Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас
ТЕКСТЪТ И ОБЩУВАНЕТО

 

1. Кое HE е характеристика на репортажа?
      A) Най-често е писмен монологичен текст.
      Б) Отличава се с образност и емоционалност.
      B) Има убеждаващо въздействие.
      Г) Поднесените факти са точни.

2. В медийните текстове, предназначени да информират, НЕ се използват:
      A) съобщителни изречения 
      Б) подбудителни изречения
      B) имена 
      Г) глаголи

3. Кое от посочените НЕ е характеристика на информационната бележка?
      A) краткост
      Б) емоционалност на изказа
      B) актуалност
      Г) монологично общуване

Прочетете текста и решете задачи 4 – 8.

          Над селото и навред по околията се бе застояла страшна суша, която изпогори всичко, изпосуши кладенци и извори, измори добитъка за вода.
          Животворящата и бъблива селска речица, която извира изпод големите каменни чуки над сами селото, от ден на ден почна чувствително да намалява и да съхне. Като че някоя триглава хала смучеше хладните и бистрите й струи, които почнаха немощно да се цедят от извора и жадно да се поглъщат от запалената земя. По коритото надолу шаварът и тревата пожълтяха и се сплазиха като очукани от град. Всякога влажните й брегове сега се напукаха.

Елин Пелин

4. Посочете кое твърдение е вярно.
      Текстът е художествено описание, защото:
      A) Използвани са съобщителни изречения.
      Б) Засилена е употребата на глаголи.
      B) Изразява образност и емоционалност.
      Г) Използвани са термини.

5. Кое твърдение е вярно според текста?
      A) Селската речица започва да понамалява, но не съхне.
      Б) Страшната суша не влияе върху живота на добитъка.
      B) Реката извира зад големите каменни чуки над селото.
      Г) Струите на реката жадно се поглъщат от земята.

6. В кое изречение НЯМА изрази с преносна употреба?
      A) Всякога влажните й брегове сега се напукаха. 
      Б) Над селото и навред по околията се бе застояла страшна суша.
      B) Като че някоя триглава хала смучеше хладните и бистрите й струи.
      Г) Животворящата и бъблива селска речица почна чувствително да намалява.

7. В кой израз има дума с преносно значение?
      A) бистрите й струи 
      Б) запалената земя
      B) триглава хала
      Г) влажните й брегове

8. Какво художествено средство е изразът като очукани от град?
      A) епитет
      Б) думи с преносно значение
      B) сравнение
      Г) олицетворение

9. В кой ред НЕ е посочено средство за масова комуникация?
      A) радио
      Б) интернет
      B) телевизия
      Г) електронно писмо

10. Кое от посочените НЕ е характеристика на информационната бележка!
      A) диалогично общуване
      Б) обективност
      B) краткост
      Г) актуалност

11. Изрази с преносна употреба, реторични въпроси, възклицателни и подбудителни изречения са езикови средства, предпочитани в медийни текстове, чрез които се цели постигане на по-голяма:
      A) въздейственост 
      Б) обобщеност
      B) информативност 
      Г) абстрактност

Прочетете текста и решете задачи 12 - 16.

          Започна да се разсъмва. Скалите вече се белееха. Вкочанената от мраза земя се обвиваше в леки пари. Водите на реката не искряха както по-напред, когато мракът не беше се вдигнал, а добиваха бистра и студена синина. Тънкият пласт облаци плавно се разпокъсваше и мътното като изпотено огледало небе се огледа във водите. Светлината на деня се смесваше с унилите лъчи на изтънелия полумесец, увиснал като сребърна вежда над далечните, все още спящи гори.

Емилиян Станев

12. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      Откъсът е от художествен текст, защото:
      A) Изгражда се художествен образ на изгрева.
      Б) Използват се езикови средства с емоционално въздействие.
      B) Поражда се естетическо преживяване при възприемането му.
      Г) Преобладават елементи на описание.

13. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      Художественият образ на изгрева е изграден с помощта на:
      А) думи с преносни значения
      Б) сравнения 
      В) термини 
      Г) епитети

14. В кой ред има израз с преносно значение?
      A) унилите лъчи
      Б) леки пари
      B) светлината на деня
      Г) водите на реката

15. В кой ред НЯМА израз с преносно значение?
      A) мътното... небе се огледа
      Б) студена синина
      B) спящи гори
      Г) скалите се белееха

16. В текста преобладават елементи на:
      А) описание и повествование
      Б) описание
      В) описание и разсъждение 
      Г) повествование

17. Кое от посочените е специфично за художествения текст?
      A) Обобщено се представят научни факти и закономерности.
      Б) Общуването чрез текста е между близки хора в неофициална обстановка.
      B) Изграждат се конкретни и условни художествени образи.
      Г) Текстът достига до читателите предимно чрез средствата за масова комуникация.

 

 

 

 

 


Отговори:
1-А; 2-Б; 3-Б; 4-В; 5-Г; 6-А; 7-Б; 8-В; 9-Г; 10-А; 
11-А; 12-Г; 13-В; 14-А; 15-Г; 16-Б; 17-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave