.
      Г) Обръщенията към родината разкриват любовта и носталгията по нея.

12. Образът на родината се възприема от заточениците като „изгубен рай“, защото:      1 т.
      A) Никога повече не ще се завърнат в обичаното отечество.
      Б) Никога повече няма да се любуват на райската природа.
      B) Никога повече няма да се радват на спокойствие и благоденствие.
      Г) Никога повече няма да си върнат Божието доверие.

13. С какво се характеризира миналото на заточениците?         10 т.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 

 

 

 

Отговори:
1-Г;
2 – Например: Първо: обречени са на принудително бездействие. Второ: никога повече няма да се завърнат в родината и да се борят за свободата й.
3-В; 4-Г;
5 – Например: Първи: „почиват яростни вълни“. Втори: „угаснал взор“.
6 – Например: Първи: „служители на дълг синовен“. Втори: „да водим бой – съдба завидна! – край твоя свят олтар“.
7-А; 8-Г; 9-В; 10-В; 11-Б; 12-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave