Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
ПО ЖИЦАТА

 

1. Думите: „Ще я видите, чедо, ще я видите...!“, са на:       1 т.
      A) Гунчо
      Б) Моканина
      B) Стоеница
      Г) майката

2. Кой мотив НЕ е разгърнат в „По жицата“?        1 т.
      A) за пътя
      Б) за вярата
      B) за образованието
      Г) за надеждата

3. Посочете две качества на Моканина.        2 т.
      Първо: …………………………………………………………………………………………………………………
      Второ: …………………………………………………………………………………………………………………

4. Посочете два вида характеристика, чрез които е изграден образът на Гунчо.       2 т.
      Първа: …………………………………………………………………………………………………………………    
      Втора: …………………………………………………………………………………………………………………

5. Посочете две причини, поради които Моканина повтаря лъжата на Гунчо.        2 т.
      Първа: …………………………………………………………………………………………………………………
      Втора: ………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Кой цитат НЕ разкрива душевното страдание на Гунчо?        1 т.
      A) ... от ония меки, отпуснати хора, за които се казва, че и на мравята път струват.
      Б) ... погледът му, пълен с грижа, тъй си и блуждаеше.
      B) ... дебелите му мазолести пръсти трепереха, като свиваха цигарата.
      Г) Загледа се, затегли без нужда ту мустаците си, ту брадата си...

7. В кой ред са свързани вярно цитат и литературен герой от разказа „По жицата“?        1 т.
      A) ... ръченикът й не беше забраден, а с отпуснати настрани краища... – кумицата Стоеница
      Б) ... лицето му беше восък, но очите му бяха още светли, още млади и усмихнати. – Нонка
      B) ... всеки ден запладняваше стадото все на тая поляна, но като че едвам сега забеляза колко много лястовички бяха накацали... – Гунчо
      Г) ... ризата му беше само кръпки, едро и неумело шити, поясът му – оръфан, потурите – също. – Моканина

8. С кой израз НЕ може да се продължи изречението?       1 т.
      Моканина пита: „Ти май болно имаш...“, и започва един затрогващ диалог, който...
      A) Разкрива тъжната участ на нещастното семейство.
      Б) Прави читателите съпричастни на голямото страдание на злочестите хора.
      B) Разкрива суеверността на бащата.
      Г) Разкрива участта на децата в семейството. 

9. Кое твърдение е вярно според „По жицата“?       2 т.
      A) Моканина е бъбрив и любопитен човек, който съчувства на непознатите другоселци.
      Б) Кулминация на разказа е споделеното от Нонка за случилото й се по време на жътвата.
      B) В разказа „По жицата“ липсва завръзка.
      Г) Образът на бялата лястовица се свързва с вярата и надеждата за изцеление. 

10. Кое твърдение е НЕВЯРНО за разказа „По жицата“?       2 т.
      A) Заглавието на разказа насочва към основните качества на героите.
      Б) Художественото послание на разказа е, че човешкият живот е белязан от страдания, които се облекчават от срещнатото съчувствие.
      B) Моканина е мъдър човек, умеещ да разчита знаците на бедата и на човешкото страдание.
      Г) Съдбата на другоселците изцяло е показана през разбиращия поглед на Моканина.

11. Заглавието на разказа „По жицата“ НЕ е свързано с мотива за:       1 т.
      А) пътя
      Б) вярата 
      В) надеждата
      Г) бедата

12. Кой от посочените цитати НЕ е от разказа „По жицата“?       1 т.
      A) „… дебелите му мазолести пръсти трепереха, като свиваха цигарата.“
      Б) „Лицето му беше сухо, черно, с рядка черна брада...“
      B) „... ризата му беше само кръпки, едро и неумело шити...“
      Г) „Загледа се, затегли без нужда ту мустаците си, ту брадата си...“

13. Защо Моканина потвърждава, че е видял бялата лястовица?         10 т. 
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 

 

 

 

Отговори:
1-Б; 2-В;
3 – Например: Първо: състрадателност. Второ: мъдрост.
4 – Например: Първа: портретна характеристика. Втора: речева характеристика.
5 – Например: Първа: не желае да отчайва болното момиче; Втора: вижда в очите й, че тя вярва в чудодейната сила на бялата лястовица.
6-А; 7-Б; 8-В; 9-Г; 10-А; 11-Г; 12-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave