Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 1)

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ
„CIS MOLL“

 

      1. На кое направление в българската литература е родоначалник Пенчо Славейков?
          А) реализъм
          Б) Романтизъм
          В) символизъм
          Г) индивидуализъм

      2. Присъствието на Пенчо Славейков в българската литература НЕ се свързва със:
          A) темата за участта на изключителния творец
          Б) мотива за терзанията на модерната душа
          B) създаването на литературния кръг „Мисъл“
          Г) европеизирането на българската литература

      3. Коя идея на поета Славейков НЕ се потвърждава в текста на „Cis moll“?
          A) Всеки творец е гениален в своята сфера.
          Б) Изкуството осмисля пълноценно човешкия живот.
          B) Страданието е път към прозрението.
          Г) Истинското изкуство обезсмъртява създателя си.

      4. Кои мотиви НЕ присъстват в „Cis moll“?
          A) отчуждението от хората и омразата
          Б) смъртта и вечният живот на духа
          B) страданието и самотата
          Г) себенадмогването и идеалът

      5. Какво означава заглавието на поемата „Cis moll“?
          A) минорна музикална тоналност
          Б) бързо темпо в музиката
          B) мажорна музикална тоналност
          Г) бавно темпо в музиката

      6. Кое от изброените НЕ е причина Пенчо Славейков да възприеме идеята, „че грей величие в човешката неволя“?
          A) измръзването на брега на река Марица
          Б) изучаването на философията на Артур Шопенхауер
          B) изучаването на философията на Фридрих Ницше
          Г) традициите, установени в българската литература

      7. С какво е свързана темата на поемата „Cis moll“?
          A) с трагичната смърт на Бетовен
          Б) с ударите на съдбата върху твореца
          B) с раждането на „Лунната соната“
          Г) с творческата история на Петата симфония

      8. Какво е подчертаното изразно средство в стиховете?
          „И призрака на мойта чест жестока / ме неотстъпно навсъде преследва, / со своя злобен и ужасен смях: / „Творецът на хармонията – глух!“
          А) сарказъм
          Б) метафора
          В) метонимия
          Г) парадокс

      9. Кого от героите на „Cis moll“ характеризира цитатът: „...сепнат / от звуковете бурни на рояла, / зад него той застана... И ужасни / в главата му се мисли зароиха...“?
          А) иконома на Бетовен
          Б) поета Омир
          В) младия ученик
          Г) отчаяния композитор 

      10. Кое твърдение е вярно за творческата история на поемата „Cis moll“?
          A) Замислена е в Лайпцигския университет след една лекция на професора по естетика.
          Б) Създадена е по време на следването на Пенчо Славейков в Лайпцигския университет.
          B) Вдъхновителка за нея е Мара Белчева - страстна почитателка и изпълнителка на Бетовен.
          Г) Вдъхновена е от авторския концерт на Бетовен в Лайпциг, който Славейков посещава.

      11. Кои от цитираните стихове посочват сюжетната кулминация в „Cis moll“?
          A) „Душа жаднее за покой — покой / во гроба — на чиито двери няма / съдбата ни да хлопа, ни зове!“
          Б) „В страданьето е негова живот! / И само в него ази ще намеря / за нови чувства нови звукове...“
          B) „Не! Не! Живее всемогъщий дух – / а с него аз в изкуството живея...“
          Г) „– „За мене всичко свършено е вече! / Слепеца няма слънцето да види.“

      12. Думата „робщеш“ в текста на поемата НЕ е употребена със значение:
          А) роптая
          Б) гневя се
          В) негодувам
          Г) робувам

      13. Кое твърдение интерпретира вярно стиховете: „Аз доживях самичък да се видя / мъртвец приживе...“?
          А) Самотата и липсата на сродна душа тласкат Бетовен към смъртта.
          Б) Бетовен преживява най-дълбоката си лична и творческа трагедия.
          В) Емоционално нестабилен, Бетовен губи своя разсъдък.
          Г) Гневен на съдбата, Бетовен й отмъщава, като се предава без борба.

      14. Коя идея НЕ утвърждава „Cis moll“?
          A) Страданието е път към себепознанието и духовното извисяване, към нови, неизследвани творчески пространства.
          Б) Мисията на твореца е да просветлява душите на хората.
          B) Изкуството е вечно и обезсмъртява своя творец.
          Г) Когато съдбата отнеме на твореца възможността да твори, единственият достоен изход е смъртта.

      15. Кое твърдение е вярно за „Cis moll“?
          А) Епиграфът акцентира върху основния проблем, интерпретиран в художествения текст - човекът и съдбата.
          Б) Оптимистичното началото на поемата разкрива новите творчески планове на великия композитор. 
          В) Красивият утринен пейзаж е в хармония с ведрото настроение на Бетховен.
          Г) финалът на поемата е песимистичен, защото композиторът осъзнава трагичния удар, който съдбата му е нанесла.

 

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. Г); 2. Б); 3. А); 4. А); 5. А); 6. Г); 7. Б); 8. А); 9. В); 10. Б); 11. В); 12. Г); 13. Б); 14. Г); 15. А);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave