Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
ПО ЖЪТВА

 

1. „По жътва“ е:        1 т.
      A) народна песен
      Б) приказка
      B) разказ
      Г) легенда

2. Кой израз трябва да се постави на мястото на многоточието?        1 т.
      В „По жътва“... изпълнява ролята на въведение.
      A) диалогът между Никола и майка му
      Б) описанието на жътварската песен
      B) смъртта на героинята
      Г) летният пейзаж

3. Посочете две качества на Пенка.      2 т.
      Първо: …………………………………………………………………………………………………………………
      Второ: …………………………………………………………………………………………………………………

4. Посочете два вида характеристика, чрез които е изграден образът на Никола.       2 т.
      Първа: …………………………………………………………………………………………………………………    
      Втора: …………………………………………………………………………………………………………………

5. Посочете две причини, поради които жътварките пеят, докато жънат.      2 т.
      Първа: …………………………………………………………………………………………………………………
      Втора: ………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Кое качество НЕ е присъщо на героите от „По жътва“?       1 т.
      A) пресметливост
      Б) трудолюбие
      B) разбирателство
      Г) откритост

7. Каква е ролята на песента в живота на героите от „По жътва“? Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.      1 т.
      A) За героите на Елин Пелин песента е радост, утеха и наслада по време на работа.
      Б) Чрез песента героите на Елин Пелин разкриват чувствата си.
      B) В творбата песента е представена като средство за общуване между хората.
      Г) Песните за жътварките са отмора, защото ги изпълняват по време на почивка.

8. Какъв художествен похват е използван в следния цитат: „Тъмнееха гъсти ресници, мъртвешки склопени“?      1 т.
      A) портретна характеристика
      Б) косвена характеристика
      B) биография на героя
      Г) изображение на действия и постъпки

9. Кое твърдение е вярно според „По жътва“?           2 т.
      A) За да разкрие убийствения труд на селяните, Елин Пелин си служи с баладични елементи.
      Б) Сюжетът не представя хронологичния ред на събитията.
      B) Пейзажът в началото на разказа създава тягостно настроение и предвещава трагичната смърт на Пенка.
      Г) Погребението на Пенка е кулминация на творбата. 

10. Кое НЕ е вярно според „По жътва“?         2 т.
          Рязката промяна в психическото състояние на жътварите, чули за смъртта на момата, е разкрита със:
      А) изброяването: „И булки, и моми, и мъже и жени, и майки се стекоха на Пенкината нива...“
      Б) сравнението: „Град да бе паднал, не би тъй убил сърцата.“ 
      В) изображение на действията: „Захвърлиха жътвари остри сърпове и затичаха нататък плахи и тъжни.“
      Г) пейзажа: „На другия ден слънцето все тъй жестоко и силно печеше...“

11. С кое твърдение НЕ може да се продължи изречението?        1 т.
      Случката в разказа „По жътва“...
      A) е показателна за тежкия труд на селянина
      Б) представя една трагедия, която се повтаря във времето
      B) поражда размисли за трудното битие на човека
      Г) показва, че героите трябва да се борят за по-добър живот

12. Кое твърдение НЕ е вярно според разказа „По жътва“?        1 т.
      A) Песните са отмора, защото се изпълняват по време на почивка.
      Б) Чрез песента героите на Елин Пелин разкриват чувствата си.
      B) Песента е представена като средство за общуване между хората.
      Г) За героите песента е радост, утеха и наслада по време на работа. 

13. Какви размисли за живота на селяните поражда разказаната случка в „По жътва“?       10 т. 
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-Г;
3 – Например: Първо: външна хубост. Второ: добра певица.
4 – Например: Първа: портретна характеристика. Втора: речева характеристика. 
5 – Например: Първа: споделят чувствата си. Втора: общуват помежду си.
6-А; 7-Г; 8-А; 9-В; 10-Б; 11-Г; 12-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave