Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 1)

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
НИКОЛА ВАПЦАРОВ
„ПИСМО“ („ТИ ПОМНИШ ЛИ...“)

 

   1. Типичен за поезията на Никола Вапцаров похват в стихотворението „Писмо“ („Ти помниш ли...“) е:
      A) недоизказаността
      Б) многословността
      B) диалогичността
      Г) метафоричността

   2. За стихотворението „Писмо“ („Ти помниш ли...“) НЕ е характерен:
      A) пътят на човека от отчаянието до вярата
      Б) мотивът за бленуваната среща с майката
      B) контрастът между картините на миналото и настоящето
      Г) душевният катарзис, който изживява лирическият субект

   3. Кой е основният проблем в стихотворението на Никола Вапцаров „Писмо“ („Ти помниш ли...“)?
      A) прераждащото въздействие на красотата
      Б) сблъсъкът между блян и действителност
      B) екзистенциалният проблем за вярата
      Г) пречистващата сила на страданието

   4. Какъв е пътят на човека в „Писмо“?
      A) Човекът е осъзнал, че животът е „празни химери“, и е изгубил мотивация да продължи да съществува.
      Б) Човекът изминава пътя от „празните химери“ до осъзнатата готовност за саможертва в името на нов живот.
      B) Човекът остава в плен на младежките илюзии и затова е безпомощен да приеме предизвикателствата на действителността.
      Г) Човекът е изгубил своята духовна и емоционална цялост, подвластен на „някаква омраза“ заради своята безпомощност.

   5. Какъв е жанрът на „Писмо“ („Ти помниш ли...“) от Никола Вапцаров?
      А) поема
      Б) елегия
      В) ода
      Г) стихотворение

   6. Кое е вярното твърдение за смисъла на мотива за смъртта в „Писмо“?
      A) Смъртта е романтично видение, свързано с бъдещето.
      Б) Смъртта е съзнателен избор, определен от „новата“ вяра.
      B) Смъртта е неизбежен естествен край за всеки човек.
      Г) Смъртта е спасение за човека от чувството за безперспективност.

   7. Към кого е адресирано „Писмо“?
      A) идеен противник на лирическия говорител
      Б) Творбата е интимен разговор на лирическия Аз със себе си.
      B) въображаем приятел на лирическия Аз от детството
      Г) лирическият герой – събирателен образ на Вапцаровия съвременник

   8. Коя от изброените опозиции липсва в „Писмо“?
      А) личност – общност
      Б) мечти – реалност
      В) минало – настояще     
      Г) настояще – бъдеще

   9. С кое твърдение НЕ може да се свърже повторението на въпроса рефрен „Ти помниш ли...?“ в „Писмо“?
      A) Внушава безсмислието на мечтите.
      Б) Въвежда опозицията минало – настояще.
      B) Въвежда мотива за спомена.
      Г) Въвежда образа на миналото.

   10. „Някаква омраза“, „празните химери“, „мъртвата (...) обич към машините“ НЕ са образи на:
      A) илюзиите на младостта, заменени от нова вяра
      Б) романтичния поглед на младостта, превърнал се в житейски реализъм
      B) изгубения свят на идеализма, отречен от действителността
      Г) младежката незрялост, заменена от мъдростта на зрелия човек

   11. Коя е най-основателната причина за страданието на човека според съдържанието на „Писмо“?
      A) Носталгията по екзотиката на младостта – „Ти помниш ли поне един моряк, / нехвърлил жаден взор далече, / там, дето в гаснещата вечер / дъхът на тропика се чувства?“
      Б) Социалните условности и несправедливото обществено устройство, които отнемат перспективата на живота – „Ти помниш ли как / някак много бързо / ни хванаха в капана на живота?“.
      B) Усещането за неразумно пропилян живот – „Опомнихме се. / Късно. / Бяхме вързани жестоко“.
      Г) Липсата на смелост да потърси спасение в смъртта – „...да не пробия /своя /слепоочник“.

   12. Кое НЕ поражда страданието на лирическия герой в „Писмо“?
      A) превръщането на мечтите в празни копнежи
      Б) конфликтът между идеал и действителност
      B) романтичният спомен за далечни пътувания
      Г) осмислянето на миналото като време на изгубените илюзии

   13. С коя от думите НЕ може да бъде продължено твърдението?
      За лирическия човек в „Писмо“ („Ти помниш ли...“) животът е:
      А) примиреност
      Б) клетка
      В) борба
      Г) капан

   14. Финалът на „Писмо“ свързва и изравнява образите на смъртта и песента: „Но да умреш, когато / се отърсва / земята / от отровната си / плесен, / когато милионите възкръсват, / зова е песен, / да, това е песен!“. Кое твърдение НЕ тълкува вярно този факт?
      A) Смъртта е безспорно себедоказване на човека, освобождаване от всякакви условности.
      Б) Смъртта в името на доброто и справедливото утвърждава живота като висша ценност и смисъл.
      B) Образът на песента е основен за поезията на Вапцаров и задължително присъства в художествените обобщения.
      Г) Смъртта е „песен“, защото е знак за готовността на човека да се жертва, за да промени света.

   15. Кое дава сили на човека да се завърне към мечтите си в стихотворението „Писмо“ („Ти помниш ли...“) от Никола Вапцаров?
      A) вярата в доброто бъдеще
      Б) споделянето на страданието
      B) болката от настоящето 
      Г) красотата на природата

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. В); 2. Б); 3. В); 4. Б); 5. Г); 6. Б); 7. Г); 8. А); 9. А); 10. Г); 11. Б); 12. В); 13. А); 14. В); 15. А);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave