Слято, полуслято и разделно писане

Изписването на такива думи и на съчетания от думи се ръководи от принципа на смисъла. За по-точно определяне допълнително се прилагат различни “тестове” като характер на ударението, възможни промени в граматичните форми, смисъл и степен на свързаност на съставките,

Пунктуационни норми при простите изречения - 10 клас

Обособените части се изразяват чрез причастия, деепричастия, прилагателни и съществителни имена и изпълняват синтактичната служба на определения, обстоятелствени пояснения, приложения и др. Разграничават се от останалите части на изречението чрез препинателни знаци - запетая, тире, скоби. Пунктуация при обособените части:

Норми на съвременния български книжовен език

Нека си припомним какво наричаме „книжовен език“ и каква е неговата роля в обществения живот: Книжовен наричаме общия за цялата национална бщност език в неговите устна и писмена форма, в който цялото богатство от изразни средства е установено със задължителна норма.

Същност на правоговорната норма

Правилният изговор е важен не само за нормалното протичане на общуването, но и за определяне на социалния престиж на човека. Хората, допускащи в речта им да проличат диалектни особености, обикновено не се ползват с голямо уважение. За да се постигне това единство при изговора на звуковете и думите, книжовният език е изработил специална правоговорна норма.

Същност на правописната норма

  Записването на говоримата реч и превръщането й в писмена съвсем не е елементарна операция. Най-напред трябва да се определи еднозначно кои са звуковете, използвани в речта. След това трябва да се реши как всеки от тези звукове да се предаде с писмен знак – буква. И на трето място, трябва да се въведат правила как да се отразяват някои особености на изказването

Същност на граматичните норми

Знаем вече, че езикът се състои от фонеми, морфеми и думи с които предаваме информация. Но никой не може да общува само с отделни думи – за да има смислено съобщение, те трябва да се свързват така, че да се получат безбройните фрази, изречения и текстове, с които всъщност предаваме информация. Но свързването на думите не става произволно.

Същност на пунктуационната норма

Обикновено се казва, че езикът служи, за да се предава информация. Което, разбира се, е вярно, но освен това чрез езика правим и още много други неща – обясняваме, питаме, заповядваме, хвалим, подиграваме (се) и т.н. За да се постигнат тези цели, е нужно изказването да бъде построено по определен начин – подбор на изразните средства, словоред, интонация, логически ударения, паузи и др.

Същност на лексикалната норма

Общуването между хората би било невъзможно, ако те употребяват думите с различно значение. Но употребата им с едно и също значение не става автоматично, защото много от думите в езика имат повече от едно значение. Ето например думата „път“. В следните три изречения нейното значение е различно: Колата караше бавно по горския път.

Норми на съвременния български език

Българският език съществува в различни форми – книжовен език, териториални и социални диалекти и т.н. Това, което отличава книжовния език от останалите езикови разновидности, е, че той се употребява във всички сфери на общуване, има устна и писмена форма, разполага с голямо богатство от изразни средства и задължително се изучава в училище.

Лексикална норма

Лексикологията е дял от езикознанието, който изучава речниковия състав на езика, речниковите значения на думите и отношенията между тях – синонимия, антонимия, паронимия, омонимия. ЛЕКСИКАЛНА НОРМА Лексикалната норма определя правилата за точната употреба на думите в речта в съответствие с техните значения, контекста и лексикалната им съчетаемост.