Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 1)

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
ЙОРДАН РАДИЧКОВ
„НЕЖНАТА СПИРАЛА“

 

   1. Какво художествено средство съдържа заглавието на разказа „Нежната спирала“?
      А) символ
      Б) олицетворение
      В) метонимия
      Г) метафора

   2. Спиралата от разказа „Нежната спирала" на Йордан Радичков НЕ символизира:
      A) съвършенството на природата
      Б) нравственото прераждане
      B) духовното усъвършенстване
      Г) кръговрата на живота и смъртта

   3. Кое твърдение за „Нежната спирала“ НЕ е вярно?
      A) Дивата природа може да провокира творческото въображение на човека.
      Б) Ловците остават чужди на природния свят и никой не разбира посланията му.
      B) В разказа „Нежната спирала“ се обособяват три смислови части.
      Г) Образите на героите ловци и на дивата природа са контрастно изградени.

    4. Какво представляват подчертаните изрази: „Започнах да чувствам, че освен звънчетата звъни и откликва тихо и нещо друго в душата ми, подобие някакво на небесна червена сълза, на шепот от стреснат шипков храст, и че душата ми започна да чертае и да усуква неясни, но нежни кръгове и спирали...?
      А) символи
      Б) етимологични фигури
      В) метонимии
      Г) контраст

   5. Как се определя „Нежната спирала“ на Йордан Радичков в жанрово отношение?
      A) разказ, изграден фрагментарно, на асоциативен принцип
      Б) няма определена жанрова характеристика
      B) кратка новела, защото разгръща повече от една сюжетна линия
      Г) разказ, чийто сюжет е организиран около една основна случка

   6. В кой ред образите имат символично значение?
      A) простреляна птица, алена спирала, шипков храст
      Б) гора, Методи Андонов, сцена
      B) разказвач, коняр, шейна
      Г) гуцулска шапка, шалове, гугли

   7. Образът на пътя, въведен в началото на разказа, НЕ се свързва с:
      A) изпитанията и внезапните обрати, чрез които човек постига себепознание: „Ако исках да намеря нещо, трябваше пак в себе си да се поровя.“
      Б) непознатото, което плаши мъжете ловци и ги прави несигурни: те седят в шейната, „натъпкани плътно един до друг“
      B) отчуждението на хората от света на природата: те са „измръзнали, умърлушени и уморени“
      Г) припомнянето на миналото, важно за разказвача: „натрапчив спомен затича по пъртината, подир шейната“

   8. Коя тема е основна в „Нежната спирала“?
      A) готовността на хората да си причиняват взаимно страдания
      Б) животът и творческите търсения на Методи Андонов
      B) изгубената връзка между човека и природния свят
      Г) невъзможността на човека да преодолее злото у себе си

   9. Кой от посочените цитати може да бъде тълкуван като послание и предупреждение на природата към човека?
      А) „Въртеше се (...) пред него шипковият храст, съшибан сякаш от невидим камшик, загледан също тъй втренчено със стотиците си червени и лъскави очи в своя преследвач.“
      Б) „Това бе храст, висок човешки ръст, разположен нашироко върху снега, отрупан целият с ярки червени плодове.“
      В) „...докато кръжи, птицата изстисква бавно кръвта от себе си, за да допише с неясни кръгове и спирали своето последно четмо и писмо върху бялата равнина, последната фраза на своя живот.“
      Г) „Дивият гълъб изчезна тъй внезапно в снега, както бе изчезнал и шипковият храст преди малко.“

   10. Смисълът на заглавието „Нежната спирала“ според сюжетното развитие се свързва с:
      A) театралната сцена с шипковия храст, която си представя Методи Андонов
      Б) заснежения път, който ловците трябва да изминат към дома
      B) красотата на зимната природа, на която се любуват ловците
      Г) знака, че насилието над природата унищожава връзката между човека и естеството

   11. Кое твърдение НЕ тълкува вярно мотива за „дивото“ в разказа?
      A) „Диво“ – необяснимо грубо, е отношението на ловците към природата.
      Б) Между „дивото“ и човешката цивилизация не може да се намерят допирни точки.
      B) „Дивото“ е знак на изначалното, чисто и хармонично състояние на мирозданието.
      Г) „Дивото“ означава способността на човека да прозре тайните на света, неразгадаеми за другите.

   12. Епизодът, който въвежда Методи Андонов в повествованието, е представен чрез:
      А) антитеза
      Б) лирическо отстъпление
      В) ретардация
      Г) ретроспекция

   13. Кой проблем НЕ присъства в „Нежната спирала“?
      A) за желанието на човека да властва над природата
      Б) за преоткритата връзка на човека с природата
      B) за „лудостта“ на твореца
      Г) за ненарушимата връзка човек – природа

   14. Как НЕ е индивидуализиран образът на Методи Андонов?
      A) чрез използване на художествени детайли
      Б) чрез представеното общуване на Методи Андонов с природата
      B) чрез директно назоваване на името му
      Г) чрез отношението на творческата общност към него

   15. Посочете основните събитийни акценти в сюжета на разказа „Нежната спирала“.
      A) виещият се път, хилядокраката гора, ятото диви гълъби
      Б) изображението на зимата, образът на пътуващия човек
      B) шипковият храст, Методи Андонов, убитият гълъб
      Г) обобщеният образ на ловците, образът на разказвача

 

 

 

 

 


Отговори:
1. Г; 2. А; 3. Б; 4. А; 5. А; 6. А; 7. Б; 8. В; 9. А; 10. Г; 11. Б; 12. Г; 13. Г; 14. Г; 15. В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave